OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 18/2018 w sprawie: zmiany budżetu

Zarządzenie Nr 18/2018 w sprawie: zmiany budżetu

Numer dokumentu: 18
Rok: 2018

ZARZĄDZENIE NR 18/2018
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 25 kwietnia 2018 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2017 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zmianami ) oraz § 11 pkt 4 Uchwały Nr XXXIV/302/2017 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu na 2018 rok określonych w § 1 Uchwały Nr XXXIV/302/2017 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok o kwotę 259.814,56 złotych, co jest wynikiem zwiększenia dochodów bieżących o 259.814,56 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 251.914,56,00 złotych, co daje kwotę ogólną dotacji w wysokości 12.061.806,56 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 50.310.409,72 złotych, w tym dochodów bieżących 43.322.046,00 złotych i dochodów majątkowych 6.988.363,72 złote.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu na rok 2018 określonych w § 2 Uchwały Nr XXXIV/302/2017 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok o 259.814,56 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.
2. W wyniku dokonanych zmian kwota wydatków bieżących zwiększa się o 259.814,56 złotych i wynosi 39.055.717,56 złotych, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 251.014,56 złotych i ogółem wynoszą 24.737.767,40 złotych, w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 3.915,53 złotych i ogółem wynoszą 15.025.780,53 złotych,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 247.099,03 złotych i ogółem wynoszą 9.712.986,87 złotych,
2) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i ogółem wynoszą 1.824.750,00 złotych,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 8.800,00 złotych i ogółem wynoszą 11.941.476,00 złotych,
4) wydatki na programy z udziałem środków europejskich nie zmieniają się i wynoszą 250.724,16 złotych
5) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 300.000,00 złotych,
3. Zmiany, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 251.914,56 złotych i kwota ogółem po zmianie wynosi 12.061.806,56,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.
4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 54.145.312,42 złote, w tym wydatków bieżących 39.055.717,56 złote i wydatków majątkowych 15.089.594,86 złotych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2018.


Wójt Gminy

Stanisław Waligóra

Uzasadnienie:

Po stronie dochodów wprowadza się kwotę 259.814,56 złotych jako dotacje Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wypłatę akcyzy w kwocie 250.314,56 złotych, na pokrycie kosztow organizacji ławników w kwocie 1.600,00 złotych i na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych przez GOPS w kwocie 7.900,00 złotych.
Taką samą kwotę wprowadza się po stronie wydatków z przeznaczeniem na zadania, na które były przeznaczone dotacje do wydatkowania przez GOPS kwoty 7.900,00 złotych oraz przez urząd gminy 251.914,56 złotych.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2018-05-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-05-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06