OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXVIII/348/2018 w sprawie: zmiany budżetu na 2018 rok.

Uchwała Nr XXXVIII/348/2018 w sprawie: zmiany budżetu na 2018 rok.

Numer uchwały: 348
Numer sesji: XXXVIII
Rok: 2018

UCHWAŁA NR XXXVIII/ 348 /2018
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie: zmiany budżetu na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zmianami ), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zmianami ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się przeniesień i zwiększenia wydatków budżetu na rok 2018 określonych w § 2 Uchwały Nr XXXIV/302/2017 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok o 566.780,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. W wyniku dokonanych zmian
1) kwota wydatków bieżących zwiększa się o 603.235,00 złotych i wynosi 39.701.617,56 złotych, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 400.835,00 złotych i ogółem wynoszą 25.191.742,40 złotych, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 261.533,00 złote i ogółem wynoszą 15.299.643,53 złote,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 139.302,00 złote i ogółem wynoszą 9.892.098,87 złotych,
b) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o 202.000,00 złotych i ogółem wynoszą 2.026.750,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 400,00 złotych i ogółem wynoszą 11.932.401,00 złotych,
d) wydatki na programy z udziałem środków europejskich nie zmieniają się i wynoszą 250.724,16 złotych
e) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 300.000,00 złotych,
2) kwota wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, zmniejsza się o 36.455,00 złotych i wynosi 15.053.139,86 złotych, z czego na:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznacza się 14.953.139,86 złotych,
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przeznacza się 100.000,00 złotych.
3. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 54.754.757,42 złotych, w tym wydatków bieżących 39.701.617,56 złotych i wydatków majątkowych 15.053.139,86 złotych.
§ 2. Zwiększa się deficyt budżetu o 566.780,00 złotych i ogółem wynosi 4.401.682,70 złotych i zostanie sfinansowany przychodami z:
1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 3.188.722,00 złote,
2) wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 1.212.960,70 złotych.
§ 3. Zwiększa się przychody budżetu o 566.780,00 złotych i ogółem wynoszą 6.438.579,70 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
§ 4. Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 566.780,00 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3.188.722,00 złote,
§ 5. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 4.988.722,00 złote.
§ 6. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 58.656,00 złotych.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.Przewodniczący Rady Gminy
Irena Przebór

Uzasadnienie:

Zwiększa się środki dla jednostek zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem na prowadzenie działalności bieżącej oraz zadań majątkowych. Wynikiem tych zmian jest zwiększenie wydatków, co skutkuje zwiększeniem deficytu, który będzie trzeba pokryć przychodami z kredytu na rynku krajowym. Wprowadza się środki na rezerwę ogólną, aby była utrzymana w wymaganej przepisami wysokości. Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne przy jednoczesnym wprowadzeniu dotacji na wymianę pieców oraz pokrycia dachowego eliminującego eternit z wydatków majątkowych na bieżące w związku ze zwiększeniem wartości dotyczącej środków trwałych.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2018-07-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-07-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06