OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwały Nr XXXIV/307/2017 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji + rozstrzygnięcie nadzorcze

Uchwały Nr XXXIV/307/2017 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji + rozstrzygnięcie nadzorcze

Numer uchwały: 307
Numer sesji: XXXIV
Rok: 2017

(uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 270 z dnia 5 stycznia 2018 r.)

UCHWAŁA NR XXXIV/307/2017
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) uchwala się, co następuje:

§ 1.
Ustala się tryb udzielania i rozliczania z budżetu Gminy Włoszakowice dotacji
o których mowa w art. 15-21, art. 25, art. 26, art. 28-30 i art. 32 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji
i w rozliczeniu jej wykorzystania, termin przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 34 ust. 2 w/w ustawy, oraz termin
i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji

§ 2.
1. Dotacja udzielana jest na wniosek osoby prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizycznej.
2. Zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3.
1. Ustala się termin przekazania Wójtowi Gminy Włoszakowice informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych na dziesiąty dzień każdego miesiąca wg stanu
na pierwszy dzień roboczy danego miesiąca.
2. Wzór informacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.
1. Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna przekazuje Wójtowi Gminy Włoszakowice roczne rozliczenie wykorzystania dotacji udzielonej przez Gminę Włoszakowice – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1 przekazuje się do dnia 31. stycznia roku następnego.
3. Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna kończąca działalność w zakresie objętym dotacją, o której mowa w § 1 w trakcie trwania roku kalendarzowego, składa rozliczenie, o którym mowa w ust. 1 w terminie do piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu zakończenia działalności za okres od początku roku do dnia zakończenia działalności.

§ 5.
1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Gminy Włoszakowice w trybie określonym w niniejszej uchwale.
2. Podstawą przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie wydane przez Wójta Gminy Włoszakowice.
3. Kontrolę przeprowadza się po uprzednim powiadomieniu dotowanego podmiotu prowadzącego niepubliczne przedszkole/inną formę wychowania przedszkolnego, na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem kontroli.
4. Czynności kontrolne mogą być przeprowadzone w siedzibie podmiotów kontrolowanych w dniach i godzinach pracy obowiązujących w tych podmiotach lub w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice po uprzednim dostarczeniu przez podmiot kontrolowany kserokopii dokumentów lub wyciągów z dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby reprezentujące kontrolowany podmiot.
5. W ramach kontroli dotowany jest zobowiązany:
1) zapewnić warunki do sprawnego przeprowadzenia kontroli,
2) przedstawić na żądanie kontrolującego wymaganą dokumentację oraz sporządzać kopie, odpisy i wyciągi z dokumentów i poświadczyć je za zgodność z oryginałem,
3) udzielać ustnych lub pisemnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli.
6. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który podpisują kontrolujący i kontrolowany.
7. Protokół przekazuje się kontrolowanemu w celu zapoznania się z nim oraz podpisania.
8. Kontrolowanemu przysługuje przed podpisaniem protokołu prawo zgłoszenia zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia winny zostać zgłoszone na piśmie
w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
9. Kontrolujący jest zobowiązany do dokonania weryfikacji zastrzeżeń, o których mowa
w ust. 8. Jeśli zastrzeżenia zostaną uznane za zasadne, kontrolujący zmienia lub uzupełnia protokół kontroli. W sytuacji nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub części, kontrolujący przekazuje swoje stanowisko kontrolowanemu.
10. Kontrolowany podpisuje protokół w terminie 7 dni od daty otrzymania stanowiska,
o którym mowa w ust. 9.
11. Jeżeli kontrolowany odmawia podpisania protokołu, o czym informuje na piśmie, kontrolujący odnotowuje informację o zaistniałej sytuacji w protokole. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody w realizacji ustaleń i zaleceń wynikających z kontroli.
12. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli zostaną stwierdzone nieprawidłowości związane z wykorzystywaniem dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, pobraniem nienależnie
lub w nadmiernej wysokości, podlega ona zwrotowi do budżetu gminy na zasadach określonych przepisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz ustawy
o finansach publicznych.

§ 6.
Traci moc uchwała nr Uchwała NR XXX/260/2017 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy na terenie gminy Włoszakowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2017 r. poz. 5917 z dnia 12.09.2017 r.)

§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 8.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Marek Wodawski
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2018-01-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-02-15
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06