OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXVI/321/2018 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Włoszakowice.

Uchwała Nr XXXVI/321/2018 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Włoszakowice.

Numer uchwały: 321
Numer sesji: XXXVI
Rok: 2018

(uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 3104 z dnia 5 kwietnia 2018 r.)

UCHWAŁA NR XXXVI/321/2018
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 28 marca 2018 r.


w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Włoszakowice.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) i art. 11a ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1840) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§1

Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Włoszakowice w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice
Irena Przezbór

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVI/321/2018 Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 28 marca 2018 r.

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Włoszakowice uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Włoszakowice”, zwanej dalej Programem jest art. 11a ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.
Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.
Większość działań określonych w Programie dotyczy psów i kotów, ponieważ skala bezdomności tych zwierząt jest największa na terenie Gminy Włoszakowice.
Zgodnie z art. 11a ust. 7 cytowanej ustawy o ochronie zwierząt, projekt programu wójt najpóźniej do dnia 1 lutego przekazuje do zaopiniowania właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii; organizacjom społecznym działającym na obszarze gminy, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt; oraz dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy.

Koło Łowieckie nr 6 „Jeleń” we Włoszakowicach, i Koło Łowieckie nr 9 „Knieja” w Śmiglu zaopiniowały pozytywnie przedstawiony projekt programu. Fundacja Zwierzęce SOS w Lesznie odmówiła zaopiniowania projektu programu. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie, Koło Łowieckie nr 4 „Gwizd” w Lesznie, Koło Łowieckie nr 5 „Dzik” w Lesznie nie wydały opinii w ustawowym terminie 21 dni, co zgodnie z art. 11a ust. 8 cytowanej ustawy o ochronie zwierząt uznaję się za akceptację przesłanego programu.

Gmina Włoszakowice w celu realizacji zapisów niniejszego programu zawarła stosowne porozumienie z Miastem Leszno, w sprawie powierzenia Miastu Leszno zadania i określenia uprawnień i obowiązków przy realizacji zadania publicznego polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom z terenu tych gmin, a w szczególności prowadzenia międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt, oraz umowy z:
1. Centrum Weterynaryjne Ossowscy, ul. Kanałowa 12, 64 – 100 Leszno, na świadczenie usług weterynaryjnych, w tym zapewnieniu całodobowej opieki w przypadku zdarzeń drogowych na terenie Gminy Włoszakowice z udziałem zwierząt oraz sterylizacji kotów wolno żyjących.
2. Ochotniczą Strażą Pożarną we Włoszakowicach, na odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Włoszakowice oraz przekazywania ich do Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych zwierząt w Henrykowie, gmina Święciechowa, bądź do tymczasowego miejsca przetrzymywania zwierząt zlokalizowanego przy Urzędzie Gminy Włoszakowice.
3. Gospodarstwem rolnym położonym w Dłużynie, gmina Włoszakowice, na świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu miejsca i opieki zwierzętom gospodarskim oraz pozostawanie w stanie gotowości do pełnienia w/w opieki nad zwierzętami gospodarskimi, na wypadek odebrania innym właścicielom w wyniku ich niehumanitarnego traktowania lub innych zdarzeń powodujących przebywanie zwierząt bez opieki, w tym choroby.Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/321/2018
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 28 marca 2018 r.

„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Włoszakowice”

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. Przyjmuje się do realizacji program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Włoszakowice, zwanym dalej Programem.

§2. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Włoszakowice oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi poprzez:
1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Włoszakowice;
2) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów;
5) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
8) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Włoszakowice.
9) edukacja mieszkańców Gminy Włoszakowice w zakresie opieki nad zwierzętami.

Rozdział 2
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI
§3. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Włoszakowice realizuje:
1) Międzygminne schronisko dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie, gmina Święciechowa, zwane dalej schroniskiem, poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych odłowionych z terenu Gminy Włoszakowice;
2) Gospodarstwo rolne położone w Dłużynie, gmina Włoszakowice, poprzez zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich;
3) Centrum Weterynaryjne Ossowscy, ul. Kanałowa 12, 64-100 Leszno, zwana dalej Centrum Weterynaryjnym;

§4. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizuje:
1) Urząd Gminy Włoszakowice poprzez zakup karmy i misek do karmienia,
2) Centrum Weterynaryjne poprzez odłowienie i zapewnianie im opieki weterynaryjnej do czasu wypuszczenia ich w dotychczasowym miejscu bytowania.

§5. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Włoszakowice realizuje Ochotnicza Straż Pożarna we Włoszakowicach na podstawie zawartej umowy.

§6. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, realizują:
1) Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzenie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do schroniska;
2) Centrum Weterynaryjne poprzez przeprowadzenie zabiegów sterylizacji kotów wolno żyjących.

§7. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
1) Gmina Włoszakowice poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m. in. umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na stronie internetowej Urzędu Gminy Włoszakowice i na tablicach ogłoszeń sołectw; oraz oddawanie do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;
2) Schronisko poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.

§8. Usypianie ślepych miotów realizuje:
1) Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów;
2) Centrum Weterynaryjne.

§9. Zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizuje:
1) Schronisko poprzez zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii w schronisku.
2) Centrum Weterynaryjne poprzez dojazd na miejsce wypadku zwierzęcia oraz transport zwierzęcia do miejsca świadczenia usług weterynaryjnych.

§10. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Włoszakowice jest realizowane poprzez nałożenie obowiązków na osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy i koty, wynikających z obowiązującego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włoszakowice.
Rozdział 3
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW
§11. Gmina Włoszakowice w ramach Programu prowadzi działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji, a także adopcji zwierząt bezdomnych.

Rozdział 4
FINANSOWANIE PROGRAMU
§12. Program będzie realizowany ze środków finansowych budżetu Gminy Włoszakowice do wysokości kwoty ustalonej w budżecie na ten cel w kwocie 35 500,00 zł.

§13. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) oraz w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) w związku z realizowaniem programu w części przez Urząd Gminy Włoszakowice oraz w części w związku z powierzeniem zadań innej jednostce samorządu terytorialnego.
Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice
Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Albert Cygan
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2018-04-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-04-05
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06