OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 41/2018 w sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych, podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego w roku 2018.

Zarządzenie Nr 41/2018 w sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych, podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego w roku 2018.

Numer dokumentu: 41
Rok: 2018

ZARZĄDZENIE Nr 41 /2018
------------------------------------------------
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 1 sierpnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych, podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego w roku 2018.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 14 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 22 ust. 4 - ust. 7 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2016 r.

poz. 656 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1
Zasady postępowania o udzielenie dotacji celowej w 2018 roku podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego na terenie gminy Włoszakowice, sposób jej rozliczenia oraz sposób kontroli wykonywania zadania określa załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Przy wyborze podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego, któremu zostanie udzielona dotacja celowa na sfinansowanie realizacji zadań wskazanych w § 2 ust. 2 załącznika do niniejszego Zarządzenia, odstępuje się od otwartego konkursu ofert.

§ 3
Oferty realizacji zadania złożone przez podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego będą przyjmowane do dnia 20 sierpnia 2018 r. Oferty należy składać (pocztą lub osobiście) w sekretariacie Urzędu Gminy Włoszakowice, ul. Karola Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, w godzinach pracy Urzędu. W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową, decyduje data wpływu.

§ 4
W sprawie przyznania dotacji celowej dla podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego, rozstrzyga w sposób samodzielny i wyłączny Wójt Gminy Włoszakowice.

§ 5
Przekazanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie pisemnej umowy, której wzór określa rozporządzenie.

§ 6
Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi Urzędu Gminy Włoszakowice Piotrowi Wiązania.

§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Wójt
(-) Stanisław Waligóra

Załącznik do Zarządzenia
Nr 41/2018
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 01.08.2018 r.


Zasady postępowania w sprawach udzielania dotacji

w zakresie ratownictwa wodnego na rok 2018


§ 1
Ilekroć jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.450 z późn. zm.);

2) rozporządzeniu – rozumie się Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 poz. 1300);

3) ratownictwie wodnym – rozumie się przez to prowadzenie działań ratowniczych, polegających w szczególności na organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym;

4) podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego – rozumie się przez to Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz inne podmioty, jeżeli uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych;

§ 2
1. Prawo otrzymania dotacji celowej z budżetu Gminy Włoszakowice przysługuje podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego.
2. Dotacje, o których mowa w ust. 1, mogą być udzielane na:

a. utrzymanie gotowości ratowniczej;

b. prowadzenie działań ratowniczych;

c. organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych oraz psów ratowniczych i ich przewodników;

d. utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego;

e. prowadzenie dokumentacji wypadków.

3. Dotacje, o których mowa w ust. 2 są udzielane z pominięciem otwartego konkursu ofert.
4. Realizacja zadań, o których mowa w ust. 2 jest wspierana z budżetu Gminy Włoszakowice, w rozumieniu art. 11 ust. 1 pkt. 1 Ustawy.

§ 3
Podaje się do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji na zadania publiczne z zakresu ratownictwa wodnego z pominięciem otwartego konkursu ofert wraz z wysokością środków zaplanowanych na ten cel w budżecie Gminy Włoszakowice poprzez umieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Włoszakowice.

§ 4
1. Dotację przyznaje się po złożeniu przez podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego oferty realizacji zadania publicznego.
2. Oferta winna zawierać w szczególności:

a. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

b. termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

c. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

d. informację o wcześniejszej działalności w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,

e. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,

f. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

3. Ofertę, o której mowa ust. 1, należy składać na formularzu wg wzoru ofert określonego w rozporządzeniu (załącznik nr 1) do dnia 20 sierpnia 2018 r.
4. Oferty realizacji zadania publicznego przez podmioty uprawnione do ratownictwa wodnego będą przyjmowane przez cały rok kalendarzowy w przypadku posiadania środków.
5. Dotacja musi być wykorzystana najpóźniej do dnia 30 listopada 2018 roku.

§ 5

1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej.

2. W sprawie przyznania dotacji celowych podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego rozstrzyga Wójt Gminy Włoszakowice.

3. Przy rozpatrywaniu ofert Wójt Gminy Włoszakowice:

a. ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego;

b. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

c. ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizować zadanie publiczne;

d. ocenia czy zadanie publiczne spełnia wymogi, o których mowa w § 2;

e. uwzględnia zakres terytorialny realizacji zadania;

f. uwzględnia planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
g. uwzględnia planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

h. uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
4. W przypadku otrzymania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana, podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego zobowiązany jest do aktualizacji kosztorysu realizacji zadania. Zakres rzeczowy oraz harmonogram realizacji zadania mogą ulec zmianie proporcjonalnie do wysokości udzielonej dotacji.

§ 6
1. Przyznanie dotacji celowej następuje na podstawie pisemnej umowy sporządzonej według wzoru zawartego w rozporządzeniu (załącznik nr 3).
2. Umowa zawarta jest na okres realizacji zadania publicznego w danym roku budżetowym.
3. W terminie 14 od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego, podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego składa sprawozdanie z jego realizacji.
4. Sprawozdanie składane jest na formularzu wg wzoru zawartego w rozporządzeniu (załącznik nr 5).

§ 7

Upoważniony przez Wójta Gminy Włoszakowice pracownik może dokonywać kontroli i oceny realizacji zadania publicznego, w szczególności:

a. stopnia realizacji zadania;
b. efektywności, rzetelności i jakości realizacji zadania;

c. prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania;

d. prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Arkadiusz Szymczak
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2018-08-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-08-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06