OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Statuty i regulaminy » AKT NOTARIALNY - AKT ZAŁOŻYCIELSKI - SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

AKT NOTARIALNY - AKT ZAŁOŻYCIELSKI - SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


AKT NOTARIALNY

AKT ZAŁOŻYCIELSKI
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
I. Postanowienia ogólne
§1

1.


Spółka istnieć będzie pod nazwą: „Gminny Zakład Komunalny" spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością.
2.

Spółka może używać skrótu firmy: "Gminny Zakład Komunalny" sp. z o.o.


§2
Siedzibą Spółki jest miejscowość Włoszakowice gmina Włoszakowice powiat leszczyński,
województwo wielkopolskie.
§3

3.


Założycielem Spółki jest Gmina Włoszakowice.
4.

Spółka powstaje w wyniku przekształcenia Gminnego Zakładu Komunalnego we
Włoszakowicach i jest jego następcą prawnym.
5.

Spółka działa i powstaje na podstawie ustawy Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U nr 94
póz. 1037 z późn.zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U nr 9/96 póz.43 z późn.zm.).
6.

Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.


§4.
Spółka może powoływać oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa oraz prowadzić przedsiębiorstwa, względnie uczestniczyć w innych spółkach, jak również korzystać z różnych form kooperacji i współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi, placówkami naukowo - badawczymi oraz osobami fizycznymi.
§5.
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II. Przedmiot działalności spółki
§6
Przedmiotem działalności spółki jest:
1) gospodarka ściekami oraz wywóz i unieszkodliwianie odpadów, usługi sanitarne i pokrewne (PKD 90.00);
2) przygotowanie terenu pod budowę (PKD 45.1);
3) wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części, inżynieria lądowa i wodna (PKD 45.2);
4) wykonywanie instalacji budowlanych (PKD 45.3);
5) wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 45.4);
6) działalność rachunkowo - księgowa (PKD 74.12);
7) pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody (PKD 41.00);
8) dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD 40.20).
III. Kapitał spółki
§7.
1) Kapitał zakładowy spółki wynosi 97.500,-zł /dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych/ i dzieli się na 195 /sto dziewięćdziesiąt pięć/ udziałów o wartości nominalnej po 500,-zł /pięćset złotych/ każdy.
2) Gmina Włoszakowice obejmuje wszystkie 195 udziałów w kapitale zakładowym spółki o łącznej wartości 97.500,-zł - udziały w kapitale zakładowym spółki zostają pokryte w ten sposób, że: 194 /sto dziewięćdziesiąt cztery/ udziały przez wniesienie przez Gminę Włoszakowice przedsiębiorstwa w rozumieniu art.551 Kodeksu Cywilnego - zakładu budżetowego pod nazwą Gminny Zakład Komunalny we Włoszakowicach o wartości
97.283,83,-zł /dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt trzy grosze/ określonej w bilansie sporządzonym na dzień 30 września 2003r. stanowiącym załącznik nr l do niniejszego aktu notarialnego wraz z zestawieniem przedmiotów majątkowych Gminnego Zakładu Komunalnego - załącznik nr 2, a l /jeden/
udział wynoszący 500.-zł /pięćset złotych/ zostaje pokryty w części do wysokości
283,83,-zł /dwieście osiemdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt trzy grosze/ resztą majątku
/wyżej wymienionego przedsiębiorstwa, a w pozostałej części to jest do kwoty 216,17,-zl
/ /dwieście szesnaście złotych siedemnaście groszy/ wkładem pieniężnym.

3.


Udziały są równe i niepodzielne. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.

4.


Udziały w kapitale zakładowym Spółki mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi jak i niepieniężnymi.

5.


Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony do kwoty 97.500.000 /dziewięćdziesiąt siedem milionów złotych pięćset tysięcy złotych/ do dnia 31 grudnia 2013r., poprzez podwyższenie wartości istniejących udziałów, bądź poprzez utworzenie nowych udziałów lub przystąpienie nowego wspólnika i wniesienie wkładów pieniężnych lub niepieniężnych na pokrycie udziałów, przy czym uchwała Zgromadzenia Wspólników o podwyższeniu kapitału zakładowego, objęciu nowych udziałów, względnie udziałów podwyższonych nie będzie stanowić zmiany umowy spółki.

§8-
1. Gmina Włoszakowice przenosi na spółkę cały majątek przekształconego zakładu budżetowego w który został on wyposażony na podstawie dotychczasowych uchwał Rady Gminy Włoszakowice i który nabył w okresie swojego funkcjonowania, a spółka wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki przekształconego zakładu budżetowego i przejmuje wszystkie uprawnienia i zobowiązania w tym wynikające z decyzji administracyjnych związanych z działalnością przekształconego zakładu budżetowego.
2. Bilans zamknięcia zakładu budżetowego pod nazwą Gminny Zakład Komunalny sporządzony na dzień 30 września 2003r. staje się bilansem otwarcia spółki.
§9.
1. Udziały w kapitale zakładowym mogą być umarzane.
2. Wspólnikowi z tytułu umorzenia udziału należy się wypłata jego wartości według wartości
bilansowej tego udziału obliczonej na koniec ostatniego roku obrotowego przed rokiem, w
którym udział ten został umorzony.
§10. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
§11
Wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego
i przeznaczonym do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

IV. Władze spółki
§12
Władzami Spółki są:
1) Zgromadzenie Wspólników;
2) Zarząd Spółki;
3) Rada Nadzorcza.
§13
1.Wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników wykonuje Wójt Gminy Włoszakowice.
2. Zarząd Spółki jest trzyosobowy i w jego skład wchodzą: Prezes Zarządu, Zastępca Prezesa Zarządu i Członek Zarządu.
3. Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawnieni są 2 /dwaj/ Członkowie Za­rządu łącznie albo l/jeden/ Członek Zarządu łącznie z Prokurentem.
4. Prokurę powołuje i odwołuje Zarząd Spółki.

§ 14.

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki w terminie do 6 miesięcy
po upływie każdego roku kalendarzowego.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki w każdym przypadku
na wniosek Wspólników reprezentujących przynajmniej 10% kapitału zakładowego, bądź
z własnej inicjatywy.
§15.
Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą w szczególności sprawy:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowe za ubiegły rok obrotowy;
2) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
3) podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty;
4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
5) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
6) dotyczące roszczeń o naprawie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu;
7) nabywania i zbywania nieruchomości lub udziału w nieruchomościach;
8) przyjmowanie wieloletnich programów oraz rocznych planów działalności Spółki;
9) inne sprawy zastrzeżone dla tego organu przez Kodeks Spółek Handlowych.
§16.
1. Stały nadzór nad działalnością Spółki sprawuje Rada Nadzorcza.
2. Członkowie Rady Nadzorczej za swoją działalność w Radzie Nadzorczej nie otrzymują
wynagrodzenia, chyba że wysokość wynagrodzenia zostanie określona przez Zgromadzenie Wspólników.
§17.
1. Rada Nadzorcza składa się z 5 /pięciu/ członków.
2. Dwóch członków Rady Nadzorczej jest wybieranych z pośród pracowników Spółki.
3. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
4. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i im przewodniczy, a pod jego
nieobecność sekretarz.
§18.
1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. Posiedzenia są protokołowane i włączane do księgi protokołów.
2. Rada Nadzorcza podejmuje na posiedzeniach uchwały jeżeli jest obecna co najmniej połowa członków, a wszyscy członkowie zostali powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia.

3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności minimum połowy składu. Przy równej ilości decyduje głos przewodniczącego.
4. Prezes Zarządu może być zapraszany na posiedzenie Rady Nadzorczej.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdej chwili odwołani przez Zgromadzenie Wspólników
V. Postanowienia końcowe
§19.
1. Akt niniejszy stanowi jednocześnie pierwszy protokół Zgromadzenia Wspólników.
2. Powołuje się Zarząd w składzie:
Edwin Woźniak - Prezes Zarządu,
Halina Drgas - Zastępca Prezesa Zarządu,
Monika Biernacik - Członek Zarządu.
§20.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym aktem zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Spółek Handlowych.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Statuty i regulaminy
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2006-12-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-22
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06