OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokoł Nr XXXIII/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r.

Protokoł Nr XXXIII/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r.

Numer dokumentu: XXXIII
Rok: 2017Protokoł Nr XXXIII/2017
----------------------------------------------
z XXXIII Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 11 grudnia 2017 r. w sali widowiskowej we Włoszakowicach w godzinach 10.00-12.15

Otwarcia XXXIII Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że na ogólny stan 15 radnych w sesji uczestniczy 12 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał. Podczas przedstawiania projektu porządku obrad na sesję przybył radny Krzysztof Kasperski i dalszy ciąg sesji odbywał się przy udziale 13 radnych.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Radni nie wnieśli uwag do kompletności materiałów sesyjnych.

Zaproponowany przez przewodniczącą Rady Gminy porządek obrad został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym i przedstawia się następująco:
1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
2. Informacja z posiedzeń komisji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Włoszakowice i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
5. Podjęcie uchwał w sprawie ogłoszenia jednolitych tekstów uchwał w sprawie:
- przyjęcia „Programu dofinansowania zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem, gazem lub biomasą na terenie Gminy Włoszakowice”,
- przyjęcia zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Włoszakowice na realizację przedsięwzięcia polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest pochodzących z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Włoszakowice.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Boszkowo-Letnisko (obręb Włoszakowice).
7. Zmiana budżetu gminy na 2017 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Włoszakowice.
9. Interpelacje. Wolne głosy i wnioski.
10. Zakończenie.


Ad. 1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym - realizacja uchwał i wniosków.
Informację Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym przedstawiła Sekretarz Gminy Monika Klemenska (załącznik nr 2 do protokołu).
Przewodnicząca poinformowała, że kontrolą nad jednostkami pomocniczymi zgodnie z prawem może zająć się Komisja Rewizyjna przyjmując taką kontrolę do planu pracy na kolejny rok lub może kontrolę zlecić Komisji - Rada. Przewodnicząca Rady Gminy odebrała głos radnemu Zbysławowi Drożdżyńskiemu występującemu w sprawie uzupełnienia odpowiedzi Wójta uznając jak podano wyżej, że organem kontrolnym jest Rada.
Przewodnicząca przedstawiła korespondencję Wójta dot. wniosku radnego Zbysława Drożdżyńskiego w sprawie wspólnego posiedzenia Komisji Stałych z dnia 23 kwietnia 2015 r. (załącznik nr 3 do protokołu)
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia, która również otrzymała wniosek w sprawie wspólnego posiedzenia Komisji Stałych (w głosowaniu) postanowiła dołączyć do przedmiotowego protokołu stanowisko Rady Gminy Włoszakowice bez wprowadzania zmian. Za głosowali wszyscy członkowie Komisji obecni na sesji.

Przewodnicząca zaproponowała, aby wniosek do Rady Gminy w sprawie zmiany protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Stałych z dnia 23 kwietnia 2015 r. pozostawić bez rozpatrzenia w związku z wcześniejszym stanowiskiem Rady Gminy Włoszakowice z dnia 22 czerwca 2016 r. w tej sprawie oraz wyjaśnieniami jakie udzielano radnemu na sesjach.

Przewodnicząca stwierdziła, że Rada Gminy Włoszakowice już wcześniej radnemu przyznała rację co do treści protokołu z posiedzenia połączonych komisji z dnia 23 kwietnia 2015 r.. Mając jednak na uwadze, że w Statucie Gminy Włoszakowice brak jest podstawy prawnej do zmiany czy sprostowania protokołu - protokół z posiedzenia Stałych Komisji Rady z dnia 23 kwietnia 2015 r. jest udostępniany wraz ze stanowiskiem Rady Gminy Włoszakowice z dnia 22 czerwca 2016 r.
Zarówno organy ścigania, które zajmowały się sprawą w związku z donosem złożonym przez radnego Zbysława Drożdźyńskiego jak i sądy administracyjne nie dopatrzyły się rażącego naruszenia prawa.
Taką propozycję przyjęto w głosowaniu przy 12 głosach za i 1 głosie przeciwnym.

Ad. 2. Informacja z posiedzeń komisji.
Informację ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisji Rewizyjnej przedstawił przewodniczący Zenon Poloch.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że protokół z poprzedniej sesji został sporządzony zgodnie z wpisami ustalonymi na sesji i zaproponowała jego przyjęcie bez czytania. Protokół został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym.

Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Włoszakowice i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
Projekt uchwały omówiła i przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Rolka.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXIII/296/2017
------------------------------------------
jak w załączniku nr 4 do protokołu.

Ad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie ogłoszenia jednolitych tekstów uchwał:
Projekty uchwał w sprawie ogłoszenia tekstów jednolitych uchwał, które zostały w trakcie ich obowiązywania zmienione przedstawił i omówił przedstawi pracownik Urzędu Albert Cygan.
Wymóg ogłoszenia jednolitych tekstów dotyczy uchwał:
- w sprawie przyjęcia „Programu dofinansowania zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem, gazem lub biomasą na terenie Gminy Włoszakowice”,

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXIII/297/2017
------------------------------------------
jak w załączniku nr 5 do protokołu.


- przyjęcia zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Włoszakowice na realizację przedsięwzięcia polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest pochodzących z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Włoszakowice.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXIII/298/2017
------------------------------------------
jak w załączniku nr 6 do protokołu.


Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Boszkowo-Letnisko (obręb Włoszakowice).
Projekt uchwały przedstawił i omówił pracownik Urzędu Mateusz Mroziński.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXIII/299/2017
------------------------------------------------
jak w załączniku nr 7 do protokołu.

Ad. 7. Zmiana budżetu gminy na 2017 r.
Zmianę budżetu gminy na 2017 r. przedstawiła i omówiła Skarbnik Maria Rolka.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXIII/300/2017
------------------------------------------
jak w załączniku nr 8 do protokołu.

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Włoszakowice.
Radny Zenon Poloch przypomniał stanowisko Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisji Rewizyjnej w powyższej sprawie.
Zaproponowano następujące zmiany w projekcie uchwały:
- zapewnienie szczelności układu,
- instalacja monitoringu z podstawowym pakietem,
- czasu rozliczenia - 3 miesiące,
- eliminacja zapisu dot. mycia pojazdu raz w tygodniu.

Sekretarz Gminy Monika Klemenska przedstawiła informację w sprawie ścieków komunalnych jak w załączniku nr 9 do protokołu.
Projekt uchwały omówił i przedstawił pracownik Urzędu Albert Cygan

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła przy jednym głosie
przeciwnym i jednym głosie wstrzymującym
UCHWAŁĘ Nr XXXIII/301/2017
------------------------------------------
jak w załączniku nr 10 do protokołu.


Ad. 9. Interpelacje. Wolne głosy i wnioski.
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła pismo Wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
w sprawie zmian w Kodeksie wyborczym w zakresie organizacji wyborów samorządowych (załącznik nr 11 do protokołu).

Radna Marzena Ratajczak zgłosiła wniosek prezesa Straży Pożarnej z Krzycka Wielkiego w sprawie dofinansowania zakupu samochodu strażackiego (załącznik nr 12 do protokołu).

Radny Krzysztof Kasperski wnioskował o usunięcie dwóch drzew z pasa drogowego ul. Machcińskiej w Bukówcu Górnym (załącznik nr 13 do protokołu).

Radna Irena Rakowska wnioskowała o wyrównanie drogi między Skarżyniem i Charbielinem oraz wnioskowała w sprawie rozważenia możliwości umorzenia podatków rolnikom, którzy ponieśli straty podczas huraganu.

Radny Zbysław Drożdżyński wnioskował o bezpłatnego psychologa w gminie.
Wystąpił ponadto w sprawie operatu szacunkowego wykonanego dla zbywanej działki w formie zamiany i wyceny ustalonej w operacie (uchwała Nr XXXI/276/2017).
Przewodnicząca Rady Gminy odebrała głos radnemu w związku z wyjaśnieniem powyższej sprawy na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
Ponadto przewodnicząca wniosła o zapis do protokołu, ze radny pomimo upomnień i odebrania głosu nie stosuje się do poleceń przewodniczącej. Przekazany w powyższy sposób pisemny wniosek stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Przewodnicząca przedstawiła wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie oddalenia skargi kasacyjnej Wojewody Wielkopolskiego.

Ad. 10. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice Irena Przezbór zamknęła XXXIII Sesję Rady Gminy Włoszakowice.

Załaczniki Nr 4, 5, 6, 7, 8, 10 stanowiące Uchwały Nr XXXIII/296-301/2017 zostały opublikowane w zakładce Dokumnety i Informacje - Uchwały Rady

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: -
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-12-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-01-10
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06