OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokoł Nr XXXVI/2018 z dnia 28 marca 2018 r.

Protokoł Nr XXXVI/2018 z dnia 28 marca 2018 r.

Numer dokumentu: XXXVI
Rok: 2018


Protokoł Nr XXXVI/2018
-----------------------------------------------
z XXXVI Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 28 marca 2018 r. w sali widowiskowej we Włoszakowicach w godzinach 9.00 - 12.30.

Otwarcia XXXVI Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że na ogólny stan 15 radnych w sesji uczestniczy 11 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał. Podczas odczytywania projektu porządku obrad na sesję przybył radny Krzysztof Kasperski i w dalszych obradach uczestniczyło 12 radnych. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Radni nie zgłosili uwag do kompletności materiałów sesyjnych.

Przedstawiony przez przewodniczącą Rady Gminy Włoszakowice projekt porządku obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:

Porządek obrad:
1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
2. Informacja z posiedzeń komisji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Krzycko Wielkie.
5. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania podziału Gminy Włoszakowice na okręgi wyborcze.
7. Podjęcie uchwał w sprawach majątkowych gminy:
- w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy,
- w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Dłużynie,
- w sprawie bonifikaty od wylicytowanej ceny zbywanej nieruchomości.
8. Podjęcie uchwał w sprawach budżetowych:
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego,
- w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.,
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026,
- w sprawie funduszu sołeckiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. we Włoszakowicach i objęcie udziałów przez Gminę Włoszakowice.
10. Interpelacje. Wolne głosy i wnioski.
11. Zakończenie.

Ad. 1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym - realizacja uchwał i wniosków.
Informację Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym przedstawiła Sekretarz Gminy Monika Klemenska. Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Ponadto przedstawiła treść petycji w sprawie udostępniania informacji publicznej.
Przewodnicząca przedstawiła korespondencję ze Starostwem Powiatowym w Lesznie w sprawie budowy drogi na ul. Powstańców Wlkp. we Włoszakowicach.
Ponadto przedstawiła pismo prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu w sprawie przeprowadzenia uzupełniających wyborów ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu Wydział Cywilny w Lesznie na kadencję 2016-2019.
W tym celu do przedstawienia na sesji opinii o zgłoszonych kandydatach został powołany zespół w składzie: - Aniela Poloszyk
- Marek Wąsowicz
- Arkadiusz Pawlak

Rada Gminy Włoszakowice upoważniła przewodniczącą do wystąpienia do Komendanta Wojewódzkiego Policji o informację o kandydatach.
Radny Zbysław Drożdżyński wniósł o uzupełnienie odpowiedzi Wójta na zapytania w szczególności pkt. 2.

2. Informacja z posiedzeń komisji.
Informację z posiedzenia Komisji Rewizyjnej i przeprowadzonej kontroli w zakresie działalności sołectw pod względem zgodności ze Statutami Sołectw za okres obecnej kadencji przedstawił przewodniczący komisji Paweł Marcinek.
Rada Gminy przyjęła zalecenia zaproponowane przez Komisję i postanowiła przekazać protokół sołtysom celem przedstawienia na zebraniu wiejskim.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Protokół z poprzedniej sesji po udzielonych wyjaśnieniach przewodniczącej o zastosowanym wpisie w pkt. 3 został przyjęty w głosowaniu (7 głosów za przyjęciem; 1 głos przeciw; 3 głosy wstrzymujące). Wniosek radnego Zbysława Drożdżyńskiego w sprawie zmiany w protokole został w głosowaniu odrzucony.

Ad.4. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Krzycko Wielkie.
Projekt uchwały przedstawił planista Marcin Englert.
Rada Gminy w głosowaniu jednogłośnie przyjęła stawki procentowe opłaty planistycznej w wysokości:
1P/U , 2 P/U 15%
Zl 1%
KDL 1%
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXXVI/320/2018
---------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 3 do protokołu

Ad. 5. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
Projekt uchwały przedstawi i omówił pracownik Urzędu Gminy Albert Cygan.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła przy jednym głosie przeciwnym
U C H W A Ł Ę Nr XXXVI/321/2018
---------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 4 do protokołu

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania podziału Gminy Włoszakowice na okręgi wyborcze.
Projekt podziału gminy na okręgi wyborcze omówiła i projekt uchwały przedstawiła pracownik Urzędu Gminy Mirosława Poloszyk-Miś.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła przy jednym głosie wstrzymującym
U C H W A Ł Ę Nr XXXVI/322/2018
---------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 5 do protokołu

Ad. 7. Podjęcie uchwał w sprawach majątkowych gminy:
- w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy,
- w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Dłużynie,
- w sprawie bonifikaty od wylicytowanej ceny zbywanej nieruchomości.

Projekty uchwał w sprawach majątkowych gminy przedstawił i omówił pracownik Urzędu Gminy Mateusz Mroziński.

Wyrażenie zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXXVI/323/2018
---------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 6 do protokołu

Zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Dłużynie

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXXVI/324/2018
---------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 7 do protokołu

Bonifikata od wylicytowanej ceny zbywanej nieruchomości

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXXVI/325/2018
---------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 8 do protokołu

Po realizacji powyższego punktu przewodnicząca Rady Gminy zarządziła kilkuminutową przerwę w obradach.


Ad. 8. Podjęcie uchwał w sprawach budżetowych:
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego;
- w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.,
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026,
- w sprawie funduszu sołeckiego.

Uchwały w sprawach budżetowych przedstawiła i omówiła skarbnik gminy Maria Rolka.

Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXXVI/326/2018
---------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 9 do protokołu

Zmiana budżetu na 2018 r.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła przy jednym głosie wstrzymującym
U C H W A Ł Ę Nr XXXVI/327/2018
---------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 10 do protokołu

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła przy jednym głosie wstrzymującym
U C H W A Ł Ę Nr XXXVI/328/2018
---------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 11 do protokołu

Fundusz sołecki (uchwała w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2019 środków stanowiących fundusz sołecki)

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła przy jednym głosie przeciwnym
U C H W A Ł Ę Nr XXXVI/329/2018
---------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 12 do protokołu

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. we Włoszakowicach i objęcie udziałów przez Gminę Włoszakowice.
Projekt uchwały przedstawiła i omówiła Skarbnik Gminy Maria Rolka.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXXVI/330/2018
---------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 13 do protokołu
Ad. 10. Interpelacje. Wolne głosy i wnioski.
Radny Paweł Marcinek - wnioskował w sprawie dot. przebudowy drogi w Bukówcu Górnym oraz w sprawie sprzątania kortu w Bukówcu Górnym. Interpelacja i zapytanie stanowią załącznik nr 14 do protokołu.
Radny Krzysztof Kasperski poinformował, że powyższą sprawę dot. budowy drogi w Bukówcu Górnym zgłosił do kierownika Zarządu Dróg Gminnych.
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła pismo Biura Poselskiego Jarosława Sachajko - KUKIZ’15 „o podjęcie uchwały w sprawie chwilowego wstrzymania przekazywania naliczonych środków pieniężnych dla Izb Rolniczych (…)” tj. 2%-owego odpisu.
Radni uznali, że nie ma podstawy prawnej do proponowanego w piśmie wstrzymania płatności na rzecz Izb Rolniczych.

Ponadto przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła pismo Wojewody Wielkopolskiego dot. złożenia wyjaśnień w sprawie przekazanego Wojewodzie powiadomienia, jakie złożył radny Zbysław Drożdżyński, zapoznając radnych z jego treścią.
Radni w głosowaniu przy jednym głosie przeciwnym przyjęli propozycję przewodniczącej udzielenia Wojewodzie Wielkopolskiemu odpowiedzi na pismo Nr KN-I.4100.35.2018.21 z dnia 16 marca 2018 r. z następującą informacją dotyczącą zapisów w protokole ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Włoszakowice z dnia 23 kwietnia 2015 r. i konfrontowania tych zapisów z nagraniami audio-video, a mianowicie:
- że Rada Gminy Włoszakowice w celu wyjaśnienia sytuacji przyjęła na XVI Sesji w dniu 22 czerwca 2016 r. stanowisko,
- że w ocenie Rady Gminy Włoszakowice zarzuty Radnego są bezpodstawne, a stanowisko Rady zostało przygotowane i przyjęte zgodnie z postanowieniami Statutu Gminy Włoszakowice,
- żeby Wojewodę poinformować, że fakt odmiennego zapisu protokołu w stosunku do nagrania potwierdziła Radnemu Przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice, a wcześniej sprawa powyższa była kierowana przez Radnego do organów ścigania oraz organów nadzoru,
- że wobec braku podstawy prawnej nie dokonano zmiany protokołu co stwierdzono na sesji w ubiegłym roku i stwierdzono, że niniejszy protokół udostępniany jest w Biuletynie Informacji Publicznej łącznie ze stanowiskiem Rady Gminy Włoszakowice z dnia 22 czerwca 2016 r.
- że połączone Komisje również zajęły się tym tematem w końcu ubiegłego roku,
- że również w ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, który zajmował się sprawą, wspomniana przez Radnego nieprawidłowość nie ma wpływu na ważność podjętej uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- żeby do wyjaśnienia załączyć kserokopie stanowiska Rady Gminy, kserokopie protokołów z Sesji i komisji, adres strony BIP z publikowanym protokołem wraz ze stanowiskiem i podaniem numerów spraw zwłaszcza sądowej.
Przewodnicząca nie udzieliła głosu radnemu Zbysławowi Drożdżyńskiemu w celu dalszej dyskusji, gdyż radni w głosowaniu uznali, że nie ma potrzeby wracania do wyjaśniania 1% -owej stawki opłaty planistycznej.

Ad.11. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodnicząca zamknęła XXXVI Sesję Rady Gminy Włoszakowice.

 

Załączniki od nr 3 do nr 13 stanowią Uchwały Nr XXXVI/320-330/2018 opublikowane w zakładce "Dokumenty i Informacje" - "Uchwały Rady"

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: -
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2018-04-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-05-04
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06