OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXVII/334/2018 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Miasto Leszno zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

Uchwała Nr XXXVII/334/2018 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Miasto Leszno zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

Numer uchwały: 334
Numer sesji: XXXVII
Rok: 2018

UCHWAŁA NR XXXVII/334/2018
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Miasto Leszno zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

Na podstawie art. 10. ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12, art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 48 i art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. poz. 1769 z 2017r – ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:
§ 1
Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Leszno, a Gminą Włoszakowice w sprawie powierzenia Gminie Miasto Leszno przez Gminę Włoszakowice zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na udzieleniu schronienia bezdomnym z terenu Gminy Włoszakowice poprzez świadczenie usług w Schronisku dla Osób Bezdomnych prowadzonym przez Gminę Miasto Leszno.
.
§ 2

Szczegółowe zasady realizacji zadania, o którym mowa w § 1, określi porozumienie.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
IRENA PRZEZBÓR

UZASADNIENIE

Stosownie do treści art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku. Nadto, zgodnie z art. 74 ust. 1 ww. ustawy, gminy mogą zawierać porozumienia międzygminne w sprawie powierzenia jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych. W myśl art. 10 ust. 1 ww. ustawy, wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (zwanej dalej Ustawą), do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym.
Stosownie do treści art. 48 a ust. 1 Ustawy udzielenie schronienia następuje poprzez przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowi albo schronisku dla osób bezdomnych. Gmina Włoszakowice nie dysponuje noclegownią ani schroniskiem dla osób bezdomnych. Wobec tego, że zobowiązana jest do wykonywania ww. obowiązków wynikających z art. 48a Ustawy, koniecznym jest zawarcie porozumienia o przejęciu do realizacji zadania publicznego dotyczącego zapewnienia mieszkańcom oraz osobom bezdomnym z terenu Gminy Włoszakowice usług świadczonych przez noclegownię dla osób bezdomnych prowadzoną przez Gminę Miasto Leszno. Gmina Miasto Leszno dysponuje miejscami wolnymi w noclegowni dla bezdomnych prowadzonej w Lesznie przy ul. Towarowej 10. W związku z powyższym Gmina Miasto Leszno gotowa jest do przejęcia ww. zadania, pod warunkiem pokrycia kosztu pobytu osób bezdomnych, dla których ostatnim miejscem zamieszkania lub zameldowania na pobyt stały była Gmina Włoszakowice.

W myśl art. 48a ust. 10 Ustawy, poniesione wydatki na świadczenia w postaci schronienia w ogrzewalni lub noclegowni udzielone na podstawie art. 101 ust. 3 nie podlegają zwrotowi przez gminę właściwą ze względu na miejsce zamieszkania albo miejsce ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały. Skutkiem tego jest brak możliwości skutecznego żądania przez Gminę Miasto Leszno zwrotu wydatków z tytułu udzielonego schronienia w noclegowni osobom z terenu Gminy Włoszakowice. Jednakże taka sytuacja powoduje, że Gmina Miasto Leszno może zaprzestać przyjmowania do schroniska mieszkańców lub osób bezdomnych z terenu Gminy Włoszakowice. W celu zapobieżenia takiej sytuacji koniecznym jest podjęcie przez Radę Gminy Włoszakowice uchwały wyrażającej zgodę na zawarcie Porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Miasto Leszno zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

Powyższe uchwały będą podstawą do zawarcia przez Wójta Gminy Włoszakowice z Prezydentem Miasta Leszna porozumienia regulującego realizację zadania.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Elżbieta Guć
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2018-05-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-05-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06