OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXVI/327/2018 w sprawie: zmiany budżetu na 2018 rok

Uchwała Nr XXXVI/327/2018 w sprawie: zmiany budżetu na 2018 rok

Numer uchwały: 327
Numer sesji: XXXVI
Rok: 2018


UCHWAŁA NR XXXVI/327/2018
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 28 marca 2018 roku

w sprawie: zmiany budżetu na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 ze zmianami ), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zmianami ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu na 2018 rok określonych w § 1 Uchwały Nr XXXIV/302/2017 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok o kwotę 205.218,00 złotych, co jest wynikiem zmniejszenia dochodów bieżących o 205.218,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 1.050,00 złotych, co daje kwotę ogólną dotacji w wysokości 11.808.512,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 49.960.541,16 złotych, w tym dochodów bieżących 43.013.277,44 złotych i dochodów majątkowych 6.947.263,72 złotych.

§ 2. 1. Dokonuje się przeniesień i zwiększenia wydatków budżetu na rok 2018 określonych w § 2 Uchwały Nr XXXIV/302/2017 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok o 1.007.742,70 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. W wyniku dokonanych zmian
1) kwota wydatków bieżących zwiększa się o 363.242,70 złotych i wynosi 38.742.449,00 złotych, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 354.500,70 złotych i ogółem wynoszą 24.444.198,84 złotych, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 25.300,00 złotych i ogółem wynoszą 15.030.338,00 złotych,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 329.200,70 złotych i ogółem wynoszą 9.413.860,84 złotych,
b) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i ogółem wynoszą 1.824.750,00 złotych,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 8.742,00 złote i ogółem wynoszą 11.922.776,00 złotych,
d) wydatki na programy z udziałem środków europejskich nie zmieniają się i wynoszą 250.724,16 złotych
e) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 300.000,00 złotych,
2) kwota wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, zwiększa się o 644.500,00 złotych i ogółem wynosi 15.052.994,86 złote, z czego na
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznacza się 14.952.994,86 złotych, w tym dotacje dla:
- jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.568.600,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały
- jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 182.000,00 złotych,
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przeznacza się 100.000,00 złotych.
3. Zmiany, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 1.050,00 złotych i kwota ogółem po zmianie wynosi 11.808.512,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 53.795.443,86 złotych, w tym wydatków bieżących 38.742.449,00 złotych i wydatków majątkowych 15.052.994,86 złotych.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu o 1.212.960,70 złotych i ogółem wynosi 3.834.902,70 złotych i zostanie sfinansowany przychodami z:
1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 2.621.942.00 złote,
2) wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 1.212.960,70 złotych.

§ 4. Zwiększa się przychody budżetu o 1.212.960,70 złotych i ogółem wynoszą 5.871.799,70 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 5. Zwiększa się wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę niewydatkowną w latach ubiegłych w wysokości 55.376,00 złotych i ogółem wynoszą 277.376,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.Przewodniczący Rady Gminy
Irena PrzebórUzasadnienie:

1. Dochody ( zał. 1 i 2 ) - 205.218,00 zł
Zwiększenie 21.272,00 zł
1) Dotacja Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę zasiłków przez OPS 1.050,00 zł,
2) Darowizna z fundacji na samochód dla ŚDS 1.230,00zł,
3) Pomoc Wojewody w zakresie dożywiania 2.692,00 zł,
4) Zwroty świadczeń GOPS wraz z odsetkami 16.300,00 zł.
Zmniejszenie 226.490,00 zł
1) Część oświatowa subwencji ogólnej 226.490,00 zł

2. Wydatki ( zał. 3,4,5 i 6 ) 1.007.742,70 zł
1) Środki dla ZSO we Włoszakowicach 83.074,00 zł,
2) Środki dla GOPS we Włoszakowicach 3.742,00 zł,
3) Środki dla ŚDS 25.000,00 zł,
4) Środki dla GOSiR 16.500,00 zł
3) Środki wydatkowane w urzędzie 879.426,70 zł,
w tym:
- dotacja dla Powiatu 290.500,00 zł,
- środki na udział dla GZK 100.000,00 zł,
- środki na rozliczenie ul. Dominickiej w Boszkowie 327.750,70 zł,
- środki na modernizację dachu na budynku zaplecza pałacu 40.000,00 zł,
- środki na odtworzenie dróg po inwestycjach 50.000,00 zł,
- środki na program alkoholowy 55.376,00 zł,
- pozostałe 15.800,00 zł.

3. Przychody ( zał. 7 ) 1.212.960,70 zł
Wolne środki z lat ubiegłych na pokrycie deficytu 1.212.960,70 zł


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2018-04-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-04-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06