OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » Zawiadomienie Wójta Gminy Włoszakowice o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Wydobyciu systemem odkrywkowym kruszywa naturalnego ze złoża ZBARZEWO II, na działkach nr 302, 494/1, 494/2 i 495 obręb Zbarzewo, gmina Włoszakowice” - Inwestor: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ZBIGTAR” Zbigniew Tarka, Osowa Sień 55, 67-400 Wschowa.

Zawiadomienie Wójta Gminy Włoszakowice o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Wydobyciu systemem odkrywkowym kruszywa naturalnego ze złoża ZBARZEWO II, na działkach nr 302, 494/1, 494/2 i 495 obręb Zbarzewo, gmina Włoszakowice” - Inwestor: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ZBIGTAR” Zbigniew Tarka, Osowa Sień 55, 67-400 Wschowa.


Nr : B. NiB.6220.13.10.2017 Włoszakowice, dnia 14 marca 2018 r.
Zawiadomienie
Wójta Gminy Włoszakowice
o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

Stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 29, art. 33 ust. 1 i art. 34, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam, iż przystąpiono do oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Wydobyciu systemem odkrywkowym kruszywa naturalnego ze złoża ZBARZEWO II, na działkach nr 302, 494/1, 494/2 i 495 obręb Zbarzewo, gmina Włoszakowice” - Inwestor: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ZBIGTAR” Zbigniew Tarka, Osowa Sień 55, 67-400 Wschowa. Inwestycja zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.

Organem właściwym do przeprowadzenia postępowania, rozpatrzenia uwag i wniosków wniesionych w ramach udziału społeczeństwa oraz wydania decyzji jest Wójt Gminy Włoszakowice (w uzasadnieniu decyzji, niezależnie od wymagań wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, podaje informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa).
Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu i Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich we Wrocławiu.

Każdy ma możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz prawo składania uwag i wniosków w terminie 30 dni od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice, ul. K. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, Biuro Nieruchomości i Budownictwa (pok. nr 116), od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Zgodnie z art. 34 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art 35 w/w ustawy.
Podanie do publicznej wiadomości następuje poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice i sołectwa Zbarzewo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Włoszakowice http://bip.wloszakowice.pl

Stanisław Waligóra
Wójt Gminy WłoszakowiceInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Albert Cygan
Informację wprowadził: Mateusz Mroziński
Opublikowany dnia: 2018-03-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-03-16
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06