OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 13/2018 w sprawie zmiany budżetu na 2018 r.

Zarządzenie Nr 13/2018 w sprawie zmiany budżetu na 2018 r.

Numer dokumentu: 13
Rok: 2018

ZARZĄDZENIE NR 13/2018
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 30 marca 2018 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2018 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zmianami ) oraz § 11 pkt 4 Uchwały Nr XXXIV/302/2017 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok zarządzam co następuje:


1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu na 2018 rok określonych w § 1 Uchwały Nr XXXIV/302/2017 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok o kwotę 1.050,00 złotych, co jest wynikiem zwiększenia dochodów bieżących o 1.050,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 1.050,00 złotych, co daje kwotę ogólną dotacji w wysokości 11.809.562,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarzadzenia,
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 49.961.591,16 złotych, w tym dochodów bieżących 43.014.327,44 złotych i dochodów majątkowych 6.947.263,72 złotych.
§ 2. 1. Dokonuje się przeniesień i zwiększenia wydatków budżetu na rok 2018 określonych w § 2 Uchwały Nr XXXIV/302/2017 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok o 1.050,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.
2. W wyniku dokonanych zmian kwota wydatków bieżących zwiększa się o 1.050,00 złotych i wynosi 38.743.499,00 złotych, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych nie ulegają zmianie i ogółem wynoszą 24.444.198,84 złotych, w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ogółem wynoszą 15.030.338,00 złotych,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ogółem wynoszą 9.413.860,84 złotych,
2) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i ogółem wynoszą 1.824.750,00 złotych,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 1.050,00 złotych i ogółem wynoszą 11.923.826,00 złotych,
4) wydatki na programy z udziałem środków europejskich nie zmieniają się i wynoszą 250.724,16 złotych
5) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 300.000,00 złotych,
3. Zmiany, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 1.050,00 złotych i kwota ogółem po zmianie wynosi 11.809.562,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarzadzenia.
4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 53.796.493,86 złotych, w tym wydatków bieżących 38.743.499,00 złotych i wydatków majątkowych 15.052.994,86 złotych.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2018.Wójt Gminy

Stanisław Waligóra

Uzasadnienie:

Po stronie dochodów wprowadza się kwotę 1.050,00 złotych jako dotację Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki.
Taką samą kwotę wprowadza się po stronie wydatków z przeznaczeniem na zadania, na które była przeznaczona oraz dokonuje się przeniesień na wniosek ŚDS i ZSO we Włoszakowicach.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2018-04-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-04-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06