OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 31/2018 w sprawie: zmiany budżetu na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 31/2018 w sprawie: zmiany budżetu na 2018 rok.

Numer dokumentu: 31
Rok: 2018

ZARZĄDZENIE NR 31/2018
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2018 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zmianami ) oraz § 11 pkt 4 Uchwały Nr XXXIV/302/2017 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu na 2018 rok określonych w § 1 Uchwały Nr XXXIV/302/2017 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok o kwotę 153.725,40 złotych, co jest wynikiem zwiększenia dochodów bieżących o 153.725,40 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 123.738,40 złotych, co daje kwotę ogólną dotacji w wysokości 12.186.069,96 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 50.506.800,12 złotych, w tym dochodów bieżących 43.518.436,40 złotych i dochodów majątkowych 6.988.363,72 złote.

§ 2. 1. Dokonuje się przeniesień i zwiększenia wydatków budżetu na rok 2018 określonych w § 2 Uchwały Nr XXXIV/302/2017 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok o 153.725,40 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.
2. W wyniku dokonanych zmian kwota wydatków bieżących zwiększa się o 153.725,40 złotych i wynosi 39.855.342,96 złotych, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 151.738,40 złotych i ogółem wynoszą 25.343.480,80 złotych, w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 12.100,00 złotych i ogółem wynoszą 15.311.743,53 złote,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 139.638,40 złotych i ogółem wynoszą 10.031.737,27 złotych,
2) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i ogółem wynoszą 2.026.750,00 złotych,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 1.987,00 złotych i ogółem wynoszą 11.934.388,00 złotych,
4) wydatki na programy z udziałem środków europejskich nie zmieniają się i wynoszą 250.724,16 złotych
5) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 300.000,00 złotych,
3.Zmiany, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 123.738,40 złotych i kwota ogółem po zmianie wynosi 12.186.069,96 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.
4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 54.908.482,82 złote, w tym wydatków bieżących 39.855.342,96 złotych i wydatków majątkowych 15.053.139,86 złotych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2018.Wójt Gminy
Stanisław WaligóraUzasadnienie:

1. Po stronie dochodów wprowadza się kwotę 153.725.40 złotych jako dotacje Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na:
1) pokrycie kosztów realizacji programu "Dobry start" w kwocie 8.410,00 zł,
2) wyposażenie szkół w podręczniki w kwocie 115.328,40 zł,
3) dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej w kwocie 1.987,00 zł,
4) pokrycie kosztów realizacji programu "Aktywna tablica" w kwocie 28.000,00 zł.
2. Taką samą kwotę wprowadza się po stronie wydatków z przeznaczeniem na powyższe zadanie realizowane w:
1) SP w Bukówcu Górnym w kwocie 33.833,39 zł, 2) SP w Dłużynie w kwocie 11.587,95 zł,
3) SP w Jezierzycach Kościelnych w kwocie 16.661,70 zł,
4) SP w Krzycku Wielkim w kwocie 22.230,45 zł,
5) ZSO we Włoszakowicach w kwocie 57.866,90 zł,
6) GOPS we Włoszakowicach w kwocie 10.397,00 zł,
7) UG Włoszakowice w kwocie 1.148,01 zł,
8) ramach przesunięć wydatków bieżących między paragrafami zgodnie ze złożonym wnioskiem w urzędzie gminy.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2018-07-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-07-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06