OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXV/315/2018 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów lub dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na obszarze Gminy Włoszakowice

Uchwała Nr XXXV/315/2018 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów lub dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na obszarze Gminy Włoszakowice

Numer uchwały: 315
Numer sesji: XXXV
Rok: 2018

(uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 1592 z dnia 20 lutego 2018 r.)

UCHWAŁA NR XXXV/315/2018
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 16 lutego 2018 r.

w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych
dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów lub dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek
na obszarze Gminy Włoszakowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 157 ze zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1.
Ustala się dotację celową udzielaną przez Gminę Włoszakowice na realizację zadań wykonywanych przez podmioty prowadzące żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniające dziennych opiekunów lub dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na obszarze Gminy Włoszakowice, poprzez dofinansowanie:
1) kwotą 1,50 zł (słownie: jeden złoty 50/100) za godzinę opieki na każde dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Włoszakowice objęte opieką w żłobku,
2) kwotą 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) za godzinę opieki na każde dziecko zamieszkałe
na terenie Gminy Włoszakowice objęte opieką w klubie dziecięcym,
3) kwotą 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) za godzinę opieki na każde dziecko zamieszkałe
na terenie Gminy Włoszakowice objęte opieką przez podmiot zatrudniający dziennego opiekuna lub przez dziennego opiekuna prowadzącego działalność na własny rachunek.
§ 2.
Dotacje dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy lub zatrudniających dziennego opiekuna lub dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek będą udzielone pod warunkiem, że podmiot ten złoży wniosek do Wójta Gminy Włoszakowice o udzielenie dotacji zawierający:
1) nazwę, adres, NIP i REGON podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy lub zatrudniającego dziennego opiekuna lub dziennego opiekuna prowadzącego działalność na własny rachunek;
2) nazwę i adres podmiotu żłobka lub klubu dziecięcego lub miejsca świadczenia opieki przez dziennego opiekuna, którego dotyczy wniosek;
3) dni i godziny pracy żłobka lub klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna;
4) liczbę miejsc opieki nad dziećmi w żłobku lub w klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna;
5) numer rachunku bankowego, na który mają być przekazywane dotacje;
6) imię, nazwisko, telefon i e-mail osoby wyznaczonej do kontaktu w sprawach związanych
z wnioskiem o udzielenie dotacji.
§ 3.
Ustala się następujące zasady przekazywania dotacji:
1) dotacje będą przekazywane podmiotom prowadzącym żłobki lub kluby dziecięce
lub zatrudniających dziennego opiekuna lub dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek w transzach płatnych na podstawie składanych „Wniosków o udzielenie miesięcznej transzy dotacji” zawierających w szczególności:
a) nazwę, adres, NIP i REGON podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy
lub zatrudniającego dziennego opiekuna lub dziennego opiekuna prowadzącego działalność na własny rachunek;
b) nazwę i adres żłobka lub klubu dziecięcego lub miejsca świadczenia opieki przez dziennego opiekuna którego dotyczy wniosek;
c) dni i godziny pracy żłobka lub klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna;
d) określenie miesiąca na jaki składany jest wniosek;
e) sporządzoną na podstawie zawartych z rodzicami lub opiekunami prawnymi umów
o opiekę liczbę dzieci oraz liczbę godzin zapewnienia opieki przez żłobek lub klub dziecięcy lub dziennego opiekuna w danym miesiącu;
f) kwotę dotacji do przekazania za dany miesiąc (obliczoną na podstawie wykazu o którym mowa w lit. e);
2) wnioski o udzielenie miesięcznej transzy dotacji o których mowa w pkt 1 będą składane przez podmioty prowadzące żłobki lub kluby dziecięce do 10 dnia miesiąca, którego dotyczy wniosek;
3) transze dotacji przekazywane będą podmiotom prowadzącym żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennego opiekuna lub dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek w następujących terminach do ostatniego dnia miesiąca którego dotyczy wniosek, a za miesiąc grudzień, w terminie do 15 grudnia.
§ 4.
Ustala się następujące zasady rozliczania dotacji:
1) podmiot otrzymujący dotacje składa w formie sprawozdania merytoryczno – finansowego roczne rozliczenie z wykorzystania przekazanych dotacji;
2) sprawozdanie o którym mowa w pkt 1 powinno zostać złożone w terminie do dnia 15 stycznia roku następującego po roku otrzymania dotacji
3) sprawozdanie merytoryczno-finansowe, o którym mowa w pkt 1 musi zawierać:
a) nazwę i adres żłobka lub klubu dziecięcego lub miejsca świadczenia opieki przez dziennego opiekuna, którego dotyczy sprawozdanie;
b) określenie okresu, za jaki składane jest sprawozdanie;
c) liczbę dzieci objętych opieką w okresie otrzymywania dotacji zawierającą informacje o: dacie urodzenia każdego dziecka, numer umowy, czas obowiązywania umowy o opiekę, ilość godzin opieki w poszczególnych miesiącach (określona na podstawie umów zawieranych z rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci oraz wniosków o udzielenie miesięcznych transz dotacji), łączna roczna ilość godzin opieki;
d) wskazanie otrzymanych kwot dotacji;
e) wskazanie wykorzystanych kwot dotacji;
f) wskazanie niewykorzystanych kwot dotacji (różnica pomiędzy otrzymaną, a wykorzystaną dotacją);
g) wykaz wydatków poniesionych z dotacji (spis rachunków, faktur, list płac - pokrytych
w całości lub częściowo z otrzymanej dotacji);
h) telefon i e-mail do osoby wyznaczonej do kontaktu w sprawach związanych
z rozliczeniem dotacji;
i) oświadczenie, że dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i pobrane
w odpowiedniej wysokości.
4) Termin wykorzystania dotacji nie może być dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego. Niewykorzystana lub pobrana w nadmiernej wysokości kwota dotacji podlega zwrotowi na rachunek Gminy Włoszakowice w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku otrzymania dotacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).

§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowic.

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice
Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Marek Wodawski
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2018-02-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-02-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06