OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXIV/306/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Włoszakowice .

Uchwała Nr XXXIV/306/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Włoszakowice .

Numer uchwały: 306
Numer sesji: XXXIV
Rok: 2017U C H W A Ł A NR XXXIV / 306 / 2017

RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 28 grudnia 2017 r.


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Włoszakowice .


Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 ),art. 41 ust.1,2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity Dz.U.z 2016 r. poz.487 ze zmianami) art. 5 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.1817, ze zmianami ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020 ( Dz.U. z 2016 r., poz.1492 ), Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:


§ 1

Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok na terenie gminy Włoszakowice stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 r.

P R Z E W O D N I C Z Ą C Y
R A D Y G M I N Y

(-) I r e n a P r z e z b ó r
Załącznik do Uchwały Nr XXXIV / 306 /2017
z dnia 28 grudnia 2017 r. , w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla gminy Włoszakowice.GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2018

ROZDZIAŁ I


Celem tego programu jest ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z nadużywania napojów alkoholowych, promowanie zdrowego stylu życia, oraz prowadzenie skoordynowanych działań profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych służących łagodzeniu skutków społecznych wynikających z nadużywania alkoholu.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Włoszakowice jest kontynuacją działań realizowanych w tym zakresie od kilku lat. W myśl Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi program stanowi spis działań związanych z profilaktyką i rozwązywaniem problemów alkoholowych.
Źródłem finansowania zadań zawartych w Gminnym Programie są środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zgodnie z art. 18² w/w ustawy środki te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

Realizacja powyższego programu nastąpi poprzez:

1. Współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie podejmowania czynności
zmierzających do objęcia leczeniem i rehabilitacją osób uzależnionych od alkoholu,
2. Wspólpracę ze szkołami w zakresie szkoleń dla dzieci, młodzieży, nauczycieli, pedagogów
szkolnych i innych osób zaangażowanych w problematykę związaną ze zwalczaniem
alkoholizmu.
3. Współpracę ze stowarzyszeniami, organizacjami kościelnymi , i innymi instytucjami, które
będą promować zdrowy styl życia .
4. Współpraca z Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym.
5. Świadczenie pomocy w zakresie udostępnienia dzieciom i młodzieży możliwości
zagospodarowania czasu wolnego poprzez udział w zajęciach takich jak :
- zajęcia w świetlicach opiekuńczo – wychowawczych znajdujących się w szkołach,
- zajęcia wyrównawcze w szkołach,
- zajęcia sportowe,
- zajęcia w różnych sekcjach działających na terenie gminy,
- zajęcia rozwijające zainteresowania własne.

6. Dofinansowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin w
których występują problemy zagrażające życiu rodzinnemu i społecznemu.

7.Organizowanie w szkołach konkursów dla dzieci i młodzieży na tematy związane z
problematyką przeciwdziałania alkoholizmowi.
8. Organizowanie konkursów ofert i zlecanie na podstawie przepisów ustawy o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie zamierzeń wynikających z Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z jednoczesnym przekazywaniem
środków finansowych na ich wykonanie.

9 .Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i
prawnej, zwłaszcza ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez współdziałanie z jednostkami
Policji, Zakładami Opieki Zdrowotnej, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, zespołami szkół i
Zespołem Interdyscyplinarnym.

10. Finansowe i organizacyjne wspieranie działań promujących zdrowy styl życia , wspieranie
imprez sportowych, rozrywkowych i rekreacyjnych promujących życie bez używek takich jak :
festyny , turnieje, konkursy oraz inne imprezy sportowe lub rozrywkowe.

11.Organizowanie posiedzeń gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, do
której zadań w szczególności należy :
- motywowanie osób do podjęcia leczenia odwykowego,
- kierowanie na badania przez biegłych sądowych,
- przygotowanie dokumentacji przez komisję do Sądów,
- opłacenie terapii dla osób współuzależnionych oraz dzieci z rodzin z problemem
alkoholowym,
- obsługa Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin,
- kierowanie członków Komisji na szkolenia związane z problematyką alkoholową,
- prowadzenie działań kontrolnych punktów sprzedaży napojów alkoholowych .

12. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej realizowanej poprzez :
- wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych ,
- dofinansowanie szkoleń, kursów, zajęć profilaktycznych organizowanych dla nauczycieli,
pedagogów , rodziców lub innych osób zajmujących się problematyką alkoholową,
- dofinansowanie szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych.

13. Działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców; w tym w szczególności
prowadzenie edukacji z wykorzystaniem materiałów informacyjnych i edukacyjnych.

14. Podnoszenie kompetencji zawodowych przedstawicieli służb społecznych kontaktujących się
z osobami nietrzeźwymi.

15. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służące
rozwiązywaniu problemów alkoholowych i innych zagrażających życiu społecznemu i
rodzinnemu.

ROZDZIAŁ II

ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.


1. Dla osób wchodzących w skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustala się następujące wynagrodzenie:
- 10 % minimalnego wynagrodzenia za każdorazowy udział w posiedzeniu Komisji.

2. Podstawę do wypłacenia wynagrodzenia stanowi obecność członka komisji na posiedzeniu potwierdzona własnoręcznym podpisem na liście obecności.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Wakowska
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2018-01-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-01-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06