OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXV/318/2018 w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok

Uchwała Nr XXXV/318/2018 w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok

Numer uchwały: 318
Numer sesji: XXXV
Rok: 2018

UCHWAŁA NR XXXV/318/2018
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 16 lutego 2018 roku

w sprawie: zmiany budżetu na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 ze zmianami ), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zmianami ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu na 2018 rok określonych w § 1 Uchwały Nr XXXIV/302/2017 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok o kwotę 42.960,00 złotych, co jest wynikiem zwiększenia dochodów bieżących o 42.960,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 100,00 złotych, co daje kwotę ogólną dotacji w wysokości 11.807.462,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 50.165.759,16 złotych, w tym dochodów bieżących 43.218.495,44 złotych i dochodów majątkowych 6.947.263,72 złotych.

§ 2. 1. Dokonuje się przeniesień i zwiększenia wydatków budżetu na rok 2018 określonych w § 2 Uchwały Nr XXXIV/302/2017 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok o 42.960,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. W wyniku dokonanych zmian
1) kwota wydatków bieżących zwiększa się o 34.730,00 złotych i wynosi 38.379.206,30 złotych, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 28.530,00 złotych i ogółem wynoszą 24.089.698,14 złotych, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane nie zmieniają się i ogółem wynoszą 15.005.038,00 złotych,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 28.530,00 złotych i ogółem wynoszą 9.084.660,14 złotych,
b) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o 6.100,00 złotych i ogółem wynoszą 1.824.750,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 100,00 złotych i ogółem wynoszą 11.914.034,00 złote,
d) wydatki na programy z udziałem środków europejskich nie zmieniają się i wynoszą 250.724,16 złotych
e) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 300.000,00 złotych,
2) kwota wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, zwiększa się o 8.230,00 złotych i ogółem wynosi 14.408.494,86 złote, z czego całość to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym dotacje dla:
a) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.278.100,00 złotych,
b) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 182 .000,00 złotych.
3. Zmiany, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 100,00 złotych i kwota ogółem po zmianie wynosi 11.807.462,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 52.787.701,16 złotych, w tym wydatków bieżących 38.379.206,30 złotych i wydatków majątkowych 14.408.494,86 złotych.

§ 3. W uchwale Nr XXXIV/302/2017 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 roku punkt 2 paragrafu 5 otrzymuje brzmienie: "dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 520.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały".

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.
Przewodniczący Rady Gminy
Irena Przebór


Uzasadnienie:
1. Dochody ( zał. 1 i 2 ) 42.960,00 zł
1) Dotacja Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę dodatków energetycznych 100,00 zł,
2) Wzrost podatku od nieruchomości 36.260,00 zł,
3) Darowizna na Policję 6.600,00 zł.

2. Wydatki ( zał. 3,4,5 i 6 ) 42.960,00 zł
1) Środki dla ZSO we Włoszakowicach 16.030,00 zł,
2) Środki dla GOPS we Włoszakowicach 100,00 zł,
3) Środki wydatkowane w urzędzie 26.830,00 zł,
w tym:
- dotacja do policji 6.600,00 zł,
- środki dla GZK 19.000,00 zł,
- środki na samochód dla ŚDS 1.230,00 zł.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2018-02-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-02-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06