OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXVI/323/2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy

Uchwała Nr XXXVI/323/2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy

Numer uchwały: 323
Numer sesji: XXXVI
Rok: 2018

UCHWAŁA Nr XXXVI/323/2018
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami) w związku art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę Wójtowi Gminy Włoszakowice na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy dotyczącej składników majątkowych Gminy Włoszakowice określonych w § 2 niniejszej uchwały na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

§ 2
Przedmiotem dzierżawy jest:
1) lokal użytkowy (świetlica wiejska) położony w Dłużynie, na działce nr 356/8, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00037773/5,
2) lokal użytkowy (świetlica wiejska) położony w Sądzi, na działce nr 130, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00026814/7,
3) lokal użytkowy (świetlica wiejska) położony w Zbarzewie, na działce nr 185, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00024729/0,
4) lokal użytkowy (świetlica wiejska) położony we Włoszakowicach, na działce nr 114/3, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00024602/4,
5) lokal użytkowy (świetlica wiejska) położony w Boguszynie, na działce 40/1, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00040995/3
6) lokal użytkowy (świetlica wiejska) położony w Boszkowie, na działce 163/5, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00052199/0

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór


U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr XXXVI/323/2018
Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 marca 2018 r.


Art. 18 ust. 2 pkt 9 lit "a" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym zastrzega do wyłącznej właściwości rady gminy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
Rada Gminy Włoszakowice nie ustaliła zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Akt taki musiałby mieć charakter prawa miejscowego. Brak ustalonych zasad nakazuje uzyskanie przez wójta każdorazowo zgody rady na zawarcie umów dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
Natomiast art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upoważnia odpowiednią radę do wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów użytkowania, najmu lub dzierżawy.
Przedmiotem niniejszej uchwały są lokale użytkowe (świetlica wiejskie), położone w miejscowościach: Dłużyna, Sądzia, Zbarzewo, Włoszakowice, Boguszyn, Boszkowo, objęte umowami najmu na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach.
Mając na względzie przytoczone w uchwale przepisy, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2018-04-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-04-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06