OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Akty prawa miejscowego » KADENCJA 2014-2018: Uchwała Nr XXXVI/320/2018 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Krzycko Wielkie

KADENCJA 2014-2018: Uchwała Nr XXXVI/320/2018 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Krzycko Wielkie


UCHWAŁA Nr XXXVI / 320 /2018
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Krzycko Wielkie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) i art. 20 ust. 1 oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zmianami) oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Włoszakowice nr XXII/189/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Krzycko Wielkie, Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1.
1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Krzycko Wielkie – zwany dalej planem, po stwierdzeniu, że niniejszy projekt planu miejscowego nie narusza ustaleń „ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice”, uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Włoszakowice Nr XXVII/226/05 z dnia 15 grudnia 2005 r. wraz ze zmianami; ostatnia zmiana uchwalona Uchwałą Rady Gminy Włoszakowice nr XXII/187/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
2. Plan, o którym mowa w § 1 obejmuje teren położony, w granicach określonych na rysunku planu, w obrębie geodezyjnym Krzycko Wielkie, gmina Włoszakowice, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie.
3. Integralnymi częściami uchwały są:
1) rysunek planu, zatytułowany „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Krzycko Wielkie”, opracowany w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1;
2) rozstrzygnięcie Rady Gminy Włoszakowice o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2;
3) rozstrzygnięcie Rady Gminy Włoszakowice o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3.
§ 2.
Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o:
1) liniach rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania – należy przez to rozumieć linie wyznaczające tereny o odmiennym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania.
2) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię określającą najmniejszą odległość, w jakiej mogą znajdować się frontowe ściany budynków od linii rozgraniczającej terenu, nieprzekraczalna linia zabudowy nie dotyczy sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
3) intensywność zabudowy – należy przez to rozumieć stosunek powierzchni całkowitej budynków, czyli sumę powierzchni wszystkich kondygnacji do powierzchni działki budowlanej;
4) powierzchni całkowitej zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni wszystkich budynków zlokalizowanych na działce budowlanej, wyznaczonych przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi ścian budynków na powierzchnię terenu;
5) terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wyznaczony na rysunku liniami rozgraniczającymi;
6) działce budowlanej - należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
7) przepisach szczególnych i odrębnych – należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych;

§ 3.
1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granica obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) przeznaczenie terenu – oznaczone barwą oraz symbolem cyfrowym lub literowym;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
5) wymiarowanie linii;
6) granice zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych.
2. Następujące oznaczenie graficzne na rysunku planu jest ustaleniem wynikającym z przepisów odrębnych i ograniczeń w ich użytkowaniu:
Obszar Chronionego Krajobrazu „Kompleks leśny Śmigiel – Święciechowa”.
3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są oznaczeniami informacyjnymi:
Zbiornik międzymorenowy Leszno (GZWP 305).

Rozdział 2
Ustalenia szczegółowe
§ 4.
Ustala się następujące przeznaczenie terenów:
1) tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej oznaczone na rysunku planu symbolem 1P/U i 2P/U;
2) teren zieleni izolacyjnej oznaczony na rysunku planu symbolem ZI;
3) teren drogi lokalnej oznaczony na rysunku planu symbolem KDL.
§ 5.
W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) Ustala się sytuowanie budynków zgodnie z liniami zabudowy określonymi na rysunku planu.
2) Dopuszcza się:
a) lokalizację tablic i pylonów reklamowych, o powierzchni nie większej niż 12 m2 i wysokości nie większej niż 12 m;
b) lokalizację nowych nasadzeń w formie szpalerów zadrzewień w ciągach dróg dojazdowych oraz przy granicach działek ewidencyjnych;
c) lokalizację zieleni izolacyjnej na terenach 1P/U i 2P/U;
d) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
e) lokalizację obiektów małej architektury;
f) budowę w granicy z działkami ewidencyjnymi od północnej, wschodniej i zachodniej strony terenu 1P/U oraz od wschodniej strony terenu 2P/U;
g) lokalizację urządzeń odnawialnych źródeł energii, za wyjątkiem elektrowni wiatrowych.
3) Zakazuje się budowy nowych napowietrznych linii elektroenergetycznych.
§ 6.
W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:
1) gromadzenie i zagospodarowanie odpadów zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz z przepisami odrębnymi;
2) zagospodarowania mas ziemnych powstałych podczas prowadzenia robót budowlanych w obrębie działki budowlanej lub usuwania ich zgodnie z przepisami odrębnymi;
3) stosowanie urządzeń grzewczych przystosowanych do spalania paliw płynnych, gazowych i stałych o niskich wskaźnikach emisji lub alternatywnych źródeł energii;
§ 7.
W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się ochronę zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych w granicach stref, zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 8.
W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych nie podejmuje się ustaleń, ze względu na brak określenia obszarów przestrzeni publicznej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym obszaru objętego planem.
§ 9.
1. W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, dla terenów zabudowy produkcyjnej i usługowej, oznaczonych na rysunku planu symbolem 1P/U i 2/P/U:
1) ustala się:
a) lokalizację obiektów produkcyjnych, usługowych, składów i magazynów;
b) lokalizację urządzeń budowlanych oraz budowli;
c) wysokość zabudowy:
- budynków nie większa niż 25 m licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu;
- budowli nie większa niż 50,0 m;
d) dowolny rodzaj dachów;
e) intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej od 0,03 do 3,0;
f) powierzchnia całkowita zabudowy, nie więcej niż 70 %;
g) powierzchnię terenu biologicznie czynnego nie mniejszą niż 15 % działki budowanej;
h) nakaz realizacji miejsc postojowych w ilości nie mniejszej niż 1 stanowisko na 100 m² powierzchni użytkowej budynku o funkcji produkcyjnej i usługowej, oraz miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, w ilości i na zasadach przewidzianych w przepisach odrębnych;
2) dopuszcza się możliwość realizacji dojść i dojazdów.
2. W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, dla terenu zieleni izolacyjnej, oznaczonego na rysunku planu symbolem ZI:
1) ustala się:
a) zagospodarowanie terenu zielenią izolacyjną;
b) powierzchnię terenu biologicznie czynnego nie mniejszą niż 90 % działki budowanej.
2) dopuszcza się:
a) realizację obiektów małej architektury;
b) realizację dojść i dojazdów.
3) zakazuje się lokalizacji zabudowy.
3. W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla terenu drogi lokalnej, oznaczonego na rysunku planu symbolem KDL:
1) ustala się lokalizację drogi o szerokości zgodnej z rysunkiem planu.
2) dopuszcza się:
a) realizację miejsc postojowych;
b) realizację nowych zjazdów.
§ 10.
W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych nie podejmuje się ustaleń.
§ 11.
W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:
1) dopuszcza się scalanie i podział nieruchomości na działki budowlane o minimalnych powierzchniach 2000 m², z przebiegiem granic prostopadłym lub zbliżonym do prostopadłego do drogi, z którą te granice się łączą, oraz o szerokościach frontów nie mniejszych niż 30 m, z wyłączeniem działek przeznaczonych na cele infrastruktury technicznej, dla których nie wyznacza się ograniczeń w zakresie minimalnej wielkości oraz jego frontu;
2) nie wyznacza się terenów do objęcia procedurą scalania i podziału nieruchomości.
§ 12.
W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala się nakaz uzgodnienia z właściwym organem lotniczym lokalizacji obiektów budowlanych o wysokości równej lub wyższej niż 50 m, stanowiących przeszkody lotnicze.
§ 13.
W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) w zakresie komunikacji ustala się obsługę komunikacyjną terenu objętego planem z drogi lokalnej KDL;
2) w zakresie zaopatrzenia w wodę:
a) ustala się zaopatrzenie w wodę do celów bytowo-gospodarczych i przeciwpożarowych ze zbiorczej sieci wodociągowej lub ze zbiorników przeciwpożarowych;
b) ustala się rozbudowę sieci wodociągowej;
c) dopuszcza się realizację indywidualnych studni;
d) dopuszcza się realizację zbiorników przeciwpożarowych;
3) w zakresie odprowadzania ścieków bytowych, komunalnych oraz przemysłowych:
a) ustala się odprowadzanie ścieków bytowych i komunalnych do komunalnej oczyszczalni ścieków poprzez zbiorczą sieć kanalizacji sanitarnej;
b) dopuszcza się rozbudowę sieci kanalizacyjnej;
c) do czasu zrealizowania sieci kanalizacyjnej dopuszcza się gromadzenie ścieków w zbiornikach bezodpływowych;
d) dopuszcza się odprowadzanie ścieków przemysłowych do zakładowej oczyszczalni ścieków;
4) w zakresie kanalizacji deszczowej:
a) ustala się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej;
b) dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub zbiorników retencyjnych;
c) dopuszcza się lokalizację urządzeń podczyszczających ścieki w postaci wód opadowych i roztopowych z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych, przed wprowadzeniem do wód lub do ziemi, zgodnie z przepisami odrębnymi;
5) w zakresie systemów zaopatrzenia w ciepło ustala się indywidualne systemy grzewcze.
6) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
a) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących i planowanych sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia;
b) ustala się lokalizację nowych odcinków sieci elektroenergetycznych jako kablowych;
7) w zakresie telekomunikacji ustala się budowę i rozbudowę sieci telekomunikacyjnej wg przepisów odrębnych.§ 14
W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów, dopuszcza się dotychczasowy sposób zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów do czasu realizacji ustaleń planu.

Rozdział 3
Przepisy końcowe
§ 15.
Określa się stawkę procentową na podstawie której pobiera się opłatę o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na terenach objętych planem w wysokości:
1) 1P/U, 2P/U – 15 %,
2) ZI – 1%,
3) KDL – 1%.
§ 16.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 17.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/320/2018
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Krzycko Wielkie


ROZSTRZYGNIĘCIE
Rady Gminy Włoszakowice w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dla części miejscowości Krzycko Wielkie, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice rozstrzyga co następuje:

Na podstawie oświadczenia Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 07.02.2018 r. w sprawie braku uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 07.12.2017 r. do 29.12.2017 r. i terminem wnoszenia uwag do dnia 19.01.2018 r., nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVI/320/2018
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Krzycko Wielkie


ROZSTRZYGNIĘCIE
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice określa następujący sposoby realizacji infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania:
§ 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców, stanowią zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1875 ze zmianami) zadania własne gminy.
§ 2. Finansowanie inwestycji w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej realizowane będzie wg zasad przyjętych przy konstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej lub na podstawie porozumienia z innymi podmiotami.
§ 3. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej:
1) wydatki z budżetu gminy,
2) współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy – w ramach m.in.:
a) dotacji unijnych,
b) dotacji samorządu województwa,
c) kredytów i pożyczek bankowych,
d) innych środków zewnętrznych;
3) udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilno-prawnym lub wformie partnerstwa publiczno-prywatnego – „PPP”, a także właścicieli nieruchomości.
§ 4. Inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła, realizowane będą w sposób określony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 220).

§ 5. Zgodnie z ustaleniami prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Krzycko Wielkie – nie przewiduje się kosztów związanych z realizacją urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.

Przewodniczący
Rady Gminy WłoszakowiceUzasadnienie

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Krzycko Wielkie

Uzasadnienie zostało sporządzone zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami).

Prace nad planem rozpoczęto w wyniku podjętej Uchwały Rady Gminy Włoszakowice nr XII/189/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Krzycko Wielkie. Obszar opracowania planu miejscowego stanowi zabudowany oraz niezurbanizowany teren miejscowości Krzycko Wielkie. Teren planu znajduje się na obszarach prawnie chronionych oraz położony jest poza na terenami i obszarami górniczymi.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Krzycko Wielkie, nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice”, uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Włoszakowice Nr XXVII/226/05 z dnia 15 grudnia 2005 r. wraz ze zmianami, ostatnia zmiana uchwalona Uchwałą Rady Włoszakowice nr XXII/187/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
1. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2–4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym
1.1. Wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury
W ustaleniach szczegółowych określono parametry i wskaźniki dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, zapewniających spełnienie wymagań ładu przestrzennego, urbanistyki i architektury.
1.2. Walory architektoniczne i krajobrazowe
Plan miejscowy, określa ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, zapewniających spełnienie walorów architektonicznych
i krajobrazowych ze względu na przeznaczenie przedmiotowego terenu pod realizację zabudowy produkcyjnej i usługowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową. Plan miejscowy
w § 6 zawiera ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu. Nieuniknione przekształcenia środowiska i krajobrazu, związane z realizacją ustaleń miejscowego planu mogą zostać ograniczone poprzez wdrożenie odpowiednich działań proekologicznych, na etapie przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych. Działania te przedstawiono w prognozie oddziaływania na środowisko oraz zawarto w ustaleniach planu miejscowego.
1.3. Wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych
i leśnych
Grunty rolne znajdujące się na terenie objętym planem, nie wymagają uzyskania zgody właściwego organu, w zakresie zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Obszar planu jest położony na przyrodniczych terenach prawnie chronionych. Na obszarze opracowania planu, nie stwierdzono występowania gatunków zwierząt objętych ochroną gatunkową.
Wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
Przyjęto ochronę zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych w granicach stref, zgodnie
z rysunkiem planu, obowiązek prowadzenia badań archeologicznych podczas realizacji inwestycji w granicach stref zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych, oraz nakaz uzyskania pozwolenia na badania archeologiczne przed otrzymaniem pozwolenia na budowę.
Wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób niepełnosprawnych

Projekt planu został sporządzony w celu umożliwienia rozbudowy produkcyjno – usługowej miejscowości Krzycko Wielkie. Obszar opracowania jest położony poza obszarami zagrożenia powodziowego. Nie występują w jego granicach obszary zagrożenia osuwaniem się mas ziemnych, oraz tereny górnicze utworzone w związku z wydobywaniem ropy naftowej i gazu ziemnego. Dla terenów ustalano zasady parkowania dla pojazdów wyposażonych w karty parkingowe.
Walory ekonomiczne przestrzeni
Plan miejscowy został opracowany zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z przepisami wykonawczymi, dlatego jego treść nie odnosi się bezpośrednio do walorów ekonomicznych terenu, dla którego jest sporządzany. Plan nie ogranicza możliwości tymczasowego zagospodarowania zgodnego z dotychczasowym przeznaczeniem oraz sposobem użytkowania terenu. Przedmiotowy temat został przeanalizowany w „Prognozie skutków finansowych uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Krzycko Wielkie”. Zgodnie z prognozą uchwalenie planu spowoduje wzrost dochodów gminy z tytułu podatku od nieruchomości.
1.4. Prawo własności
Ustalenia planu oraz sposób wyznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi określono mając na uwadze poszanowanie prawa własności terenów. W granicach obszaru objętego planem znajdują się grunty należące do osób fizycznych.
Potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa
Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt planu podlegał uzgadnianiu z organami wojskowymi oraz odpowiedzialnymi za ochronę granic i bezpieczeństwa Państwa. Organy te uzgodniły i zaopiniowały rozwiązania projektowe bez uwag.
Potrzeby interesu publicznego
Celem planu jest umożliwienie realizacji zabudowy produkcyjnej i usługowej. Przedmiotowe zadanie inwestycyjne nie jest realizacją inwestycji celu publicznego zarówno o znaczeniu lokalnym jak i ponadlokalnym. Plan miejscowy nie ustala lokalizacji inwestycji celu publicznego, wynikających z Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego uchwalonego uchwałą Nr XLII/628/2001 z dnia 26.11.2001 r. oraz zmianą uchwaloną uchwałą Nr XLVI/690/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2010 r.
1.5. Potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych
Projekt planu miejscowego zawiera ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. Plan nie ogranicza możliwości realizacji infrastruktury sieci szerokopasmowej.
Udział społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych.
Wójt Gminy Włoszakowice na każdym etapie procedury planistycznej dotyczącej zmiany planu miejscowego zapewnił jawność i przejrzystość ww. procedury. W szczególności dotyczy to etapów związanych z udziałem społeczeństwa.
Dnia 08.03.2017 r. Wójt Gminy Włoszakowice ogłosił o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego w lokalnej prasie, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy, wyznaczając termin składania wniosków do projektu planu. W wyznaczonym terminie, nie wpłynęły wnioski od osób prywatnych.
Ponadto, projekt planu miejscowego został wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 07.12.2017 r do 29.12.2017 r., po uprzednim ogłoszeniu o ww. wyłożeniu. Ogłoszenie zamieszczono w lokalnej prasie, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, oraz na stronie internetowej Urzędu. W ogłoszeniu został wyznaczony termin wyłożenia projektu
i prognozy, termin dyskusji publicznej ustalono na dzień 22.12.2017 r., oraz ustalono termin składania uwag – do dnia 19.01.2018 r.
W terminach wyznaczonych przez Wójta Gminy Włoszakowice każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w prognozie oddziaływania na środowisko, mógł wnieść uwagi. Uwagi mogły być wnoszone w formie pisemnej, w formie ustnej do protokołu
z dyskusji publicznej, a także za pomocą poczty elektronicznej
Zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności
Projekt planu miejscowego w §13 zawiera ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy
i budowy systemów infrastruktury technicznej oraz komunikacji, w tym systemów zaopatrzenia w wodę, w energie elektryczną, oraz odprowadzania ścieków. Ustalenia te przełożą się na podniesienie standardu życia mieszkańców i poprawią stan środowiska naturalnego.
1.6. Przeznaczenia terenów w odniesieniu do interesu publicznego i interesów prywatnych
Projekt planu wyznacza tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej wraz z niezbędną infrastrukturą, na których poprzez szczegółowe ustalenia planistyczne będzie możliwa realizacja planowanych inwestycji. Przedmiotowe przeznaczenie terenu, poza zapewnieniem możliwości realizacji przedmiotowej inwestycji nie będącej celem publicznym, przewiduje możliwość tymczasowego użytkowania terenów zgodnie z ich dotychczasowym przeznaczeniem. Plan, porządkuje również sposób użytkowania gruntów, przy czym wynika to z wymagań określonych
w przepisach odrębnych. W ramach procedury planistycznej w odpowiedzi na zawiadomienie Wójta Gminy Włoszakowice o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, nie wpłynęły wnioski od osób prywatnych. W trakcie wyłożenia do publicznego wglądu oraz w wyznaczonym na wnoszenie uwag terminie nie wpłynęły uwagi. Dodatkowo, na potrzeby projektu planu miejscowego została sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko, oraz opracowano prognozę skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
1.7. Wymagania ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walorów ekonomicznych przestrzeni, w przypadku sytuowania nowej zabudowy
Podstawowym i nadrzędnym celem planu jest zabezpieczenie możliwości realizacji struktury zabudowy miejskiej w formie nowych terenów inwestycyjnych. W planie lokalizowano tereny dla nowej zabudowy, rozumianej jako efektywne gospodarowanie przestrzenią w warunkach ekonomicznych. Realizacja przedmiotowego projektu planu wpłynie korzystnie na rozwój ekonomiczny jednostki gminnej poprzez utworzenie nowych miejsc pracy i podniesienie standardu życia mieszkańców.
2. Zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1.
W wyniku sporządzonej oceny stwierdzono, że obowiązujące Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice, uchwalone Uchwałą Rady Gminy Włoszakowice Nr XXVII/226/05 z dnia 15.12.2005 r. wraz ze zmianami; ostatnia zmiana uchwalona Uchwałą Rady Gminy Włoszakowice Nr XXII/187/2016 z dnia 29.12.2016 r. w zakresie obszaru objętego planem spełnia swoje zadanie planistyczne. Jednak w wyniku przeprowadzonej analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Rada Gminy Włoszakowice podjęła Uchwałę Nr XXXV/317/2018 z dnia 16.02.2017 r., z której wynika potrzeba sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice, dla terenu całej gminy.
3. Wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy
Do projektu planu sporządzono prognozę skutków finansowych wpływu ustaleń planu na dochody własne i wydatki gminy. Prognoza została wykonana dla maksymalnych wartości dotyczących zarówno wydatków jak i dochodów gminy. Maksymalne wartości dotyczą elementów możliwych do oszacowania w dniu opracowania prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W założeniach przyjęto pełną realizację ustaleń planistycznych wynikających z ustalonych w planie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej
w granicach miejscowego planu nie zostały zaliczone do zadań własnych gminy. Prognoza skutków finansowych uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykazała, że realizacja ustaleń planu nie będzie wiązała się z koniecznością poniesienia przez Gminę nakładów na budowę infrastruktury technicznej, związaną z koniecznością urządzenia dróg gminnych i sieci wodociągowo - kanalizacyjnych. Uchwalenie planu spowoduje wzrost dochodów
z podatku od nieruchomości i może spowodować wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych. Przewiduje się, że realizacja ustaleń planu nie będzie miała wpływu na budżet skarbu państwa, województwa oraz powiatu.
4. Przebieg dotychczasowej procedury planistycznej
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został poddany procedurze planistycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami). Wójt Gminy Włoszakowice w ramach obowiązującej procedury planistycznej dokonał następujących czynności:
- ogłosił w prasie miejscowej oraz poprzez obwieszczenie na tablicach ogłoszeń i na stronach BIP
o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określając formę, miejsce i termin składania wniosków,
- powiadomił na piśmie instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania,
- rozpatrzył wnioski do miejscowego planu złożone przez organy i instytucje właściwe do uzgadniania i opiniowania (osoby fizyczne wniosków nie złożyły),
- sporządził prognozę skutków finansowych uchwalenia zmiany miejscowego planu,
- sporządził prognozę oddziaływania na środowisko,
- uzyskał opinie o projekcie miejscowego planu i dokonał jego uzgodnień,
- uzyskał wymagane zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne,
- ogłosił w prasie, na stronach BIP, a także poprzez obwieszczenie o terminie wyłożenia projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, informując osoby fizyczne
i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej o możliwości składania uwag dotyczących projektu planu oraz prognozy,
- wyłożył projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu (w dniach od 07.12.2017 r. do 29.12.2017 r.), przeprowadził w dniu 22.12.2107 r. dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami,
- przyjmował uwagi w terminie do dnia 19.01.2018 r. (w terminie tym nie wpłynęły uwagi).
Wobec wyczerpania procedury sporządzenia projektu planu określonej w art. 17 pkt 1-14, Wójt Gminy Włoszakowice przedkłada Radzie Gminy Włoszakowice projekt uchwały wraz z jej integralnymi częściami, tj.:
1) załącznikiem Nr 1 – stanowiącym część graficzną, zwaną dalej rysunkiem planu, opracowanym w skali 1:1000;
2) załącznikiem Nr 2 – stanowiącym rozstrzygnięcie Rady Gminy Włoszakowice
o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;
3) załącznikiem Nr 3 – stanowiącym rozstrzygnięcie Rady Gminy Włoszakowice
o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych, do uchwalenia.
Po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez Radę Gminy Włoszakowice uchwała wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych zostanie przekazana wojewodzie w celu oceny ich zgodności z przepisami prawa i publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego obejmie tekst planu stanowiący treść uchwały, część graficzną oraz wymagane rozstrzygnięcia stanowiące załączniki do uchwały.


Wójt Gminy WłoszakowiceZdjęcia dołączone:

 Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Akty prawa miejscowego
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Beata Gertych
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2018-04-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-04-04
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06