OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr XXXIII/301/2017 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Włoszakowice.

Uchwała nr XXXIII/301/2017 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Włoszakowice.

Numer uchwały: 301
Numer sesji: XXXIII
Rok: 2017

(Uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2017 roku poz. 8434 z dnia 13 grudnia 2017)

 

UCHWAŁA NR XXXIII/301/2017
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 11 grudnia 2017 r.w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Włoszakowice.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), w związku z art. 7 ust. 3a i 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) oraz §1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r., poz 299), Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:


§1

Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych dotyczące wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań.

§2

Ustala się, że:
1) pojazdy asenizacyjne przeznaczone do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych muszą:
być sprawne techniczne i posiadać aktualne badania techniczne, potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym oraz homologacją lub ważnym zaświadczeniem zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;
spełniać wszystkie wymagania określone odrębnymi przepisami prawa, w szczególności rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych;
być oznakowane w sposób czytelny, trwały i widoczny, umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi, poprzez umieszczenie na nich nazwy (firmy), adresu oraz numeru telefonu kontaktowego przedsiębiorcy;
posiadać czysty i estetyczny wygląd;
być wyposażone w zawór przelewowy z kulką w celu zabezpieczenia przed przepełnieniem zbiornika;
być wyposażone w środki techniczne umożliwiające usunięcie ewentualnych zanieczyszczeń powstałych w procesie opróżniania zbiorników bezodpływowych;
być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, charakteryzujący się następującą funkcjonalnością: trwałe zapisywanie danych o położeniu pojazdu (wizualizacja na mapie przebiegu trasy), długość trasy, czas i miejsce postoju. System winien zapewnić możliwość zapisu i przechowywania danych przez okres 3 miesięcy od dnia ich zapisania oraz winien zapewnić możliwość przedstawienia tych danych w postaci tabelarycznej (za dowolny okres) oraz obróbki i wysłania ich do plików Excel lub open office.
2) baza transportowa winna:
a) posiadać powierzchnię dostosowaną do liczby i wielkości pojazdów, zapewniającą codzienne parkowanie wszystkich pojazdów po zakończonej pracy (przez dysponowanie nieruchomością należy rozumieć posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, wynikającego z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przez okazanie stosownego dokumentu bądź umowy);
b) być wyposażona w zaplecze techniczne umożliwiające wykonanie bieżącej konserwacji i napraw oraz zabiegów mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych, o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy transportowej.
3) W zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych w związku ze świadczonymi usługami:
mycie i dezynfekcja pojazdów asenizacyjnych powinna się odbywać zgodnie z wymogami § 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych;
w przypadku braku możliwości wykonywania mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych na terenie bazy transportowej, przedsiębiorca jest zobowiązany udokumentować możliwość korzystania z myjni przeznaczonej do mycia i dezynfekcji pojazdów;
mycie i dezynfekcja pojazdów asenizacyjnych powinno odbywać się systematycznie;
po zakończonej pracy pojazdy powinny być parkowane wyłącznie na terenie bazy transportowej przedsiębiorcy, zabezpieczonej przed dostępem osób trzecich;
w przypadku zaistnienia wycieku nieczystości ciekłych podczas świadczenia usług przedsiębiorca jest zobowiązany do dysponowania środkiem, który zneutralizuje negatywny wpływ wycieku na środowisko;
odpady powstałe podczas wykonywania prac związanych z myciem, dezynfekcją, naprawą, konserwacją i remontami pojazdów asenizacyjnych wykonywanymi we własnym zakresie należy zagospodarować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
4) w zakresie wymagań dotyczących miejsc przekazywania nieczystości ciekłych, nieczystości ciekłe należy transportować do oczyszczalni ścieków lub stacji zlewnych (wskazanych przez przedsiębiorcę) spełniających wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych.

§3

Wymagania określone w niniejszej uchwale nie zwalniają przedsiębiorcy z obowiązku spełnienia innych wymagań wynikających z odrębnych przepisów prawa.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§5

Traci moc uchwała Nr XXVII/195/09 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 23 października 2009 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Włoszakowice.§6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, za wyjątkiem § 2 pkt 1 lit. g, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r.
Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór


Uzasadnienie do uchwały nr XXXIII/301/2017 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Włoszakowice.

Zgodnie z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289), rada gminy określa wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Do czasu przeprowadzenia zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych były określone w uchwale Nr XXVII/195/09 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 23 października 2009 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Włoszakowice.
W związku ze zmianą przepisów w/w ustawy dotyczących przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy obecnie zobowiązani są posiadać wpis do rejestru działalności regulowanej zaszła potrzeba uchylenia w/w uchwały Rady Gminy Włoszakowice i ponownego określenia wymagań tylko dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Wymagania zawarte w uchwale określają wyposażenie techniczne w zakresie pojazdów asenizacyjnych przeznaczonych do świadczenia usług i bazy transportowej oraz zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami, a także miejsce przekazywania nieczystości ciekłych. Wymagania zostały określone, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r., poz. 299).

W celu realizacji obowiązku ustawowego konieczne jest przyjęcie uchwały.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Albert Cygan
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-12-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-12-13
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06