OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXV/309/2018 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018 - 2021

Uchwała Nr XXXV/309/2018 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018 - 2021

Numer uchwały: 309
Numer sesji: XXXV
Rok: 2018


UCHWAŁA NR XXXV/309/2018
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 16 lutego 2018 roku

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018 - 2021


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 5 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 r., poz. 328 z późn. zm.) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.
we Włoszakowicach na lata 2018 - 2021 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3

Traci moc uchwała Nr II/14/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych na lata 2014-2020.

§ 4

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Irena Przezbór
Uzasadnienie:

Zadaniem każdego samorządu jest prowadzenie takiej strategii gospodarczej, aby ten mógł się rozwijać w sposób optymalny i sprzyjający jego społeczeństwu, a jednym z najważniejszych czynników gwarantujących prawidłowy rozwój gminy jest właściwa organizacja usług komunalnych i dbanie o dobro środowiska naturalnego, bowiem znacząco oddziałuje to na standard i warunki życia mieszkańców.
Strategicznym kierunkiem działań władz samorządowych stały się właśnie działania
z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska. Dużą wagę przywiązuje się tutaj do ciągłej poprawy jakości wody pitnej i modernizacji systemów dystrybucji wody i oczyszczania ścieków.
Biorąc powyższe pod uwagę Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
z siedzibą we Włoszakowicach, na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przedłożył Radzie Gminy Włoszakowice dokument
pn.: „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018 – 2021”, który określa szczegółowy harmonogram zadań
i inwestycji z zakresu zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną oraz odprowadzania
i oczyszczania ścieków komunalnych.
Realizacja przedsięwzięć określonych w przedmiotowym opracowaniu jest niezbędnym czynnikiem mającym wpływ na zachowanie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej w gminie Włoszakowice.
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018 – 2021 jest zgodny ze Strategią Rozwoju Gminy Włoszakowice oraz Planem Rozwoju Lokalnego.
Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Rafał Jagodzik
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2018-02-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-02-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06