OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 1/2018 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Boszkowie – Letnisku (obręb Grotniki),

Zarządzenie Nr 1/2018 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Boszkowie – Letnisku (obręb Grotniki),

Numer dokumentu: 1
Rok: 2018

Zarządzenie Nr 1/2018
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 02.01.2018r.

w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Boszkowie – Letnisku (obręb Grotniki),
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 1, art. 40 ust.1 pkt 1, ust. 3, art. 67 ust. 2 pkt 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz.U. z 2016r. poz. 2147 ze zmianami), § 3 ust.1, § 6 ust. 1, ust. 7, § 8 ust. 2, § 9, § 13, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz. 1490, ze zmianami) oraz Uchwały Nr VI/48/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Boszkowie – Letnisku (obręb Grotniki); zarządzam co następuje:


§ 1

Ogłaszam I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr: 47/1, położonej w Boszkowie – Letnisku (obręb Grotniki), jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2

1. Ogłoszenie o przetargu stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Włoszakowice.
2. Informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń sołectwa Grotniki i stronie internetowej Gminy Włoszakowice.
3. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu publikuje się w czasopiśmie o zasięgu regionalnym.

§ 3

1. Powołuję komisję przetargową w składzie:

1) Mateusz Mroziński - przewodniczący
2) Albert Cygan - członek
3) Bogusław Olejnik - członek

2. W przypadku wystąpienia przesłanki zawartej w § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz. 1490, ze zmianami), powołuję w zastępstwie wyłączonych członków komisji:

1) Beata Gertych,§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam podinsp. Mateuszowi Mrozińskiemu.

§ 6

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.


Wójt
(-) Stanisław WaligóraZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2018
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 02.01.2018r.

O G Ł O S Z E N I E
-----------------------------------

Wójt Gminy Włoszakowice ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem letniskowo - wypoczynkowym, położonej w Boszkowie – Letnisku (obręb Grotniki) ul. Jasna 1, dla której w Sądzie Rejonowym w Lesznie – Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr PO1L/00008262/0

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość oznaczona następującym numerem działki:

 47/1 o powierzchni 514 m² cena wywoławcza 352000,00 zł

Działka zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U z 2017r. poz. 1221 ze zmianami).

Postąpienie nie mniejsze niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się dnia 19 lutego 2018 r. o godz. 11-tej w salce masońskiej Urzędu Gminy Włoszakowice przy ul. Kurpińskiego 29.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w terminie do dnia 16 lutego 2018 r. godz. 14.00 w kasie Urzędu Gminy lub na konto: Urząd Gminy Włoszakowice BS Włoszakowice 39 8661 0009 2001 0000 1209 0006.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto urzędu.

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu jeżeli osoba, która przetarg wygrała uchyli się od zawarcia umowy.
Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

Wyżej wymieniona nieruchomość nie jest obciążona oraz nie ma zobowiązań.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać: dowód tożsamości, potwierdzony dowód wpłaty wadium, numer NIP. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – informację z CEiDG. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.
W przypadku gdy nabywcą nieruchomości zostanie cudzoziemiec, do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli jego uzyskanie wynika z przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U z 2004r. Nr 167 poz. 1758 ze zmianami).

Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Włoszakowice pok.117 lub telefonicznie 065 52 52 992.
Wójt
mgr Stanisław Waligóra
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2018-01-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-01-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06