OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokoł Nr XXXVII/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Protokoł Nr XXXVII/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Numer dokumentu: XXXVII
Rok: 2018Protokoł Nr XXXVII/2018
-----------------------------------------------
z XXXVII Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 24 kwietnia 2018 r. w sali widowiskowej we Włoszakowicach w godzinach 9.00-11.15.

Otwarcia XXXVII Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że na ogólny stan 15 radnych w sesji uczestniczy 11 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Złożony przez przewodniczącą Rady Gminy wniosek o dołączenie do porządku obrad punktu w sprawie zapoznania się z zarządzeniem zastępczym Wojewody Wielkopolskiego, które przekazano do Gminy po zwołaniu sesji, został przyjęty jednogłośnie.
Porządek sesji z ww. zmianą przedstawia się następująco:

Porządek obrad:
1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
2. Informacja z posiedzeń komisji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela.
6. Uchwalenie regulaminu określającego zasady korzystania z gminnych boisk sportowych i gminnych placów zabaw.
7. Wyrażenie zgody na powierzenie Gminie: Miasto Leszno zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.
8. Dokonanie podziału Gminy Włoszakowice na stałe obwody głosowania.
9. Wybory ławnika do Sądu Okręgowego w Poznaniu.
10. Zapoznanie się z zarządzeniem zastępczym Wojewody Wielkopolskiego.
11. Interpelacje. Wolne głosy i wnioski.
12. Zakończenie.

Radni nie zgłosili uwag do kompletności materiałów sesyjnych.

Ad. 1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
Informację wójta o pracy w okresie międzysesyjnym przedstawiła Sekretarz Gminy Monika Klemenska. Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Ponadto przedstawiła sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Włoszakowice z organizacjami pozarządowymi w 2017 r. i zestawienie danych dot. sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy za rok 2017.
Radny Zbysław Drożdżyński wniósł o podanie terminu realizacji Uchwały Nr XXXI/276/2017. Radni uznali, że udzielona przez wójta odpowiedź radnemu była wystarczająca.

Ad. 2. Informacja z posiedzeń komisji.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała że w okresie międzysesyjnym posiedzenie odbył tylko zespół powołany w związku z wyborami uzupełniającymi ławników do Sądu i zaproponowała, aby zespół swoją informację przedstawił przy realizacji pkt. 9 tj. przy wyborze ławnika.
Uwag nie było.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że treść protokołu z poprzedniej sesji została uzgodniona podczas sesji i zaproponowała jego przyjęcie bez czytania. Radny Zbysław Drożdżyński wniósł o uzupełnienie protokołu w pkt 10. W głosowaniu wniosku najdalej idącego, Rada Gminy przyjęła przy dziesięciu głosach „za” i jednym głosie „przeciwnym” protokół w brzmieniu projektu ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej. Tym samym wniosku radnego Zbysława Drożdżyńskiego nie przyjęto.

Ad.4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy przedstawiła i omówiła skarbnik Gminy Maria Rolka.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXXVII/331/2018
---------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 3 do protokołu

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela.
Projekt uchwały przedstawił i omówił pracownik Urzędu Marek Wodawski.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXXVII/332/2018
---------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 4 do protokołu

Ad. 6. Uchwalenie regulaminu określającego zasady korzystania z gminnych boisk sportowych i gminnych placów zabaw.
Projekty regulaminów przedstawił i omówił kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Arkadiusz Szymczak.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXXVII/333/2018
---------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 5 do protokołu

Ad. 7. Wyrażenie zgody na powierzenie Gminie: Miasto Leszno zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie zadania z zakresu pomocy społecznej Gminie: Miasto Leszno przedstawiła pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Sylwia Jankowiak.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXXVII/334/2018
---------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 6 do protokołu


Ad. 8. Dokonanie podziału Gminy Włoszakowice na stałe obwody głosowania.
Projekt uchwały przedstawiła i omówiła pracownik Urzędu Mirosława Poloszyk-Miś.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXXVII/335/2018
---------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 7 do protokołu

Ad. 9. Wybory ławnika do Sądu Okręgowego w Poznaniu.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że na ławnika do Sądu Okręgowego w Poznaniu - XIII Wydziału Cywilnego z/s w Lesznie zgłoszony został jeden kandydat: Aneta Bajon.
Radnych zapoznano się z informacją Wojewódzkiego Komendanta Policji dot. kandydata oraz z informacją zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników. Informacja zespołu stanowi załącznik nr 8 do protokołu. W związku z koniecznością przeprowadzenia tajnego głosowania dokonano wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
- radna Aniela Poloszyk
- radna Zofia Strzymińska
- radny Zbysław Drożdżyński

Po przeprowadzeniu wyborów i ustaleniu wyników głosowania Komisja Skrutacyjna przedstawiła protokół z wyborów (stanowi on załącznik do uchwały Nr XXXVII/336/2018).
Projekt uchwały przedstawiła przewodniczący Rady Gminy Irena Przezbór.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXXVII/336/2018
---------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 9 do protokołu

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że ławnikiem do Sądu Okręgowego w Poznaniu - XIII Wydziału Cywilnego z/s w Lesznie w wyborach uzupełniających na kadencję w latach 2016-2019 została wybrana Aneta Bajon.

Ad.10. Zapoznanie się z zarządzeniem zastępczym Wojewody Wielkopolskiego.
Przewodnicząca przedstawiła fragmenty zarządzenia zastępczego Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Leszka Jagodzika.
Zarządzenie Wojewody stanowi załącznik nr 10 do protokołu. Kserokopię zarządzenia przekazano do wiadomości radnym.
Rada Gminy Włoszakowice postanowiła zaskarżyć zarządzenie zastępcze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu (w głosowaniu przy dziesięciu głosach „za” i jednym głosie „przeciwnym”).
Projekt stosownej uchwały został przygotowany podczas przerwy zarządzonej podczas realizacji pkt. 10, a następnie przedstawiony przez przewodniczącą Rady Gminy.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła przy jednym głosie przeciwnym
U C H W A Ł Ę Nr XXXVII/337/2018
---------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 11 do protokołuAd. 10. Interpelacje. Wolne głosy i wnioski.
W związku z wnioskiem skierowanym do Gminy w sprawie nabycia gruntu położonego we Włoszakowicach przy ul. Jana Otto (teren byłej cegielni) informacje dotyczące przedmiotowego gruntu przedstawił pracownik Urzędu Mateusz Mroziński, a położenie gruntu w terenie obejrzeli radni: Mirosława Urbaniak, Dorota Langner, Zbysław Drożdżyński, Zenon Poloch i Arkadiusz Pawlak.
Rada Gminy stwierdziła, że pozostawia sprawę do rozpatrzenia na następnej sesji po dokonaniu dalszych uzgodnień.
Podczas wyjazdu radnych w teren przewodnicząca zarządziła przerwę.

Radna Hanna Michalska złożyła interpelację dotyczącą remontu krawędzi drogi w Zbarzewie oraz odnowienia oznakowania poziomego. Interpelacja stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Przewodnicząca Rady Gminy przekazała radnym odpowiedź z dnia 28 marca 2018 r. udzieloną Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz pismo Ministra Cyfryzacji w sprawie stawek opłat za umieszczenie urządzeń telekomunikacyjnych w pasie drogowym, informując o możliwości zgłoszenia do niniejszego pisma ewentualnych propozycji i uwag na kolejnej sesji.

Ad.12. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice zamknęła XXXVII Sesję Rady Gminy Włoszakowice.

 

(załączniki Nr: 3, 4,5, 6, 7, 9, 11 stanowią Uchwały Nr XXXVII/331-337/2018 opublikowane w zakładce "Dokumnety i Informacje - Uchwały Rady"

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: -
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2018-05-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-07-10
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06