OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXIV/302/2017 w sprawie: budżetu na 2018 rok.

Uchwała Nr XXXIV/302/2017 w sprawie: budżetu na 2018 rok.

Numer uchwały: 302
Numer sesji: XXXIV
Rok: 2017

(Uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 711 z dnia 17.01.2018 r.)

 

UCHWAŁA NR XXXIV/302/2017
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 28 grudnia 2017 roku
w sprawie: budżetu na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 ze zmianami ), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zmianami ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:


§ 1. 1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 50.122.799,16 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchawły, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 43.175.535,44 złotych,
2) dochody majątkowe w kwocie 6.947.263,72 złote.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.807.362,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
2) dotacje celowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 6.065.229,16 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2. 1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 52.744.741,16 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 38.344.476,30 złotych, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 24.061.048,14 złotych, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 15.001.768,00 złotych,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 9.059.280,14 złotych,
b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.818.650,00 złotych,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 11.914.054,00 złotych,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich w wysokości 250.724,16 złote,
e) wydatki na obsługę długu w wysokości 300.000,00 złotych.
2) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, w wysokości 14.400.264,86 złote, z czego całość to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym dotacje dla:
a) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.278.100,00 złotych,
b) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 175.000,00 złotych.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.807.362,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
2) wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 9.101.569,02 złotych, w tym majątkowe 8.850.844,86 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3.Deficyt budżetu w kwocie 2.621.942,00 złotych zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4.658.839,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.036.897,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 4.751.750,00 złotych,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 523.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 6. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 49.500,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 7. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 45.000,00 złotych przeznacza się w całości na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 225.000,00 złotych przeznacza się na:
1) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.000,00 złotych,
2) na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 222.000,00 złotych.

§ 9. Dochody z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów w kwocie 1.048.500,00 złotych przeznacza się w całości na finansowanie prowadzonej gospodarki odpadami.
§ 10.1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6.000.000,00 złotych, w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.578.058,00 złotych,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.621.942,00 złotych,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1.800.000,00 złotych.
2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta w roku budżetowym do kwoty 236.897,00 złotych.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.578.058,00 złotych,
2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 4.421.942,00 złotych,
3) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 1.500.000,00 złotych,
4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,
a) w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b) w zakresie wydatków majątkowych między zadaniami,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 55.000,00 złotych,
2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 120.000,00 złotych,

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący Rady Gminy


Irena Przezbór
Uzasadnienie:
W przedkładanej uchwale uwzlędniono przesunięcia wynikające z przedłożonych przez jednostki planów finansowych, co spowodowało zmianę kwot w poszczególnych paragrafach i jednocześnie w wyszczególnionych grupach wydatków, np. wydatki majątkowe wzrosły o 10.000,00 złotych kosztem wydatków bieżących na skutek przesunięcia w GOSiR, w urzędzie dodatkowo zaplanowano wydatki na nauczanie cudzoziemców ( rozdział 80195 ) kosztem umniejszenia wydatków na dowozy szkolne ( rozdział 80113 ).
W związku z otrzymaniem informacji po uchwaleniu projektu budżetu z Gminy Świeciechowa wprowadzono prawidłową kwotę dochodów związaną z uczęszczaniem dzieci z tej gminy do przedszkola na terenie gminy Włoszakowice - dział 801, rozdział 80104, paragraf 2900 ( załącznik Nr 1 ) zwiększając je o 2.400,00 złotych, umniejszając jednocześnie o tą samą kwotę wpływy w dziale 756, rozdział 75616, paragraf 0500.
W odniesieniu do wskazań wykazanych w opinii RIO w Poznaniu wyjaśniam, że:
1) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w rozdziale 90119 wydatkowane są w rozdziale 90095,
2) szacunkowe dotacje na prowadzenie przedszkoli są uwzględniane w budżecie celem zrównoważania częściowych wydatków przeznaczonych na ich prowadzenie,
3) plan wydatków w rozdziale 75011 przeznaczonych na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmuje całość wydatków przeznaczonych na pracowników i biura, natomiast dotacja obejmuje tylko ich część,
4) dotychczas na działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie środki wydatkowano w ramach funduszu przeciwalkoholowego, gdyż przemoc w rodzinie najczęściej swe podłoże ma w nadużywaniu alkoholu.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2018-01-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-01-22
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06