OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokoł Nr XXXVIII/2018 z dnia 27 czerwca 2018

Protokoł Nr XXXVIII/2018 z dnia 27 czerwca 2018

Numer dokumentu: XXXVIII
Rok: 2018


Protokoł Nr XXXVIII/2018
-----------------------------------------------
z XXXVIII Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 27 czerwca 2018 r. w sali widowiskowej we Włoszakowicach w godzinach 10.00-14.30.

Otwarcia XXXVIII Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że na ogólny stan 15 radnych w sesji uczestniczy 12 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Posiedzenie rozpoczęło się minutą ciszy dla uczczenia pamięci Antoniego Marcinka radnego Gminy Włoszakowice kadencji 1994 - 1998 oraz członka Zarządu Gminy, który zmarł 25 czerwca br.

Następnie Rada Gminy przyjęła jednogłośnie porządek obrad, który przedstawia się następująco:
Porządek obrad:
1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
2. Informacja z posiedzeń komisji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2017r.
5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r. i udzielenie absolutorium Wójtowi.
6. Przyjęcie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Włoszakowice.
7. Sprawy majątkowe gminy:
- podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Dłużynie,
- ustalenie warunków zbycia nieruchomości we Włoszakowicach w rejonie ulic: Podgórnej i Otto.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
- zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli nad Jez. Dominickim,
- regulaminu korzystania z gminnych plaż zlokalizowanych na terenie Gminy Włoszakowice.
9. Wynagrodzenie Wójta Gminy Włoszakowice.
10. Ustalenie dopłaty do taryfowej grupy odbiorców usług.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
- maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Włoszakowice,
- zasad usytuowania na terenie gminy Włoszakowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
12. Zmiany budżetowe (budżet gminy i Wieloletnia Prognoza Finansowa).
13. Ocena zasobów pomocy społecznej.
14. Pisma i wnioski kierowane do przewodniczącego i Rady Gminy Włoszakowice.
15. Interpelacje. Wolne głosy i wnioski.
16. Zakończenie.

Radni nie zgłosili uwag do kompletności materiałów sesyjnych.

Ad. 1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym - realizacja uchwał i wniosków.
Informację wójta o pracy w okresie międzysesyjnym przedstawiła Sekretarz Gminy Monika Klemenska. Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Ponadto zapoznano radnych z rozstrzygnięciem nadzorczym dot. regulaminu korzystania z gminnych boisk sportowych oraz gminnych placów zabaw.

Ad. 2. Informacja z posiedzeń komisji.
Informację z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia przedstawiła przewodnicząca komisji Aniela Poloszyk.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że treść protokołu z poprzedniej sesji została uzgodniona na sesji i zaproponowała jego przyjęcie bez czytania.
W głosowaniu jednogłośnie przyjęto protokół z XXXVII Sesji Rady Gminy Włoszakowice w brzmieniu projektu ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ad. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2017r.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za rok 2017 omówiła i przedstawiła skarbnik Gminy Maria Rolka.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXVIII/338/2018
------------------------------------------
jak w załączniku nr 3 do protokołu.

Ad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r. i udzielenie absolutorium Wójtowi.
Uchwałę SO-0954/49/9/Ln/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy Włoszakowice za 2017 r. przedstawiła skarbnik Gminy Maria Rolka (załącznik nr 4 do protokołu).

Radny Arkadiusz Pawlak przedstawił opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie realizacji budżetu gminy za 2017 r. (załącznik nr 5 do protokołu).

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Włoszakowice (załącznik nr 6 do protokołu) oraz Uchwałę SO-0955/54/9/Ln/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Włoszakowice z wykonania budżetu Gminy za 2017 r. (załącznik nr 7 do protokołu).
Informacje dot. pkt 5 porządku obrad zostały przedstawione przy obecności 7 radnych.


Radni: Mirosława Urbaniak
Aniela Poloszyk
Krzysztof Kasperski
Zbysław Drożdżyński
Zenon Poloch
opuścili obrady w celu uczestnictwa w pogrzebie Antoniego Marcinka - byłego radnego Gminy Włoszakowice.
Prowadzenie obrad przy wskazanym wyżej składzie umożliwiał § 30 ust.2 Statutu Gminy, który stanowi: „Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady spadnie poniżej połowy jej składu, jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał.”
(Materiał przedstawiony na sesji o jakim mowa wyżej został wcześniej radnym przekazany wraz z zawiadomieniem o sesji celem zapoznania się.)

Przed debatą przewodnicząca zarządziła przerwę do godz. 12.30 tj. do czasu powrotu radnych z pogrzebu.

Po przerwie przewodnicząca Rady Gminy otworzyła dyskusję nad sprawozdaniami finansowymi i sprawozdaniem z wykonania budżetu.
Skarbnik Gminy Maria Rolka ustosunkowania się do uchybień wskazanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2017 r.
Innych głosów nie było.

- podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017 przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Rolka.
Przed głosowaniem przewodnicząca sprawdziła zdolność uchwałodawczą. W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice
podjęła przy jednym głosie wstrzymującym
UCHWAŁĘ Nr XXXVIII/339/2018
------------------------------------------
jak w załączniku nr 8 do protokołu.


- podjęcie uchwały w sprawie absolutorium
Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Włoszakowice za rok 2017 przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Rolka.

Przed głosowaniem przewodnicząca sprawdziła zdolność uchwałodawczą. W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice
podjęła przy jednym głosie wstrzymującym
UCHWAŁĘ Nr XXXVIII/340/2018
----------------------------------------------
jak w załączniku nr 9 do protokołu.


Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że podjęcie ww. uchwał wymagało bezwzględnej większości głosów ustawowego składu Rady Gminy Włoszakowice, co zostało wypełnione.

Ad. 6. Przyjęcie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Włoszakowice.
Projekt uchwały i programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Włoszakowice przedstawił oraz omówił i udzielił wyjaśnień pracownik Urzędu Gminy Mateusz Mroziński.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice
podjęła przy jednym głosie wstrzymującym
UCHWAŁĘ Nr XXXVIII/341/2018
------------------------------------------
jak w załączniku nr 10 do protokołu.

Ad. 7. Sprawy majątkowe gminy.
Sprawy majątkowe dot. podjęcia uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Dłużynie i ustalenia warunków zbycia nieruchomości we Włoszakowicach w rejonie ulic: Podgórnej i Otto przedstawił pracownik Urzędu Gminy Mateusz Mroziński.

- podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Dłużynie

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXVIII/342/2018
------------------------------------------
jak w załączniku nr 11 do protokołu.

- ustalenie warunków zbycia nieruchomości we Włoszakowicach w rejonie ulic: Podgórnej i Otto.

Rada Gminy wyraziła zgodę na zbycie dz. nr 221/11 oraz dz. nr 221/2 wraz z pasem wydzielonym wzdłuż dz. nr 221/1 (szer. 2 m) , w związku z czym odpowiedni projekt uchwały zostanie przygotowany na jedną z kolejnych sesji.

Ad.8. Podjęcie uchwał w sprawach:
- zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli nad Jez. Dominickim,
- regulaminu korzystania z gminnych plaż zlokalizowanych na terenie Gminy Włoszakowice.
Projekty uchwał w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli nad Jez. Dominickim oraz regulaminu korzystania z gminnych plaż zlokalizowanych na terenie Gminy Włoszakowice przestawili i omówili: kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Arkadiusz Szymczak oraz pracownik Urzędu Gminy Mateusz Mroziński.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXVIII/343/2018
w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie
wykorzystywanego do kąpieli nad Jez. Dominickim
------------------------------------------
jak w załączniku nr 12 do protokołu.

oraz

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXVIII/344/2018
w sprawie regulaminu korzystania z gminnych plaż
zlokalizowanych na terenie Gminy Włoszakowice
------------------------------------------
jak w załączniku nr 13 do protokołu.

Ad. 9. Wynagrodzenie Wójta Gminy Włoszakowice.
Projekt uchwały omówiła i przedstawiła Sekretarz Gminy Monika Klemenska (załącznik nr 14 do protokołu).
W przeprowadzonym głosowaniu:
- za podjęciem uchwały (tj. za obniżeniem wynagrodzenia) było 2 radnych,
- przeciwnych było 4 radnych,
- wstrzymało się od głosowania 6 radnych.

Rada Gminy nie podjęła uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Włoszakowice.

Ad. 10. Ustalenie dopłaty do taryfowej grupy odbiorców usług.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała o zatwierdzonej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie taryfie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Włoszakowice na okres 3 lat.
W związku z tym, że dopłata do taryfowej grypy odbiorców określonej symbolem „OŚM” obowiązywała do stawek uchwalonych przez Radę Gminy zaproponowano do końca roku 2018 utrzymanie dopłaty w wysokości dotychczas obowiązującej tj.1.10 zł do 1 m3 ścieków odprowadzanych dot. grypy taryfowej „OŚM” tj. odbiorcy usług odprowadzający ścieki komunalne - budynki jedno i wielorodzinne.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXVIII/345/2018
------------------------------------------
jak w załączniku nr 15 do protokołu.


Ad.11. Podjęcie uchwał w sprawach:
- maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Włoszakowice,
- zasad usytuowania na terenie gminy Włoszakowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Projekty uchwał przedstawiła i omówiła pracownik Urzędu Maria Walkowska.
Radny Zbysław Drożdżyński wniósł o zapis do protokołu, że w Krzycku Wielkim nie odbyło się Zebranie Wiejskie w związku z tym w nie zaopiniowano w/w projektów uchwał.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice
podjęła przy dwóch głosach wstrzymujących
UCHWAŁĘ Nr XXXVIII/346/2018
w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych na terenie gminy Włoszakowice
------------------------------------------
jak w załączniku nr 16 do protokołu.

oraz

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXVIII/347/2018
w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Włoszakowice
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
------------------------------------------
jak w załączniku nr 17 do protokołu.

Ad.12. Zmiany budżetowe (budżet gminy i Wieloletnia Prognoza Finansowa).
Projekty uchwał omówiła skarbnik Gminy Maria Rolka.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice
podjęła przy jednym głosie przeciwnym
UCHWAŁĘ Nr XXXVIII/348/2018
w sprawie zmiany budżetu na rok 2018.
------------------------------------------
jak w załączniku nr 18 do protokołu.

oraz

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice
podjęła przy jednym głosie przeciwnym
UCHWAŁĘ Nr XXXVIII/349/2018
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2018-2016.
------------------------------------------
jak w załączniku nr 19 do protokołu.

Ad. 13. Ocena zasobów pomocy społecznej.
Rada Gminy zapoznała się z oceną zasobów pomocy społecznej za 2017 r. w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Niniejsza ocena została przekazana radnym. Dodatkowych informacji i wyjaśnień udzieliła kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Elżbieta Guć.
Obowiązek sporządzania oceny wynika z przepisów ustawy o pomocy społecznej i jest podstawą do planowania budżetu na rok następny.

Ad. 14. Pisma i wnioski kierowane do przewodniczącego i Rady Gminy Włoszakowice:
- pismo właścicieli nieruchomości zlokalizowanych w Boszkowie-Letnisku przy ul. Wiosennej , Wiatracznej i Słonecznej.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że wpłynęło pismo właścicieli nieruchomości zlokalizowanych w Boszkowie-Letnisku przy ulicach: Wiosenna, Wiatraczna i Słoneczna z prośbą o dofinansowanie podłączenia ich nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej.
Poinformowała jednocześnie, że gmina realizuje gospodarkę kanalizacyjną w ramach środków posiadanych w budżecie. Na realizację tego przedsięwzięcia na terenie gminy zostało przeznaczone 20.613.525,47 zł. Dodatkowych, wolnych środków finansowych gmina nie posiada. Obowiązek podłączenia nieruchomości spoczywa na właścicielach nieruchomości (charakter nieruchomości przedstawionych w piśmie - głównie letniskowy). Rada Gminy Włoszakowice nie przychyliła się do wniosku.

- pismo Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała o wniosku Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie w sprawie dofinansowania szpitala, wskazując na oddział położniczy. Ze względu na ograniczone możliwości finansowe postanowiono wstrzymać się od podjęcia decyzji o dofinansowaniu.

- pismo Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
Przewodnicząca poinformowała o wniosku Związku w sprawie dofinansowania budowy pomnika.
Skarbnik gminy Maria Rolka wyjaśniła, że środki zaplanowane w budżecie na 2018 r. na organizacje pozarządowe zostały już wykorzystane. Wniosek nie został uwzględniony.

Ad. 15. Interpelacje. Wolne głosy i wnioski.
Radna Irena Przezbór złożyła wnioski:
1) ustalenia czy w Bukówcu Górnym na ul. Powstańców Wlkp. zostały ułożone w budowanej drodze rury odprowadzające wodę deszczową lub ustalenie czy zostanie to wykonane przed położeniem ostatniej warstwy asfaltu.
Odprowadzenie wody we wspomniany sposób pozwoli zmniejszyć skutki zalewania nieruchomości.
2) założenie barierek ochronnych przy ciągach pieszo-rowerowych bezpośrednio przylegających do krawędzi jezdni w Boszkowie-Letnisku na ul. Dworcowej i ul. Starkowskiej. Założenie barier wpłynie na bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.
3) poinformowała o konieczności wykoszenia nieruchomości porośniętych chwastami w rejonie ul. Słowiańskiej i 11 ul Listopada.
Radny Zenon Poloch zwrócił uwagę na oznakowanie drogi z Bukówca Górnego do Boguszyna, na której oznakowanie poziomie wskazuje, że droga do Nietążkowa do najazdu na drogę S5 jest drogą podporządkowaną co zdaniem radnego jest nieporozumieniem, zważywszy na funkcję jaką ma ta droga pełnić (obwodnica).
Radna Irena Rakowska wnioskowała o naprawę drogi z Dłużyny do Skarżynia.
Radna Marzena Ratajczak poinformowała, że wykonawca w ramach gwarancji powinien poprawić odcinek drogi z Włoszakowic do Krzycka Wielkiego (połamany asfalt).
Radny Zbysław Drożdżyński wnioskował, aby powiadamiać za pomocą sms-ów osoby zainteresowane o wyłączeniach prądu lub o innych zagrożeniach.
Ponadto radny odniósł się do wypowiedzi udzielonej przez Sekretarz Gminy w pkt 2 protokołu stwierdzając, że chodzi o moralność, etykę i przyzwoitość uważając, że działkę można by było zbyć za dużo większą cenę.

Ad. 16. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodnicząca zamknęła XXXVIII Sesję Rady Gminy Włoszakowice.

Załączniki nr 3, 8, 9,10,11,12,13,15,16,17,18,19 stanowią Uchwały Nr XXXVIII/338-349/2018 opublikowane w zakładce "Dokumenty i Informacje. Uchwały Rady"

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: -
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2018-07-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-08-09
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06