OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 47/2018 w sprawie informacji o przebiegu budżetu za I półrocze 2018 r.

Zarządzenie Nr 47/2018 w sprawie informacji o przebiegu budżetu za I półrocze 2018 r.

Numer dokumentu: 47
Rok: 2018

ZARZĄDZENIE NR 47/2018
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 24 sierpnia 2018 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku.
Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 ze zmianami ) zarządzam co następuje:§ 1


Przedstawia się Radzie Gminy Włoszakowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Włoszakowice za I półrocze 2018 roku, stanowiącą załącznik do zarządzenia.


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

mgr Stanisław Waligóra

Przygotowała
Maria Rolka
Załącznik do zarządzenia
Nr 47/2018
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 24 sierpnia 2018 roku


Informacja o wykonaniu budżetu
Gminy Włoszakowice za I półrocze 2017 roku.


Plan dochodów po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w I półroczu roku 2018 wynosi 50.506.800,12 złotych, z czego w omawianym okresie zrealizowano 47,40 %, tj. 23.938.896,15 złotych. Szczegółowy obraz wykonania dochodów według źródeł powstawania, a tym samym według podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.
Największą kwotę z dochodów zewnętrznych stanowi subwencja w wysokości 6.800.044,00 złote, stanowiąca 28,41 % ogółu wpływów, w tym część oświatowa – 26,17 % ( rozdział 75801 ) i część wyrównawcza 2,23 % ( rozdział 75807 ). Należy nadmienić, że w przypadku części oświatowej wpłynęło już 8 z 13 rat i realizacja jej w stosunku do planu wynosi 61,54 %, zaś pozostałej równe 50 %.
Następnym źródłem dochodów są dotacje. Wysokość wpływu dotacji na zadania zlecone stanowi kwotę 6.367.845,14 złotych, tj. 26,60 % całości wpływów. Składają się na nie środki na zadania z zakresu Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 5.701.103,00 złotych, z zakresu Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 262.476,00 złotych, na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego) w kwocie 37.722,00 złotych, na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa przeznaczonego do produkcji rolnej 250.297,74 złotych, na zakup podręczników do szkół 115.328,40 złotych oraz na aktualizację rejestrów wyborczych 918,00 złotych. Na dofinansowanie zadań własnych Gmina otrzymała dotacje w wysokości 262.216,00 złotych ( 1,10 % ogółu wpływów ), na co składają się dotacje na dofinansowanie przedszkoli w kwocie 206.186,00 złotych, na dofinansowanie zakupu księgozbioru do ZSO we Włoszakowicach 12.000,00 złotych, środki na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 7.074,00 złote oraz środki dla Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na jego prowadzenie w wysokości 5.474,00 złote, na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej w wysokości 2.692,00 złote oraz na zasiłki i pomoc dla podopiecznych w wysokości 28.790,00 złotych. Dotacje te Gmina otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego. Gmina w tym roku nie otrzymała żadnych środków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Ponadto z NFOŚiGW na zadania z zakresu budowy kanalizacji sanitarnej otrzymano 554.845,80 złotych oraz na rozbudowę szkoły w Jezierzycach Kościelnych 602.436,68 złotych. Stopień realizacji dotacji otrzymanych jest różny. Na zadania wykonywane jednorazowo ( wypłata akcyzy, stypendiów, dofinansowanie wyposażenia biblioteki ) oraz na wypłatę niektórych zasiłków i wykonywanie zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny wpłynęło 100 % deklarowanych środków. Na realizację zadań wykonywanych systematycznie przez cały rok przekazano środki ( też wpływające systematycznie ) w różnych wysokościach w stosunku do kwoty deklarowanej i mieszczą się w przedziale 0 % - 70,29 %. Obraz wpływów dotacji przedstawia załącznik nr 2.
Wszystkie uzyskane z dotacji środki zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i wykorzystane według potrzeb. W całości lub z nieznacznym obniżeniem wydatkowano środki na wypłatę rekompensat rolnikom, środki na zadania z zakresu administracji rządowej ( USC ), środki na prowadzenie i uzupełnianie rejestru wyborców, środki na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, środki na dofinansowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, środki na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej, na wypłatę innych zasiłków celowych z zakresu zadań zleconych i własnych, wydatki związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny oraz środki na wypłatę stypendiów. Nie wykorzystano w omawianym okresie w 100 procentach wszystkich pozostałych środków należnych GOPS-owi, a więc świadczeń wychowawczych, zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków na opłacenie ubezpieczeń zdrowotnych, na dożywianie oraz wypłatę innych zasiłków stałych z zakresu zadań własnych. W całości do realizacji w II półroczu, jeśli w ogóle wystąpią, przesunięto sprawy związane z wypłatą dodatków energetycznych. Ogólnie wykorzystano 95,37 % otrzymanych dotacji, a kwota niewykorzystanych dotacji wynosi 306.767,99 złotych. Wszystkie zadania zostały zrealizowane w wysokości występujących potrzeb. Niewykorzystane kwoty będą uruchomione i wykorzystane przy realizacji systematycznie toczących się zadań i wydatków z nimi związanych w II półroczu. Na 30 czerwca rozliczono środki dotyczące akcyzy ( 29 maja zwrócono 16,82 złotych ) oraz środki dotyczące dodatków energetycznych ( 29 czerwca zwrócono 100,00 złotych ).
Pozostałe kwoty dotacji, wydatkowane w trakcie całego roku, zostaną rozliczone w odniesieniu do całości według wykorzystania na dzień 31 grudnia. Obraz wydatkowania otrzymanych dotacji przedstawia załącznik nr 3.
Najważniejszym źródłem dochodów własnych są dochody z podatków i opłat. Są one realizowane bezpośrednio w Urzędzie Gminy ( 3.780.719,65 złotych ), w Zarządzie Dróg Gminnych ( 10.307,09 złotych ), poprzez Urzędy Skarbowe ( 604.404,47 złotych ) oraz przekazywane poprzez Ministerstwo Finansów ( 3.433.348,00 złotych ). Wpływy z wszystkich należności podatkowych ( dział 756 ) wynoszą 7.828.779,21 złotych i stanowią 32,70 % całości, w tym 213.098,31 złotych to środki uzyskane z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które zrealizowane są w 94,71 %.
Ponadto w omawianym okresie uzyskano z zakresu wykonywania zadań zleconych, konkretnie za udostępnienie danych ewidencyjnych, jako dochód gminy kwotę 1,55 złotych, za realizowane dochody z zakresu ŚDS 234,16 złotych i z tytułu zwrotu wypłat alimentacyjnych realizowanych przez GOPS 6.716,22 złotych. Większość uzyskiwanych dochodów to tzw. dochody bieżące, realizowane przez poszczególne jednostki i tak z Zarządu Dróg Gminnych dodatkowo wpłynęło 1.869,41 złotych stanowiące 0,01 % całości zrealizowanych dochodów, ze Środowiskowego Domu Samopomocy 18.578,14 złotych - 0,55 %, z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 18.967,64 złotych - 0,08 % całości, z Przedszkola 80.215,48 złotych - 0,34 % całości, z Zespołów Szkół 10.021,26 złotych - 0,04 %, z Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 69.959,75 złotych – 0,29 % oraz Urzędu Gminy oprócz wyżej omówionych 1.262.938,86 złotych – 5,44 % całości, w tym z tytułu opłat i kar związanych z ochroną środowiska 40.028,63 złotych, z opłaty za odbiór śmieci 570.319,53 złotych oraz zwrotu dotacji niewykorzystanych w roku ubiegłym 766,29 złotych. W zakresie dochodów majątkowych z posiadanego majątku uzyskano 48.099,09 złote, co stanowi 0,20 % całości zrealizowanych dochodów i 1.157.282,48 jako dofinansowanie ze środków europejskich co stanowi 4,83 % dochodów. Łączne dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 1.205.381,57 złotych i w 17,25 % w stosunku do planu.
Analizując poszczególne pozycje z załącznika dochodów w zakresie poszczególnych działów zauważa się, że wykonanie dochodów jest bardzo zróżnicowane. Są dochody, których wykonanie oscyluje w granicach połowy, co w stosunku do upływu czasu stanowi prawidłowość. Są to następujące pozycje:
Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, wpływy podatkowe wykonane zostały w 49,17 %, co jest wielkością porównywalną z rokiem ubiegłym. Wpływ na takie uśrednione wykonanie wywarło bardzo niskie wykonanie dochodów z tytułu opłaty miejscowej ( 10,49 % ), która jest uiszczana w przeważającej części w drugim półroczu, opłaty targowej ( 43,65 % ), podatek cywilnoprawny od osób prawnych (15,83 % ), podatek dochodowy od osób prawnych (32,15 % ) oraz wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej ( 7,47 % ). W niektórych pozycjach np. z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu ( 94,71 % ), opłaty skarbowej ( 56,79 % ), opłaty eksploatacyjnej ( 79,96 % ), z podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych ( 74,23% ) i ( 56,98 % ), z podatku od spadków i darowizn ( 78,92 % ), a także z pobranych odsetek na nieterminowe wpłaty ( 62,43 % ) wpływy są dużo wyższe niż połowa. W pozostałych pozycjach wykonanie kształtuje się na poziomie około 50 % tj. w przedziale 45,38 % ( wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych ) do 55,48 % ( wpływy z innych opłat lokalnych). Środki rekompensujące ulgi ustawowe w podatkach należnych gminie od gruntów pod jeziorami w bieżącym półroczu mimo planu nie wpłynęły. Wyżej omówione sytuacje wywarły wpływ na stopień wykonania ogółem, rekompensując pozycje zaniżone i niewykonane z tymi wykonanymi ponad normę. Zaległości podatkowe, których termin zapłaty już upłynął, wynoszą 323.236,10 złotych, co stanowi 2,92 % wymaganych wpływów ( należności ) z tytułu podatków i nieznacznie zmalały w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Pozostałe zaległości to kwota 701.245,87 złotych i wzrosła o około 12.000,00 złotych w porównaniu do kwoty z I półrocza 2017 roku. Największą pozycję w tej grupie stanowią zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych, trudnych do ściągnięcia i wynoszących 468.948,02 złotych, z tytułu opłaty za odbiór odpadów 117.100,09 złotych oraz z tytułu usług, opłat i czynszów 115.197,76 złotych. Przez cały czas prowadzona jest działalność egzekucyjna mająca służyć ściąganiu zaległych kwot. W okresie I półrocza w urzędzie wystawiono i doręczono 1.319 upomnień i 79 tytułów wykonawczych. Ponadto przeprowadzano rozmowy telefoniczne do miejscowych podatników przypominając o upływie terminu płatności.
Dział 751 „ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, realizacja na poziomie 50,00 % z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego dotacji na aktualizację rejestru wyborczego.
Dział 801 „Oświata i wychowanie”, wykonanie w 49,47 %, co jest wynikiem 44,92 % realizacji dochodów szkół podstawowych, około 50 % realizacji dochodów przedszkola i oddziałów przedszkolnych oraz 100 % otrzymanej dotacji celowej.
Dział 852 „Pomoc społeczna”, wykonanie 59,07 %; prawie wszystkie wpływy tego działu stanowią dotacje i jak już wspomniano, realizacja ich jest różna, różne jest także wykonanie dochodów własnych: wpływy z usług w ŚDS stanowią 56,19 %, odsetki 17,87 %, wpływy z usług w GOPS-ie za usługi opiekuńcze 68,97 %, a odsetki w GOPS-ie 43,61 %.
Dział 855 „ Rodzina”, realizacja 50,81 % gdzie większość wpływów stanowią dotacje, które wpłynęły w wysokości około 50 lub 100 % , a także drobne dochody własne, które zaplanowano w zawyżonej wysokości lub nie zaplanowano wcale.
Kolejną grupę stanowią działy, w których wykonanie jest znacznie wyższe niż odnoszone do upływu czasu, czyli znacznie przekroczyło 50 %. Należą do nich:
Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, realizacja 98,43 %, co jest wynikiem wykonania dotacji z zakresu akcyzy i wpływu czynszu od terenów łowieckich.
Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, realizacja 99,36 % z tytułu różnych dochodów.
Dział 758 „Różne rozliczenia”, wpływy subwencji zrealizowano w 57,21 %, ponieważ jak już wspomniano, wpłynęło 8 z 13 rat subwencji oświatowej oraz 26,36 % zakładanego zysku z GZK Sp. z o.o.
Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, środki z dotacji na pomoc dla uczniów od Wojewody wpłynęły w 100 %.
Pozostałą grupę stanowią pozycje o zaniżonym
stopniu wykonania, a są to:
Dział 600 „Transport i łączność”, realizacja 33,99 %, ZDG nie wykonywał w omawianym okresie żadnych płatnych usług, uzyskał odsetki bankowe w 36,73 % i poza planem uzyskał środki ze sprzedaży oraz z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 1.685,76 złotych.
Dział 630 „Turystyka”, realizacja 30,37 %, dochody z zakresu upowszechniania turystyki w przeważającej mierze realizowane są w II półroczu, a odsetki bankowe uzyskano w 129,72 %.
Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, realizacja 12,44 %, planowane wpływy z ze sprzedaży mienia zrealizowane zostaną w przyszłym okresie, aktualnie toczą się sprawy wstępnie przygotowujące do transakcji, odsetki też nie wpłynęły w planowanej wysokości ( 31,32 % ), również wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ( 16,71 % ), z tytułu innych opłat lokalnych ( 0,81 % ) oraz dochody z tytułu najmu i dzierżawy ( 32,74 % ).
Dział 750 „Administracja publiczna”, dochody realizowane w urzędzie, ( usługi, odsetki bankowe, darowizna, rozliczenie VAT-u z 2017 roku ) - 37,02 %, dotacja na zadania z zakresu USC oraz dochody uzyskane z tytułu prowadzenia tych zadań – 48,97 % . Wykonanie dochodów całego działu wynosi 43,34 %.
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, wykonanie w 20,77 %; znaczną część wpływów w tym dziale stanowi opłata z tytułu gospodarowania odpadami zrealizowana w 55,26 %. Pozostałe dochody w rozdziale 90002 wykonano w 58,56 %. Dodatkowo uzyskano opłaty i kary za korzystanie ze środowiska zrealizowane w 88,95 % oraz ze sprzedaży przyczepy asenizacyjnej w 99,90 %. Średnie wykonanie obniża realizacja tylko w 11,75 % wpływów dofinansowania z NFOŚiGW w Warszawie do budowy kanalizacji.
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, realizacja 3,87 % - zwrot przez bibliotekę środków niewykorzystanych z dotacji udzielonych w roku 2017 w wysokości dużo niższej niż planowano oraz nieuzyskanie tego typu środków z GOK, mimo że wstępnie planowano kwotę zwróconą w roku 2017.
Dział 926 „Kultura fizyczna”, wykonanie 3,25 % na co wpływ wywarło nieuzyskanie zwrotu środków z dotacji na sport z roku 2017, pomimo że takowy zakładano oraz dochody z najmu zrealizowane w 16,26 %.
Umorzenia stosowano tylko w stosunku do należności podatkowych od osób fizycznych. Umorzono należności z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 353,00 złote i podatku rolnego w wysokości 311,00 złotych. Nie odraczano terminu płatności ani nie rozkładano należności na raty. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres półrocza wyniosły 1.031.312,06 złotych, w tym w podatku od nieruchomości 829.831,91 złotych i w podatku od środków transportowych 201.480,10 złotych. Zaś skutki udzielonych ulg i zwolnień, dotyczące w całości podatku od nieruchomości od osób prawnych, wyniosły 327.802,05 złotych.
Plan wydatków jest wyższy od ubiegłorocznego na koniec I półrocza o 8,45 % i wynosi 54.908.482,82 złote. W omawianym okresie wydatkowano 22.932.794,74 złote, co stanowi 41,77 % planu i 95,80 % zrealizowanych dochodów. Wykonanie wszystkich wydatków w I półroczu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 4.
Z planowanej kwoty spłaty kredytu pobranego w roku 2011 z ING Poznań w wysokości 550.000,00 złotych uiszczono 2 raty kwartalne w łącznej kwocie 275.000,00 złotych, z planowanej kwoty spłaty w wysokości 450.000,00 złotych kredytu pobranego w roku 2012 z BS Włoszakowice uiszczono 2 raty kwartalne w łącznej kwocie 230.000,00 złotych, z planowanej kwoty spłaty w wysokości 300.000,00 złotych kredytu pobranego w roku 2016 z BS Włoszakowice uiszczono 2 raty kwartalne w łącznej kwocie 150.000,00 złotych i planowanej kwoty spłaty w wysokości 500.000,00 złotych kredytu pobranego w roku 2017 z BS Włoszakowice uiszczono 2 raty kwartalne w łącznej kwocie 250.000,00 złotych. Łącznie na planowane 1.800.000 złotych spłacono 905.000,00 złotych. Ponadto Gminnemu Ośrodkowi Kultury udzielono pożyczkę w planowanej wysokości 236.897,00 złotych. Źródłem pokrycia niedoboru ( deficyt plus rozchody ) jest planowany do wzięcia kredyt lub pożyczka w wysokości 4.988.722,00 złote, z czego uruchomiono pożyczkę z NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 1.183.102,31 złotych oraz środki z innych źródeł ( wolne środki z roku ubiegłego ) w kwocie 1.212.960,70 złotych zrealizowane w tejże kwocie i planowana spłata pożyczki udzielonej GOK-owi. Realizację przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik nr 5.
Na zadania majątkowe wydatkowano 4.309.280,45 złotych tj. 18,79 % wydatkowanych środków i jednocześnie 28,63 % planowanych wydatków majątkowych. W Zarządzie Dróg Gminnych wydatkowano kwotę 454.901,21 złotych, z czego: na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Boszkowo-Letnisko i Grotniki 389.999,99 złotych, na inne prace modernizacyjne na drogach 10.498,42 złote oraz na zakup kosiarki 47.340,00 złotych i budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy 7.062,80 złote. W Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji wydatkowano 107.496,50 złotych, z czego na zakup traktorka 28.000,00 złotych, na zakup samochodu Dacia 49.496,50 złotych i na zakup Fiata Ducato 30.000,00 złotych. Pozostałe zadania majątkowe realizowano w urzędzie i tak: 107.777,00 złotych przeznaczono na wykupy gruntów pod drogi, na zakup samochodu dla OSP Dłużyna 7.000,00 złotych, na rozbudowę i modernizację infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice 2.108.042,20 złotych, dla GOK na dofinansowanie inwestycji 230.940,00 złotych, na rozbudowę z przebudową budynku szkoły w Jezierzycach Kościelnych 1.119.073,54 złote, na zakup samochodu do ŚDS 74.050,00 złotych, na zakup akcji w GZK Sp. z o.o. 100.000,00 złotych. W omawianym okresie z planowanych zadań nie realizowano zadań z zakresu udzielenia planowanej dotacji Starostwu Powiatowemu w Lesznie na budowę drogi, nie przebudowano chodnika przy drodze powiatowej w Boguszynie, nie wykonano projektu obwodnicy Jezierzyc, nie realizowano przebudowy drogi Jezierzyce Kościelne-Sądzia, nie zamontowano systemu automatycznej blokady wjazdu na plażę, nie realizowano prac z zakresu gospodarki mieszkaniowej, nie poczyniono prac wstępnych związanych z budową stadionu lekkoatletycznego. Zadania te są albo w trakcie wykonywania, ich realizacja rozpocznie się w okresie II półrocza lub od niektórych planuje się odstąpić, w przypadku braku środków z dochodów. Koszty poniesione na wykonanie pierwszych i drugich zostaną wydatkowane w terminie późniejszym, tzn. o okresie drugiego półrocza. Wykaz zadań majątkowych oraz obraz ich realizacji przedstawia załącznik nr 6.
Pozostałe wydatki dotyczą działalności bieżącej i wynoszą 18.623.514,29 złotych, tj. 81,21 % wydatków wykonanych i 46,73 % planowanych wydatków bieżących. Składają się na nie wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy ( urząd, szkoły, przedszkole, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Środowiskowy Dom Samopomocy i Zarząd Dróg Gminnych ) oraz sołtysów i innych osób zatrudnionych dorywczo, na które w okresie sprawozdawczym wydatkowano 6.400.234,60 złotych, z czego na wynagrodzenia osobowe 5.376.040,76 złotych, bezosobowe 149.492,68 złotych, dodatkowe wynagrodzenia roczne 866.754,92 złotych, wynagrodzenia prowizyjne 7.946,24 złotych oraz pochodne od wynagrodzeń 1.219.740,72 złotych. Łącznie wydatki te stanowią 40,92 % wydatków bieżących, 33,23 % całości wydatków i 49,77 % planu. Na pozostałe zadania statutowe wydatkowano 4.013.751,09 złotych, tj. 40,01 % planu. Odpisów na ZFŚS dokonano w wysokości 501.932,98 złotych i zrealizowano go w 76,47 %. Na dowozach szkolnych w urzędzie i w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na wspieraniu rodziny odpis na ZFŚS nie stanowi 75 % planu, co jest wynikiem zawyżenia kwoty planowanej w przypadku dowozów i nie zatrudnienia w I półroczu osoby prowadzącej zadania z zakresu wspierania rodziny. Odpis został dokonany w wysokości prawidłowej, tzn. wynoszący minimalnie 75 % należnego odpisu. Na podróże służbowe wydatkowano 15.100,37 złotych i wykonano je w 24,88 %. Na zadania z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej i zwalczania narkomanii wydatkowano 58.956,26 złotych, co stanowi 21,03 % planu i 27,67 % uzyskanych wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Na zadania z zakresu ochrony środowiska, które poprzednio realizowane były w ramach wyodrębnionego funduszu wydatkowano 25.975,00 złotych, co stanowi 14,84 % planu wydatków oraz na gospodarkę odpadami 549.029,25 złotych, tj. 52,36 % planu. Dotacje podmiotowe ze środków bieżących wyniosły odpowiednio: dla Gminnego Ośrodka Kultury 650.700,00 złotych tj. 53,79 % planu, dla Gminnej Biblioteki Publicznej 121.950,00 złotych, tj. 44,68 % planu i dla przedszkoli niepublicznych 31.527,24 złote, tj. 45,04 % planu oraz dotacje celowe dla Miasta Leszna 7.762,13 złotych, tj, 55,44 % planu, dla Miasta Zielona Góra 1.200,00 złotych, tj. 30% planu, dla OSP Dłużyna 7.000,00 złotych ( 100 % ), dla Powiatu Leszczyńskiego 6.100,00 złotych, tj. 100 % wydatków bieżących, dla mieszkańców Gminy 25.975,00 złotych tj. 14,84 %, dla Stowarzyszenia MST Aktywne Włoszakowice 1.000,00 złotych tj. 6,67 % i dla klubów sportowych na ich działalność 168.000,00 złotych co stanowi 81.,95 %. Dla Gminnej Spółki Wodnej oraz dla Żłobka dotacji jeszcze nie przekazano. Zostaną one przekazane w terminie późniejszym. Ogółem dotacje na działalność bieżącą wykonano w 50,21 % w stosunku do planu i stanowią one 5,48 % zrealizowanych wydatków bieżących. Zestawienie wykorzystania wszystkich dotacji, zarówno z wydatków bieżących jak i majątkowych udzielonych w omawianym półroczu przedstawia załącznik Nr 7. Następną grupą wydatków są świadczenia na rzecz osób fizycznych, które wyniosły 5.872.494,30 złote, co stanowi 49,21 % planu, z czego świadczenia wypłacone przez Ośrodek Pomocy Społecznej wyniosły 5.472.819,66 złotych. Na obsługę długu publicznego wydano 103.079,21 złotych, co stanowi 34,36 % planu. Na realizację wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach zadań bieżących nie poniesiono wydatków, a dochody i wydatki realizowane w ramach zadań majątkowych, omówionych powyżej, przedstawia załącznik nr 8. W analizowanym okresie poniesione zostały także wydatki związane z zapłatą odsetek (85501-4580, 85502-4580) w łącznej wysokości 1.157,23 złotych, które są związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych za lata ubiegłe i przekazywane do budżetu państwa. Ponadto wypłacono odszkodowania za grunt przejmowany na drogi w kwocie 28.939,03 złotych ( 60016-4590 ). W omawianym okresie planowano rezerwy ogólną oraz celową na zarządzanie kryzysowe w łącznej kwocie 178.656,00 złotych, które nie zostały dotychczas uruchomione. Zestawienie wydatkowania środków według najważniejszych wyżej omówionych grup przedstawia załącznik nr 9.
W roku bieżącym w stosunku do roku ubiegłego wystąpił wyższy o 1,20 % stopień realizacji wydatków, który wyniósł 41,77 %. Realizacja wydatków na zadania majątkowe kształtuje się na poziomie 28,63 %, a na zadania bieżące 46,73 %. Trzeba więc stwierdzić, że przy prowadzeniu oszczędnej gospodarki oraz realizacji zadań inwestycyjnych, których płatność nastąpi w II półroczu powyższe wskaźniki są poprawne. Aby zorientować się w wykonaniu cząstkowym, należy prześledzić jego przebieg wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej, które najczęściej stanowią samodzielnie działające stanowiska lub jednostki prowadzące określony jednorodny rodzaj działalności. Występują pozycje stanowiące wykonanie zgodne z upływem czasu, a więc oscylujące w okolicy 50 %. Są to:
Dział 630 „Turystyka”, ( 45,98 % ), dotyczy działalności prowadzonej przez GOSIR przede wszystkim w okresie letnim. Jednak w tym roku przed rozpoczęciem sezonu zrealizowano zarówno przygotowujące do sezonu zadania bieżące oraz większość zaplanowanych zadań remontowych i inwestycyjnych, a i sam sezon ze względu na pogodę rozpoczął się wcześniej.
Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” ( 50,00 % ), wydatki związane z wyborami w zakresie aktualizacji rejestru wyborców zrealizowano w wysokości otrzymanej dotacji tj. 50 % całości planu,
Dział 801 „Oświata i wychowanie” ( 53,25 % ), zadania z zakresu oświaty realizowane przez szkoły, przedszkole oraz urząd w zakresie dowożenia i rozbudowy szkoły w Jezierzycach Kościelnych. Większość wydatków realizowana jest systematycznie. Poszczególne jednostki w przeważającej mierze prowadzą działalność bieżącą, z nastawieniem na wykonywanie prac remontowych i modernizacyjnych w okresie wakacji. Najwyższy wskaźnik wykonania występuje w wydatkach dotyczących szkół podstawowych ( 56,38 % ) i liceum ogólnokształcącego ( 56,28 % ), a najniższy w realizacji zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach ponadpodstawowych ( 10,85 % ) i w pozostałej działalności ( 8,77 % ). W dziale dotyczącym zapewnienia uczniom bezpłatnych podręczników w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków w ogóle. W zasadzie w całym tym dziale wydatki bieżące są wykonane w dość wysokim stopniu, a wskaźnik ponadto podnoszą wydatki inwestycyjne, gdyż dokonano zakończenia budowy szkoły w Jezierzycach Kościelnych.
Dział 852 „Pomoc społeczna” ( 46,65 % ), zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy - rozdział 85203 wykonanie 57,13 % i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - pozostałe rozdziały wykonanie 40,57 %. W przypadku GOPS-u przybliżone jest wykonanie w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji, zrealizowane w najwyższym zakresie, np. „Pomoc w zakresie dożywiania” ( 47,18 % ) czy „Zasiłki stałe” ( 45,90 % ) równoważą te zrealizowane w najniższym, np. „ Domy Pomocy Społecznej„ ( 34,52 % ) i „ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ” ( 38,08 % ).
Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” ( 57,40 % ), gdzie w dużej części wykorzystano środki przeznaczone na wypłatę pomocy uczniom ( 94,54 % ), a wydatki na prowadzenie świetlicy przez ZSO we Włoszakowicach realizowane są systematycznie, w miarę występujących potrzeb ( 51,06 % ).
Dział 855 „ Rodzina” ( 48,94 % ), jest to działalność prowadzona przez GOPS i dotyczy działalności w zakresie wspomagania rodzin, przede wszystkim dotyczących wypłaty zasiłków rodzinnych, świadczeń wychowawczych, karty dużej rodziny, wspierania rodzin i rodzin zastępczych itp. Działalność w zakresie dwóch pierwszych dziedzin prowadzona jest systematycznie, nie poniesiono dotychczas wydatków z zakresu karty dużej rodziny, minimalne ( 1,54 % ) z zakresu wspierania rodziny oraz nie uruchomiono dotacji dla żłobka realizowane w urzędzie gminy.
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” ( 47,34 % ), środki dla GOK i dla Biblioteki na zadania z zakresu kultury przekazywano systematycznie co miesiąc. Wykonanie w bibliotece stanowi 44,68 %, a w GOK-u 53,79 % w zakresie wydatków bieżących i 36,77 % w zakresie majątkowych. Wydatki z zakresu ochrony zabytków zrealizowano w 91,00 % i minimalnie udzielono dotacji na działalność stowarzyszenia MTS Aktywne Włoszakowice – 6,67 %.
Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” ( 48,66 % ), wydatki bieżące realizowane są w miarę systematycznie, według występujących potrzeb. W wyższym zaś stopniu ( 81,95 % ), zgodnie z umowami, zostały przekazane dotacje na działalność bieżącą dla klubów i stowarzyszeń sportowych, i nie rozpoczęto realizacji zadania inwestycyjnego, tzn. budowy stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy istniejącej hali sportowo-środowiskowej we Włoszakowicach.
W kilku działach zauważa się wykonanie niższe niż średnie i dotyczy ono pozycji zawierających jednorazowe zadania planowane do zrealizowania w terminie późniejszym lub działania wykonywane w sposób oszczędny. Dotyczą one następujących podziałek klasyfikacyjnych:
Dział 600 „Transport i łączność” ( 15,11 % ), zadania realizowane przez Zarząd Dróg Gminnych wykonywane są zgodnie z planem, pozycje o wyższym wykonaniu równoważą te w trakcie realizacji lub przełożone na drugie półrocze, a dotyczy to przede wszystkim zadań inwestycyjnych oraz zadań dotyczących dróg powiatowych, które są planowane na drugie półrocze.
Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” ( 17,48 % ), wydatkowano środki według bieżących potrzeb, jednak nie wykonano zadań inwestycyjnych oraz zakładanych zadań dotyczących utrzymania mogił bohaterów i zasłużonych.
Dział 750 „Administracja publiczna” ( 44,53 % ), zadania dotyczące administracji, a więc działalności urzędu, rady, promocji gminy oraz pozostałych z tego zakresu; w zasadzie wszystkie zadania to zadania bieżące i realizowane są równomiernie, zgodnie z występującymi potrzebami, w wysokości przybliżonej do wykonania średniego. Najwyższe jest w „Pozostałej działalności” ( 50,63 % ), a najniższe dotyczy rady gminy ( 26,74 % ).
Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” ( 24,92 % ), nie realizowano zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, nie było potrzeby uruchomienia rezerwy, która stanowi 26,66 % planu całości wydatków. Sprawy dotyczące ochotniczych straży pożarnych realizowano w wysokości występujących potrzeb, tj. 35,92 %, z zakresu obrony cywilnej 1,09% i dla jednostek policji 0,00 % .
Dział 757 „Obsługa długu publicznego” ( 34,36 % ), w pierwszym półroczu nie uruchomiono planowanego kredytu, aktualnie spłacie podlegają odsetki od kredytów pobranych w latach poprzednich i od pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie pobranej w roku ubiegłym i bieżącym.
Dział 758 „Różne rozliczenia” ( 0 % ), jak już wspomniano powyżej, nie wystąpiła potrzeba uruchomienia rezerwy ogólnej oraz nie zaistniała potrzeba zapłaty podatku VAT z tego zakresu.
Dział 851 „Ochrona zdrowia” ( 21,03 % ), niektóre zadania z zakresu ochrony zdrowia, a szczególnie przeciwdziałania alkoholizmowi, zaplanowane do realizacji w roku bieżącym będą wykonane w terminie późniejszym, np. zadania z zakresu dofinansowania wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, a te realizowane aktualnie to według występujących potrzeb.
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” ( 32,97 % ), wydatki zrealizowano w poszczególnych rozdziałach w różnym stopniu. Najwyższe wykonanie wykazuje Schroniska dla zwierząt 55,44 %, Oświetlenie ulic, placów i dróg 52,94 % oraz Gospodarka odpadami – 52,36 %. Na zaniżenie średniej wpływ wywarła niska realizacja zadania inwestycyjnego z zakresu kanalizacji ( 27,74 % ) i zadań z zakresu ochrony środowiska 14,84 %.
W jednym rozdziale wystąpiło wykonanie wyższe niż połowa, a nawet wyższe od przyjętego odchylenia. Jest to:
Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” ( 78,83 % ), na taki wynik złożyło się wykonanie w całości zadań z zakresu przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych ( 97,50 % ) oraz wysokie z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi ( 69,29 % ) i pozostałej działalności ( 83,84 % ), w skład których wchodzą wypłaty rekompensat akcyzy rolnikom oraz bardzo niskie z zakresu melioracji ( 3,80 % ), przy uśrednionym na składki do Izb Rolniczych ( 52,91 % ) i prace geodezyjne ( 50,58 % ).
Zaniżone wykonanie wydatków wykazane w powyższych zakresach przede wszystkim wywarło wpływ na ogólnie niższe niż proporcjonalne do upływu czasu wykonanie wydatków ogółem w I półroczu bieżącego roku.
Główne zobowiązania Gminy, to przede wszystkim te z tytułu spłaty kredytów i pożyczki. Gmina posiada zobowiązania wobec Banku Spółdzielczego we Włoszakowicach w kwocie 1.245.000,00 złotych z tytułu spłat zaciągniętego kredytu długoterminowego w roku 2012, 550.000,00 złotych z tytułu kredytu zaciągniętego w roku 2016 i 4.750.000,00 złotych z tytułu kredytu zaciągniętego w roku 2017 i wobec ING Bank Śląski Oddział w Poznaniu w kwocie 950.000,00 złotych z tytułu spłat kredytu pobranego w 2011 roku oraz 2.057.955,65 złotych z tytułu pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie uruchomionej w roku ubiegłym, a pobieranej również w bieżącym. Kwota 203.031,99 złotych dotyczy zamiatarki wziętej przez Zarząd Dróg Gminnych w leasing. Na koniec czerwca wszystkie jednostki łącznie posiadają 691.744,05 złotych zobowiązań, z czego większość dotyczy składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz należności za faktury, których termin płatności jeszcze nie upłynął. Ponadto w urzędzie pozostała do uregulowania kwota 2.917,71 złotych jako zobowiązanie wymagalne. Są to należności dotyczące płatności faktur, które do księgowości trafiły z opóźnieniem, po terminie płatności, a dotyczą zakupów wody i paliwa i zostały zapłacone 3 lipca oraz usług z zakresu korzystania z pływalni i została zapłacona 6 lipca.
W celu dokonania zmian w budżecie gminy Wójt korzystał nie tylko z upoważnień nadanych przez ustawodawcę ale również z upoważnień nadanych przez Radę Gminy.
Ważną sprawą, którą należy uwzględnić przy realizacji budżetu, są obowiązujące terminy wpływu środków stanowiących dochody będące źródłem finansowania wydatków. Sytuacja ta powoduje, że niektóre zadania muszą być przesunięte w terminie lub realizowane w sposób oszczędniejszy. Z kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu korzystano jednokrotnie i po kilku dniach zostawał spłacony. Zakładany kredyt długoterminowy zostanie uruchomiony w drugim półroczu. W oparciu o posiadane dane oraz analizę wpływów można zakładać, że jeśli pojawią się w drugim półroczu dodatkowe dochody, to pokryją one pozycje, które, już aktualnie wiadomo, nie zostaną zrealizowane.
Należy więc przeprowadzić analizę niewykonanych zadań po stronie wydatków i wykluczyć zadania, które nie będą realizowane, a wprowadzić niezbędne ujawnione w trakcie roku budżetowego i dokonać odpowiednich przesunięć.
W okresie sprawozdawczym nie realizowano zadań poprzez inne jednostki czy formy oraz nie ponoszono innych, ważnych do wykazania i uwzględnienia w informacji wydatków. Żadna z organizacyjnych jednostek budżetowych nie utworzyła i nie prowadzi rachunku dochodów własnych.Włoszakowice, dnia 21 sierpnia 2018 roku


Wójt Gminy
mgr Stanisław Waligóra

`


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2018-09-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-09-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06