OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokoł Nr XXXV/2018 z dnia 16 lutego 2018 r.

Protokoł Nr XXXV/2018 z dnia 16 lutego 2018 r.

Numer dokumentu: XXXV
Rok: 2018Protokoł Nr XXXV/2018
-----------------------------------------------
z XXXV Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 16 lutego 2018 r. w sali widowiskowej we Włoszakowicach w godzinach 9.00 - 12.30.

Otwarcia XXXV Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że na ogólny stan 15 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice przedstawiła projekt porządku sesji, do którego radny Zbysław Drożdżyński zgłosił wniosek o wyłączenie z obrad pkt. 12 ze względu na jego niekompletność. Wniosek został w głosowaniu odrzucony.
Porządek obrad został przyjęty w brzmieniu projektu przy jednym głosie przeciwnym i przedstawia się następująco:

Porządek sesji:
1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
2. Informacja z posiedzeń komisji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwał w sprawie opracowania i przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do zaopiniowania.
5. Uchwalenie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2021.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego.
7. Podjęcie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej: w Boszkowie-Letnisku i we Włoszakowicach.
8. Nadanie nazwy ulic w miejscowości Włoszakowice.
9. Ogłoszenie jednolitego tekstu Statutu Gminy Włoszakowice.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów lub dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na obszarze Gminy Włoszakowice.
11. Ustalenie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania gminy Włoszakowice.
13. Zmiany budżetowe (zmiana budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej).
14. Interpelacje. Wolne głosy i wnioski.
15. Zakończenie.

Ad. 1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym - realizacja uchwał i wniosków.
Informację Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym przedstawiła sekretarz Gminy Monika Klemenska, a informację w sprawie zamiany działek nr 289/17, 289/19, 419/42 i 53 przedstawił pracownik Urzędu Gminy Mateusz Mroziński.
Informacje stanowią załącznik Nr 2 do protokołu.
Do informacji Wójta uwagi wniósł radny Zbysław Drożdżyński. Ewentualne ustosunkowanie się do tych uwag nastąpi po ich przekazaniu na piśmie do czego radny na sesji się zobowiązał.

W związku z pismem przekazanym do wiadomości Rady Gminy (załącznik Nr 3) miała miejsce wizja w terenie dot. budowy drogi na ul. Powstańców Wielkopolskich we Włoszakowicach, w której uczestniczyli radni: Marek Wąsowicz, Zbysław Drożdżyński i Arkadiusz Pawlak.
Ustalono, że zachodzi potrzeba skierowania pisma do Starostwa Powiatowego z uwagami Rady. Upoważniono przewodniczącą Rady Gminy do wystosowania takiego pisma po uzgodnieniu treści z ww. radnymi.
Podczas wizji w terenie przewodnicząca zarządziła przerwę w obradach. Miało to miejsce po pkt. 5 porządku obrad.

Ad. 2. Informacja z posiedzeń komisji.
Informacja ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia przedstawiła Aniela Poloszyk wskazując na błąd formalny (w nazwie komisji) i w piśmie radcy prawnego, o którym mowa w pkt. 4 protokołu.
Rada Gminy postanowiła w głosowaniu o przeprowadzeniu przez Komisję Rewizyjną kontroli działalności sołectw pod względem zgodności ze Statutem za okres obecnej kadencji (od roku 2015) z terminem luty-marzec 2018 r., pomimo uwagi zgłoszonej przez radnego Zbysława Drożdżyńskiego, aby kontroli dokonać od roku 2012. Rada Gminy nie przychyliła się do tego wniosku.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodnicząca poinformowała, że protokół z poprzedniej sesji został sporządzony zgodnie z wpisami ustalonymi na sesji i zaproponowała jego przyjęcie bez czytania.
W związku z ustaleniem treści protokołu na bieżąco podczas obrad uwagi zgłoszone przez radnego Zbysława Drożdżyńskiego do protokołu dot. dodatkowych zapisów i skreśleń innych niż ustalone na sesji - zostały w głosowaniu odrzucone (przy jednym głosie przeciwnym i jednym wstrzymującym).
Innych uwag nie było.

Ad. 4. Podjęcie uchwał w sprawie opracowania i przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do zaopiniowania.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że Komisje dokonujące analizy materiału sesyjnego zaproponowały zmianę § 43 regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na zapis „ustawowo określony zysk” oraz przedstawiła opinię prawną dotyczącą proponowanego zapisu (załącznik nr 4 do protokołu).
Projekt uchwały przedstawiła i omówiła z-pca prezesa GZK sp. z o.o. Monika Biernacik.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXXV/308/2018
---------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 5 do protokołu

Ad. 5. Uchwalenie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2021.
Projekt uchwały przedstawiła i omówiła z-pca prezesa GZK sp. z o.o. Monika BiernacikW wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXXV/309/2018
---------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 6 do protokołu

(zarządzona przez przewodniczącą przerwa omówiona została w pkt. 1 porządku obrad)

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego przedstawił pracownik Urzędu Gminy Mateusz Mroziński.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXXV/310/2018
---------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 7 do protokołu

Ad. 7. Podjęcie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej:
- w Boszkowie-Letnisku
- i we Włoszakowicach.
Projekty uchwał w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Boszkowie-Letnisku i we Włoszakowicach przedstawił pracownik Urzędu Gminy Mateusz Mroziński, informując, że nabywane nieruchomości są za kwotę 100 zł.

BOSZKOWO-LETNISKO

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXXV/311/2018
---------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 8 do protokołu

WŁOSZAKOWICE
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXXV/312/2018
---------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 9 do protokołu


Ad. 8. Nadanie nazwy ulic w miejscowości Włoszakowice.
Projekt uchwały przedstawił i omówił pracownik Urzędu Gminy Bogusław Olejnik.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXXV/313/2018
---------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 10 do protokołu
Ad. 9. Ogłoszenie jednolitego tekstu Statutu Gminy Włoszakowice.
Projekt uchwały przedstawiła i omówiła pracownik Urzędu Gminy Mirosława Poloszyk-Miś.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXXV/314/2018
---------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 11 do protokołu

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów lub dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na obszarze Gminy Włoszakowice.
Projekt uchwały przedstawił pracownik Urzędu Gminy Marek Wodawski.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXXV/315/2018
---------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 12 do protokołu

Ad. 11. Ustalenie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
Projekt uchwały przedstawił pracownik Urzędu Gminy Marek Wodawski.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXXV/316/2018
---------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 13 do protokołu

Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania gminy Włoszakowice.
Przed realizacją pkt. 12 porządku obrad przewodnicząca Rady Gminy zarządziła przerwę w obradach.
Uchwałę w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania gminy Włoszakowice przedstawił i omówił planista Marcin Englert, odnosząc się do zgłoszonych przez radnych uwag.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła przy jednym głosie przeciwnym i jednym głosie wstrzymującym
U C H W A Ł Ę Nr XXXV/317/2018
---------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 14 do protokołu

Ad. 13. Zmiany budżetowe (zmiana budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej).
Zmiany budżetowe przedstawiła i omówiła skarbnik Gminy Maria Rolka.
Zmiana budżetu gminy na 2018 r.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXXV/318/2018
---------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 15 do protokołu

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXXV/319/2018
---------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 16 do protokołu

Ad. 14. Interpelacje. Wolne głosy i wnioski.
Wójt Gminy przekazał do wiadomości Rady Gminy sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2017 w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez gminę Włoszakowice. Obowiązek przedstawienia takiego sprawozdania wynika z przepisów ustawy Karta Nauczyciela. Sprawozdanie przekazano radnym.

Ustawa o Policji wprowadza obowiązek przekazania do Rady Gminy rocznych sprawozdań z działalności właściwego komendanta, a także informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego. W związku z tym radnym zostało przekazane „Roczne sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Lesznie oraz informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego za 2017 rok”.

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła pismo przekazane do wiadomości Rady w sprawie cofnięcia zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

Radna Irena Przezbór - wnioskowała:
- o zainstalowanie poręczy na hali sportowej we Włoszakowicach;
- o wycięcie tui rosnących na chodniku przy ul. Leśnej we Włoszakowicach ze względu na porzucane w tym miejscu śmieci.
Radny Arkadiusz Pawlak - wnioskował o wycięcie drzew na skrzyżowaniu ulic: Powstańców Wlkp. i Zachodniej we Włoszakowicach. Drzewa ograniczają widoczność przy wjeździe na szosę boszkowską.
Radna Marzena Ratajczak wnioskowała:
- o podwyższenie krawężnika przy ul. Prymasa A. Krzyckiego w Krzycku Wielkim (przy rzeźbie);
- o wyczyszczenie rowu przy ul. Szkolnej w Krzycku Wielkim;
- o naprawę mostku przy ul. Szkolnej w Krzycku Wielkim koło przejścia dla pieszych;
- o naprawę (zaklejenie dziur) na ul. Górnego w Krzycku Wielkim - wjazd z ul.Prymasa A.Krzyckiego.

Radna Aniela Poloszyk wnioskowała w sprawie:
- założenia lampy oświetlenia ulicznego na ul. Bukówieckiej w Dłużynie;
- naprawę chodnika przy drodze w Dłużynie (w rejonie byłej remizy OSP).

Radny Marek Wąsowicz - zaproponował organizowanie sesji w sali trójkątnej pałacu (nawet popołudniami). Warunki na sali widowiskowej są niekomfortowe - jest zimno.

Radna Irena Rakowska - zgłosiła brak wieszaków na sali wiejskiej w Skarżyniu.

Radny Zbysław Drożdżyński - wrócił do zapytania do Wójta Gminy Włoszakowice, którego przedstawianie na sesji dnia 11 grudnia 2017 r. zostało przerwane przez przewodniczącą, a dot. m.in. działki gminnej Nr 53 i wypowiedzi przewodniczącej, że sprawy tej już nie ma.
W informacji złożonej przez pracownika Urzędu Mateusza Mrozińskiego nie zostały objaśnione użyte przez przewodniczącą słowa, że wycofaliśmy się z tej zamiany.
W związku z powyższym przewodnicząca Rady Gminy oświadczyła, że się przejęzyczyła, a radni uznali że nie musi tłumaczyć się przed Radą z użytego słowa.
Ponadto złożył wniosek dot. wykonania uchwały Nr XXXI/276/2017 - jak w załączniku nr 17 do protokołu.

Ad.15. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodnicząca zamknęła XXXV Sesję Rady Gminy Włoszakowice.

 

Załączniki od nr 5 do nr 16 stanowią Uchwały Nr XXXV/308-319/2018 opublikowane w zakładce "Dokumenty i informacje" - "Uchwały Rady"

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: -
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2018-02-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-04-04
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06