OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXIX/352/2018 w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych

Uchwała Nr XXXIX/352/2018 w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych

Numer uchwały: 352
Numer sesji: XXXIX
Rok: 2018

 

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2018 r. poz.6326 z dnia 13 sierpnia 2018 r.)

 

UCHWAŁA NR XXXIX/352/2018
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 8 sierpnia 2018 r.
w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 994 ze zm.) oraz zgodnie z art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967), Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:
§ 1.
Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Włoszakowice, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, do wysokości:
1) 18 godzin, jeżeli liczba oddziałów funkcjonujących w przedszkolu nie przekracza 3,
2) 10 godzin, jeżeli liczba oddziałów funkcjonujących w przedszkolu wynosi co najmniej 4
i nie przekracza 6,
3) 8 godzin, jeżeli liczba oddziałów funkcjonujących w przedszkolu wynosi co najmniej 7
i nie przekracza 10,
4) 7 godzin, jeżeli liczba oddziałów funkcjonujących w przedszkolu wynosi co najmniej 11
i nie przekracza 14,
5) 5 godzin, jeżeli liczba oddziałów funkcjonujących w przedszkolu wynosi co najmniej 15,
§ 2.
Tygodniowy obowiązujący wymiar zajęć o którym mowa w § 1, przysługuje również nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono nauczycielowi zastępstwo, a ustaje z końcem miesiąca, w którym nauczyciel zaprzestał pełnić tę funkcję.
§ 3.
Traci moc § 9. ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr XXIII/260/2002 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 11 lutego 2002 roku w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Włoszakowice.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Irena Przezbór

Przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Marek Wodawski
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2018-08-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-08-20
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06