OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXVII/335/2018 w sprawie dokonania podziału Gminy Włoszakowice na stałe obwody głosowania

Uchwała Nr XXXVII/335/2018 w sprawie dokonania podziału Gminy Włoszakowice na stałe obwody głosowania

Numer uchwały: 335
Numer sesji: XXXVII
Rok: 2018

(Uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 4046 z dnia 10 maja 2018 r.)

UCHWAŁA Nr XXXVII/335/2018
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 24 kwietnia 2018 roku

w sprawie dokonania podziału Gminy Włoszakowice na stałe obwody głosowania

Na podstawie art. 13 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 130) w związku z art. 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 15 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Włoszakowice na 6 obwodów głosowania, ustala się ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Na ustalenia Rady Gminy Włoszakowice w sprawach obwodów głosowania o jakich mowa w § 1, wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Lesznie.

§ 5. Tracą moc:
1) Uchwała Nr XIX/143/2012 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 25 października 2012 r. w sprawie dokonania podziału Gminy Włoszakowice na obwody głosowania,
2) Uchwała Nr XXXII/259/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie zmiany opisu stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Włoszakowice,
3) Uchwała Nr XIV/123/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany opisu stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Włoszakowice,
4) Uchwała Nr XXV/232/2017 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych w Gminie Włoszakowice oraz zmiany opisu siedziby komisji wyborczej,
5) Uchwała Nr XXXI/285/2017 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany opisu siedzib obwodowych komisji wyborczych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2018-05-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-05-14
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06