OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXVII/332/2018 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela

Uchwała Nr XXXVII/332/2018 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela

Numer uchwały: 332
Numer sesji: XXXVII
Rok: 2018

(Uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 4044 z dnia 10 maja 2018 r.)

UCHWAŁA NR XXXVII/332/2018
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1189 ze zm.) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:

§ 1.
Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych z uczniami, albo na ich rzecz, przez nauczycieli niewymienionych
w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez gminę Włoszakowice:
1) pedagog, psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny – 22 godziny
2) doradca zawodowy – 22 godziny.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.
§ 3.
Traci moc § 9 ust. 1 pkt 4 uchwały nr XXIII/260/2002 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 11 lutego 2002 roku w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Włoszakowice.
§ 4.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.


Przewodniczący Rady Gminy

(-)Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Marek Wodawski
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2018-05-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-05-14
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06