OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXVII/331/2018 w sprawie: zmiany budżetu na 2018 rok

Uchwała Nr XXXVII/331/2018 w sprawie: zmiany budżetu na 2018 rok

Numer uchwały: 331
Numer sesji: XXXVII
Rok: 2018

UCHWAŁA NR XXXVII/ 331 /2018
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 24 kwietnia 2018 roku

w sprawie: zmiany budżetu na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 ze zmianami ), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zmianami ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu na 2018 rok określonych w § 1 Uchwały Nr XXXIV/302/2017 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok o kwotę 89.004,00 złote, co jest wynikiem zwiększenia dochodów bieżących o 47.904,00 złote i dochodów majątkowych o 41.100,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 330,00 złotych, co daje kwotę ogólną dotacji w wysokości 11.809.892,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 50.050.595,16 złotych, w tym dochodów bieżących 43.062.231,44 złotych i dochodów majątkowych 6.988.363,72 złote.

§ 2. 1. 1. Dokonuje się przeniesień i zwiększenia wydatków budżetu na rok 2018 określonych w § 2 Uchwały Nr XXXIV/302/2017 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok o 89.004,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. W wyniku dokonanych zmian
1) kwota wydatków bieżących zwiększa się o 52.404,00 złote i wynosi 38.795.903,00 złote, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 43.554,00 złote i ogółem wynoszą 24.487.752,84 złotych, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o 8.473,00 złote i ogółem wynoszą 15.021.865,00 złotych,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 52.027,00 złotych i ogółem wynoszą 9.465.887,84 złotych,
b) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i ogółem wynoszą 1.824.750,00 złotych,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 8.850,00 złotych i ogółem wynoszą 11.932.676,00 złotych,
d) wydatki na programy z udziałem środków europejskich nie zmieniają się i wynoszą 250.724,16 złotych
e) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 300.000,00 złotych,
2) kwota wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały, zwiększa się o 36.600,00 złotych i ogółem wynosi 15.089.594,86 złote, z czego na
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznacza się 14.989.594,86 złotych,
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przeznacza się 100.000,00 złotych.
3. Zmiany, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 330,00 złotych i kwota ogółem po zmianie wynosi 11.809.892,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 53.885.497,86 złotych, w tym wydatków bieżących 38.795.903,00 złote i wydatków majątkowych 15.089.594,86 złotych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.


Przewodniczący Rady Gminy

(-)Irena Przebór


Uzasadnienie:

1. Po stronie dochodów wprowadza się kwotę 89.004,00 złote, z czego
1) jako dotację Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny w kwocie 330,00 złotych oraz na pomoc socjalną dla uczniów w kwocie 7.074,00 złote,
2) jako darowiznę z Firmy Werner Kenkel w Krzycku Wielkim w kwocie 40.000,00 złotych,
3) jako dochody własne wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 41.100,00 złotych oraz z różnych dochodów w kwocie 500,00 złotych.
2. Taką samą kwotę, czyli 89.004,00 złote wprowadza się po stronie wydatków z przeznaczeniem na
1) zadania, na które były przeznaczone dotacje do wydatkowania poprzez urząd gminy 7.074,00 złote oraz 330,00 złotych poprzez GOPS.
2) dodatkowe zadania w Szkole Podstawowej w Bukówcu Górnym 780,00 złotych, w Szkole Podstawowej w Dłużynie 640,00 złotych, w ZSO we Włoszakowicach 38.667,00 złotych, w Środowiskowym Domu Samopomocy 40.000,00 złotych oraz w urzędzie gminy 1.513,00 złotych.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków na wniosek SP w Bukówcu Górnym, SP w Dłużynie, GOSiR Włoszakowice i urząd gminy.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2018-05-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-05-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06