OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » Obwieszczenie Wójta Gminy Włoszakowice dotyczące zawiadomienia stron postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed rozstrzygnięciem sprawy w przedmiocie uchylenia ostatecznej decyzji Wójta Gminy Włoszakowice o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Wydobyciu kruszywa naturalnego ze złoża Grotniki na działce nr 464/11,, obręb Grotniki, gmina Włoszakowice", oraz o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy.

Obwieszczenie Wójta Gminy Włoszakowice dotyczące zawiadomienia stron postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed rozstrzygnięciem sprawy w przedmiocie uchylenia ostatecznej decyzji Wójta Gminy Włoszakowice o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Wydobyciu kruszywa naturalnego ze złoża Grotniki na działce nr 464/11,, obręb Grotniki, gmina Włoszakowice", oraz o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy.


Nr B. NiB.6220.15.2018 Włoszakowice, dnia 11.09.2018 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE

Dla stron postępowania administracyjnego prowadzonego w przedmiocie uchylenia ostatecznej decyzji Wójta Gminy Włoszakowice Nr B-NiB.6220.6.10.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Wydobyciu kruszywa naturalnego ze złoża Grotniki na działce nr 464/11, obręb Grotniki, gmina Włoszakowice”.
Na podstawie art. 10 § 1, 36 § 1 i 49 oraz art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.),
zawiadamiam

strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów, przed rozstrzygnięciem przedmiotowej sprawy.
Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice, ul. K. Kurpińskiego 29 (pok. 116), od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Jednocześnie, działając na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm) zawiadamiam, że przedmiotowa sprawa zostanie załatwiona w terminie do dnia 12 października 2018 r.
Przyczyną niezałatwienia sprawy w terminie określonym art. 35 K.P.A. jest konieczność przeprowadzenia ww. czynności administracyjnych. Strony mają prawo wnieść ponaglenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za moim pośrednictwem (art. 37 K.P.A).

Podanie do publicznej wiadomości następuje poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice i sołectwa Grotniki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Włoszakowice pod adresem: http://bip.wloszakowice.pl.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.

Stanisław Waligóra
Wójt Gminy WłoszakowiceInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Albert Cygan
Informację wprowadził: Mateusz Mroziński
Opublikowany dnia: 2018-09-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-09-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06