OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXIV/303/2017 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2018 – 2026.

Uchwała Nr XXXIV/303/2017 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2018 – 2026.

Numer uchwały: 303
Numer sesji: XXXIV
Rok: 2017

U C H W A Ł A NR XXXIV/303/2017
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 28 grudnia 2017 roku
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice
na lata 2018 – 2026.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1875 ze zmianami) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włoszakowice na lata 2018 – 2026 obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu lub przeznaczenia nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Informacja o relacji wielkości dochodów i wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, na lata 2018-2026 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, na lata 2018 –2026 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załacznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Włoszakowice do:
1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć,
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3) upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXIII/184/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2017-2026.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.Przewodniczący Rady Gminy Irena Przezbór


Uzasadnienie - objaśnienie:

1. W przedkładanym projekcie uchwały w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2018-2026 uwzględniono uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej, a więc:
1) doprowadzono do zgodności spłaty rat kapitałowych pobranych już kredytów ( poz.14.4 ),
2) uzupełniono poz. 10.1 dotyczącą przeznaczenia nadwyżki budżetowej,
3) uaktualniono dane cząstkowe, które w projekcie przytoczone zostały w mylnych kwotach,
4) w załączniku dotyczącym przedsięwzięć urealniono kwoty łącznych limitów zobowiązań,
5) uzupełniono poz. 12.1 i 12.1.1 ( środki zewnętrzne na zadania bieżące ).

2. Uaktualniono dane dotyczące roku 2018 w związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu, które okazały się niezbędne, a pojawiły się w okresie po złożeniu projektu.

3. Kolumnę dotyczącą roku 2017 uaktualniono wpisując jako przewidywane wykonanie dane z planu budżetu aktualne na dzień dzisiejszy.

4. Na poprawę sytuacji finansowej w latach następnych wpływ będzie miał fakt, że w roku 2017 najprawdopodobniej zaciągnięty zostanie kredyt niższy niż planowano, co spowoduje mniejsze spłaty rat oraz niższe niż zakłada się zadłużenie ogółem na koniec roku 2017.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2018-01-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-01-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06