OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Akty prawa miejscowego » KADENCJA 2014-2018: Uchwała Nr XXXVI/322/2018 w sprawie dokonania podziału Gminy Włoszakowice na okręgi wyborcze

KADENCJA 2014-2018: Uchwała Nr XXXVI/322/2018 w sprawie dokonania podziału Gminy Włoszakowice na okręgi wyborcze


(uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 3105 z dnia 5 kwietnia 2018 r.)

U C H W A Ł A NR XXXVI/322/2018
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie dokonania podziału Gminy Włoszakowice na okręgi wyborcze
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Na podstawie art. 12 ust.1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 130) w związku z art. 419 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 15 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1
Dokonuje się podziału Gminy Włoszakowice na 15 okręgów wyborczych, ustala się ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych do Rady Gminy Włoszakowice w każdym okręgu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2
Na ustalenia Rady Gminy Włoszakowice w sprawach okręgów wyborczych o jakich mowa w § 1, wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do komisarza wyborczego w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty i w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 4
Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Lesznie.
§ 5
Tracą moc:
1) Uchwała Nr XVIII/137/2012 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie dokonania podziału Gminy Włoszakowice na okręgi wyborcze.
2) Uchwała Nr XXXII/258/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych w Gminie Włoszakowice.
3) Uchwała Nr XIII/107/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych w Gminie Włoszakowice.
4) Uchwała Nr XXIV/218/2017 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych w Gminie Włoszakowice.

§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Akty prawa miejscowego
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2018-04-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-04-05
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06