OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXIX/353/2018 w sprawie: zmiany budżetu na 2018 rok.

Uchwała Nr XXXIX/353/2018 w sprawie: zmiany budżetu na 2018 rok.

Numer uchwały: 353
Numer sesji: XXXIX
Rok: 2018


UCHWAŁA NR XXXIX/353/2018
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 8 sierpnia 2018 roku

w sprawie: zmiany budżetu na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zmianami ), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zmianami ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu na 2018 rok określonych w § 1 Uchwały Nr XXXIV/302/2017 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok o kwotę 215.997,25 złotych, co jest wynikiem zwiększenia dochodów bieżących o 46.247,25 złotych i dochodów majątkowych o 169.750,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 38.550,25 złotych, co daje kwotę ogólną dotacji w wysokości 12.225.145,21 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 50.730.672,37 złotych, w tym dochodów bieżących 43.572.558,65 złotych i dochodów majątkowych 7.158.113,72 złote.

§ 2. 1. Dokonuje się przeniesień i zwiększenia wydatków budżetu na rok 2018 określonych w § 2 Uchwały Nr XXXIV/302/2017 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok o 215.997,25 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. W wyniku dokonanych zmian:
1) kwota wydatków bieżących zwiększa się o 165.997,25 złotych i wynosi 40.029.215,21 złotych, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 140.575,25 złotych i ogółem wynoszą 25.477.276,05 złotych, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 123.996,00 złotych i ogółem wynoszą 15.386.149,53 złote,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 16.579,25 złotych i ogółem wynoszą 10.091.126,52 złotych,
b) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o 12.000,00 złotych i ogółem wynoszą 2.038.750,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 13.422,00 złote i ogółem wynoszą 11.962.465,00 złotych,
d) wydatki na programy z udziałem środków europejskich nie zmieniają się i wynoszą 250.724,16 złotych
e) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 300.000,00 złotych,
2) kwota wydatków majątkowych zwiększa się o 50.000,00 złotych oraz dokonuje się przesunięcia między zadaniami w rozdziale 60014, paragraf 630, a kwota wydatków majątkowych ogółem wynosi 15.103.139,86 złotych, zgodnie z załacznikiem Nr 5 do uchwały.


3.Zmiany, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 38.550,25 złotych i kwota ogółem po zmianie wynosi 12.225.145,21 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 55.132.355,07 złotych, w tym wydatków bieżących 40.029.215,05 złotych i wydatków majątkowych 15.103.139,86 złotych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.



Przewodniczący Rady Gminy

Irena Przezbór







Uzasadnienie


1. Dochody zwiększa się o 215.997,25 złotych, z czego 118.500,00 złotych to dotacja na ulepszenie dróg dojazdowych do gruntów rolnych, 50.000,00 złotych to dotacja z Miasta Leszna z przeznaczeniem na zakup samochodu do RWOPR-u w Lesznie, 36.293,00 złote to dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych, 2.257,25 złotych to dotacja na zakup podręczników, 1.250,00 złotych to dochody uzyskane ze sprzedaży w Szkole Podstawowej w Bukówcu Górnym i 7.697,00 złotych to darowizna uzyskana przez Szkołę Podstawową w Dłużynie.

2. Zwiększa się środki dla jednostek zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem na prowadzenie działalności bieżącej, tj. dla SP w Bukówcu Górnym 1.250,00 złotych, dla SP w Dłużynie 7.697,00 złotych, dla ŚDS 65.771,00 złotych, dla urzędu 86.315,57 złotych, dla szkół 2.234,68 złotych i dla Przedszkola 52.729,00 złotych, środki uzyskane z dotacji przeznacza się na zadania, których dotyczą dotacje oraz dokonuje przesunięć w ramach przyznanych środków zgodnie z wnioskami złożonymi przez ŚDS i urząd gminy.











Informacje powiązane:




Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2018-08-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-08-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie




Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06