OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokoł Nr XXXIV/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Protokoł Nr XXXIV/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Numer dokumentu: XXXIV
Rok: 2017Protokoł Nr XXXIV/2017
-----------------------------------------------
z XXXIV Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 28 grudnia 2017 r. w sali widowiskowej we Włoszakowicach w godzinach 10.00 - 12.30

Otwarcia XXXIV Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że na ogólny stan 15 radnych w sesji uczestniczy 11 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał. Podczas przedstawiania projektu porządku obrad na sesję przybył radny Leszek Jagodzik i dalszy ciąg sesji odbywał się przy udziale 12 radnych. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice zgłosiła wniosek o dołączenie do porządku obrad następujących punktów:
- podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Włoszakowice,
- podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Porządek obrad wraz ze zmianami został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
2. Informacja z posiedzeń komisji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu na 2018 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2018-2026 .
6. Podjęcie uchwał w sprawach zmian budżetowych:
- zmiana budżetu Gminy na 2017 r.
- zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata: 2017-2026
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Włoszakowice.
8. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
9. Interpelacje. Wolne głosy i wnioski.
10. Zakończenie.

Radni nie wnieśli uwag do kompletności materiałów sesyjnych.

Ad. 1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
Informację Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym przedstawiła Sekretarz Gminy Monika Klemenska. Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Radny Zbysław Drożdżyński wnioskował o uzupełnienie odpowiedzi Wójta na pytanie dotyczące Uchwały Nr XXXI/276/2017.


Ad. 2. Informacja z posiedzeń komisji.
Informację ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia oraz Komisji Rewizyjnej przedstawiła radna Aniela Poloszyk, a w części dot. Komisji Rewizyjnej przedstawił radny Paweł Marcinek.
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, ze protokół z poprzedniej sesji został sporządzony zgodnie z wpisami ustalonymi na sesji i proponowała jego przyjęcie bez czytania.
Uwagi zgłoszone do protokołu przez radnego Zbysława Drożdżyńskiego (załącznik nr 3 do protokołu) zostały w głosowaniu odrzucone (za wprowadzeniem zmian - głosował 1 radny; przeciw głosowało 9 radnych; wstrzymało się od głosowania 2 radnych).
Protokół został przyjęty w brzmieniu projektu ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej (za przyjęciem - 8 głosów, przeciw - 1 głos; wstrzymujących - 3 głosy).

Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu na 2018 r.
Skarbnik Gminy Maria Rolka omówiła uchybienia, uwagi i zastrzeżenia wskazane w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Gminy Włoszakowice na 2018 r. Opinia niniejsza stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Następnie Skarbnik Gminy Maria Rolka przedstawiła projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na 2018 r. i udzieliła wyjaśnień.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła przy 1 głosie wstrzymującym
U C H W A Ł Ę Nr XXXIV/302/2017
---------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 5 do protokołu

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2018-2026.
Skarbnik Gminy Maria Rolka omówiła uchybienia, uwagi i zastrzeżenia wskazane w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2026 oraz przedstawiła opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Włoszakowice. Opinie niniejsze stanowią załącznik nr 6 do protokołu
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2018-2026 przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Rolka.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła przy 1 głosie wstrzymującym
U C H W A Ł Ę Nr XXXIV/303/2017
---------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 7 do protokołu

Ad. 6. Podjęcie uchwał w sprawach zmian budżetowych:
- zmiana budżetu Gminy na 2017 r.
Projekt uchwały omówiła i przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Rolka.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXXIV/304/2017
---------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 8 do protokołu
- zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata: 2017-2026
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Rolka.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXXIV/305/2017
---------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 9 do protokołu

Przed realizacją kolejnego punktu obrad przewodnicząca Rady Gminy zarządziła kilkuminutową przerwę.

Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Włoszakowice.
Projekt uchwały przedstawiła i omówiła pracownik Urzędu Gminy Maria Walkowska.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXXIV/306/2017
---------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 10 do protokołu

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
Projekt uchwały omówił i przedstawił pracownik Urzędu Gminy Marek Wodawski.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXXIV/307/2017
---------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 11 do protokołu

Ad. 9. Interpelacje. Wolne głosy i wnioski.
Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 r. został przyjęty wraz z dodatkowym wnioskiem o kontrolę sołectw (za - 9 głosów; wstrzymujące - 3 głosy) i stanowi załącznik nr 12 do protokołu (dodatkowy punkt do planu pracy w zakresie kontroli sołectw został przyjęty przy 8 głosach za; 4 głosach wstrzymujących).
Przewodnicząca Rady Gminy zadeklarowała się uściślić tematykę kontroli sołectw i przedstawić Radzie na sesji.

Zapoznano się z planami pracy dwóch pozostałych Komisji Rady Gminy - załącznik nr 13 do protokołu.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła pismo Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Pismo stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Radny Krzysztof Kasperski wnioskował o dodatkowe oświetlenie uliczne na ul. Marcinka w Bukówcu Górnym (załącznik nr 15 do protokołu).

Radna Irena Przezbór wnioskowała o parking przy hali sportowej we Włoszakowicach.

Radna Hanna Michalska wnioskowała o oświetlenie przejścia dla pieszych przy kościele w Jezierzycach Kościelnych.

Radny Zbysław Drożdżyński poruszył sprawę nieobecności radnych na sesjach i uzyskał wyjaśnienia z jakiego powodu one występują.
Zapytał w sprawie odpadów kolejowych podając ich ilości i nazywając je rakotwórczymi. Radny Leszek Jagodzik zaprzeczył jakoby były rakotwórcze i odpowiedział, że sprawę prowadziły odpowiednie służby i nie ma nic więcej do powiedzenia.

Radna Hanna Michalska odniosła się do możliwości wykorzystania podkładów kolejowych po wykonaniu badań - informacja na podstawie programu telewizyjnego pt. „Maja w ogrodzie”.

Ponadto przewodnicząca poinformowała o zapytaniach jakie wpłynęły do przewodniczącej Rady Gminy Włoszakowice pomiędzy sesjami, a mianowicie:
1) w sprawie dot. uchwały Nr XXXI/276/2017. Pismo i odpowiedź w załączniku nr 16 do protokołu.
2) w sprawie przedstawienia wyroku. Pismo i odpowiedź w załączniku nr załączniku nr 17 do protokołu.
3) w sprawie komisji z dnia 23 kwietnia 2017 r. Pismo w załączniku nr 18 do protokołu. Przewodnicząca poinformowała, ze odpowiedź przekazana adresatowi, a jej treść przedstawiona w terminie późniejszym Radzie.

Przewodnicząca poinformowała, że na zaproszenie dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie uczestniczyła w otwarciu pracowni endoskopii w szpitalu.

Ad. 10. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodnicząca zamknęła XXXIV Sesję Rady Gminy Włoszakowice.

 

Załączniki Nr 5, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10, Nr 11 stanowią Uchwały Nr XXXIV/302-307/2017 opublikowane w zakładce "Dokumenty i Informacje. Uchwały Rady"

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: -
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2018-01-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-03-16
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06