OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXV/319/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2018 – 2026

Uchwała Nr XXXV/319/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2018 – 2026

Numer uchwały: 319
Numer sesji: XXXV
Rok: 2018

U C H W A Ł A NR XXXV/319/2018
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 16 lutego 2018 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice
na lata 2018 – 2026.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1875 ze zmianami) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włoszakowice na lata 2018 – 2026 w związku z:
1) zmianą budżetu na 2018 rok w zakresie:
a) dochodów i wydatków bieżących,
b) dochodów i wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
2) uaktualnieniem szczegółowych danych w zakresie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
3) doprowadzeniem do zgodności z danymi wynikającymi z budżetu na rok 2018 oraz wieloletnich przedsiębiorstw finansowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. W związku z zmianami wskazanymi w § 1 zmienia się relacja wielkości dochodów i wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, na lata 2018-2026, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 3. W informacji o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, na lata 2018 –2026 zawartej w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały nie wprowadza się zmian.

§ 4. Zmienia się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe poprzez uaktualnienie wysokości limitów na zadania zawarte w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Gminy


Irena PrzezbórUzasadnienie - objaśnienie:

W przedkładanym projekcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2018-2026
1) wyeliminowano nieścisłości oraz wykorzystano uwagi dotyczące załącznika Nr 1 uchwały Nr XXXIV/303/2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wskazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową,
2) uaktualniono pozycje dotyczące roku 2018 w związku z zmianą budżetu tegoż roku,
3) uaktualniono kwoty limitów wydatków planowanych do poniesienia w roku 2018 w następujących przedsięwzięciach:
a) "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice" poprzez zmniejszenie o 90.000,00 złotych,
b) "Rozbudowa z przebudową budynku szkoły w Jezierzycach Kościelnych" poprzez zmniejszenie o 5.000,00 zł,
c) "Zakup mikrobusu dla podopiecznych Środowiskowego Domu Kultury we Włoszakowicach" poprzez zwiększenie o 1.230,00 złotych.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2018-02-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-02-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06