OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXVI/328/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2018 – 2026.

Uchwała Nr XXXVI/328/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2018 – 2026.

Numer uchwały: 328
Numer sesji: XXXVI
Rok: 2018

U C H W A Ł A NR XXXVI/328 /2018
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 28 marca 2018 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice
na lata 2018 – 2026.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1875 ze zmianami) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włoszakowice na lata 2018 – 2026 w związku z:
1) zmianą budżetu na 2018 rok w zakresie:
a) dochodów i wydatków bieżących,
b) dochodów i wydatków majątkowych,
c) deficytu budżetu,
d) przychodów budżetu, zgodnie z załacznikiem Nr 1 do uchwały,
2) uaktualnieniem szczegółowych danych w zakresie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
3) doprowadzeniem do zgodności z danymi wynikającymi z budżetu na rok 2018 oraz wieloletnich przedsiębiorstw finansowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. W związku z zmianami wskazanymi w § 1 zmienia się relacja wielkości dochodów i wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, na lata 2018-2026, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 3. Zmienia się informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, na lata 2018 –2026 zawartej w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, w związku z pobraniem w roku 2017 kredytu w wysokości niższej niż zakładano.

§ 4. Zmienia się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe zawarte w załączniku Nr 2 do uchwały poprzez:
1) uaktualnienie wysokości limitów na zadanie pn." Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice",
2) wprowadzenie nowego zadania pn. "Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanej zamiatarki drogowej" dla ZDG.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Gminy


Irena Przezbór


Uzasadnienie - objaśnienie:

W przedkładanym projekcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2018-2026
1) uaktualniono pozycje dotyczące roku 2018 w związku z zmianą budżetu tegoż roku,
2) uaktualniono kwoty kształtowania się długu w poszczególnych latach, w związku ze zmniejszeniem zakładanej wysokości kredytu i pożyczki pobranych w roku 2017,
3) uaktualniono kwoty limitów wydatków planowanych do poniesienia w roku 2018 w następującym przedsięwzięciu pn. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice" poprzez wydłużenie realizacji do roku 2020, w związku z czym zmieniły się kwoty w poszczególnych latach,
4) wprowadzono nowe przedcięwzięcie pn. "Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanej zamiatarki drogowej" dla ZDG w latach 2018-2021.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2018-04-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-04-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06