OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXVIII/347/2018 w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Włoszakowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Uchwała Nr XXXVIII/347/2018 w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Włoszakowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Numer uchwały: 347
Numer sesji: XXXVIII
Rok: 2018

(Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 5286 z dnia 2 lipca 2018 r.)

U C H W A Ł A Nr XXXVIII / 347 / 2018

RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Włoszakowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ),art. 12 ust.3 oraz ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.487 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje :

§ 1

Na terenie gminy Włoszakowice punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 50 m od szkół, przedszkoli oraz innych placówek oświatowo – wychowawczych, placówek prowadzących działalność kulturalną oraz obiektów kultu religijnego.
§ 2

Odległość o której mowa w § 1, mierzona będzie najkrótszą drogą dojścia, od głównego wejścia do punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, do głównego wejścia do obiektów wymienionych w § 1.
§ 3

Pod pojęciem ,, droga dojścia ” należy rozumieć określenie użyte w art.2 pkt.1 ustawy z dnia 20.06.1997 r., - Prawo o ruchu drogowym.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.P R Z E W O D N I C Z Ą C Y
R A D Y G M I N Y

I r e n a P r z e z b ó r
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Walkowska
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2018-07-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-07-10
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06