OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 27/2018 w sprawie: zmiany budżetu na 2018 rok

Zarządzenie Nr 27/2018 w sprawie: zmiany budżetu na 2018 rok

Numer dokumentu: 27
Rok: 2018

ZARZĄDZENIE NR 27/2018
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 14 czerwca 2018 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2018 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zmianami ) oraz § 11 pkt 4 Uchwały Nr XXXIV/302/2017 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu na 2018 rok określonych w § 1 Uchwały Nr XXXIV/302/2017 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok o kwotę 12.525,00 złotych, co jest wynikiem zwiększenia dochodów bieżących o 12.525,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 525,00 złotych, co daje kwotę ogólną dotacji w wysokości 12.062.331,56 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 50.353.074,72 złotych, w tym dochodów bieżących 43.364.711,00 złotych i dochodów majątkowych 6.988.363,72 złote.
§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu na rok 2018 określonych w § 2 Uchwały Nr XXXIV/302/2017 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok o 12.525,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.
2. W wyniku dokonanych zmian
1) kwota wydatków bieżących zwiększa się o 12.525,00 złotych i wynosi 39.098.382,56 złotych, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 12.000,00 złotych i ogółem wynoszą 24.790.907,40 złotych, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane nie zmieniają się i ogółem wynoszą 15.038.110,53 złotych,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 12.000,00 złotych i ogółem wynoszą 9.752.796,87 złotych,
b) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i ogółem wynoszą 1.824.750,00 złotych,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 525,00 złotych i ogółem wynoszą 11.932.001,00 złotych,
d) wydatki na programy z udziałem środków europejskich nie zmieniają się i wynoszą 250.724,16 złotych
e) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 300.000,00 złotych,
2) kwota wydatków majątkowych nie zmienia się i wynosi 15.089.594,86 złote.
3.Zmiany, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 525,00 złotych i kwota ogółem po zmianie wynosi 12.062.331,56,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.
4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 54.187.977,42 złote, w tym wydatków bieżących 39.098.382,56 złote i wydatków majątkowych 15.089.594,86 złotych.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2018.
Wójt Gminy

(-) Stanisław Waligóra

Uzasadnienie:

1. Po stronie dochodów wprowadza się kwotę 12.525,00 złotych jako dotacje Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na:
1) realizację zadań z zakresu zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" w kwocie 12.000,00 zł,
2) realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych w kwocie 525,00 zł.
2. Taką samą kwotę wprowadza się po stronie wydatków z przeznaczeniem na powyższe zadanie realizowane w:
1) ZSO we Włoszakowicach w kwocie 12.000,00 zł,
2) GOPS we Włoszakowicach w kwocie 525,00 zł,
3) ramach przesunięć wydatków bieżących między paragrafami zgodnie ze złożonymi wnioskami w:
a) Zarządzie Dróg Gminnych,
b) Środowiskowym Domu Samopomocy,
c) ZSO we Włoszakowicach.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2018-06-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-06-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06