OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XL/362/2018 w sprawie zmiany budżetu

Uchwała Nr XL/362/2018 w sprawie zmiany budżetu

Numer uchwały: 362
Numer sesji: XL
Rok: 2018

UCHWAŁA NR XL/362/2018
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 11 października 2018 roku

w sprawie: zmiany budżetu na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zmianami ), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zmianami ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu na 2018 rok określonych w § 1 Uchwały Nr XXXIV/302/2017 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok o kwotę 605.137,26 złotych, co jest wynikiem zwiększenia dochodów bieżących o 604.337,26 złotych i dochodów majątkowych o 800,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 298.412,26 złote, co daje kwotę ogólną dotacji w wysokości 12.531.751,14 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 51.345.893,30 złotych, w tym dochodów bieżących 44.186.979,58 złotych i dochodów majątkowych 7.158.913,72 złote.

§ 2. 1. Dokonuje się przeniesień i zwiększenia wydatków budżetu na rok 2018 określonych w § 2 Uchwały Nr XXXIV/302/2017 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok o 1.114.493,26 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. W wyniku dokonanych zmian
1) kwota wydatków bieżących zwiększa się o 1.125.093,26 złotych i wynosi 41.164.392,14 złotych, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 828.479,26 złotych i ogółem wynoszą 26.324.102,98 złotych, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 390.899,00 złotych i ogółem wynoszą 15.808.760,53 złote,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 437.580,26 złote i ogółem wynoszą 10.515.342,45 złotych,
b) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o 2.000,00 złotych i wynoszą ogółem 2.042.750,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 294.614,00 złotych i ogółem wynoszą 12.246.815,00 złotych,
d) wydatki na programy z udziałem środków europejskich nie zmieniają się i wynoszą 250.724,16 złotych
e) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 300.000,00 złotych,
2) kwota wydatków majątkowych zmniejsza się o 10.600,00 złotych i kwota wydatków majątkowych ogółem wynosi 15.092.539,86 złotych, zgodnie z załacznikiem Nr 5 do uchwały.
3.Zmiany, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 298.412,26 złotych i kwota ogółem po zmianie wynosi 12.531.751,14 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 56.256.932,00 złote, w tym wydatków bieżących 41.164.392,14 złotych i wydatków majątkowych 15.092.539,86 złotych.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu o 509.356,00 złotych i ogółem wynosi 4.911.038,70 złotych i zostanie sfinansowany przychodami z:
1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 3.698.078,00 złotych,
2) wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 1.212.960,70 złotych.

§ 4. Zwiększa się przychody budżetu o 509.356,00 złotych i ogółem wynoszą 6.947.935,70
złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 5. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększa się o 4.200,00 złotych i ogółem wynoszą 49.200,00 złotych i w całości przeznacza się je na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska.

§ 6. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększa się o 58.000,00 złotych, ogółem wynoszą 283.000,00 złotych i przeznacza się je na:
1) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.000,00 złotych,
2) na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 280.000,00 złotych.

§ 7. Dochody z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów w kwocie 1.048.500,00 złotych zwiększa się o 137.347,00 złotych, ogółem wynoszą 1.185.847,00 złotych i przeznacza się w całości na finansowanie prowadzonej gospodarki odpadami.

§ 8. Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 509.356,00 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3.698.078,70 złotych,

§ 9. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 5.498.078,00 złotych

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 11 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.


Przewodniczący Rady Gminy


Irena PrzezbórUzasadnienie


1. Dochody zwiększa się o 605.137,26 złotych, z czego 298.412,26 złotych to wynik aktualizacji dotacji Wojewody, 56.628,00 złotych dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup sprzętu dla OSP, 15.000,00 złotych darowizna Fundacji Jesteśmy - więc pomagamy dla ŚDS, 2.000,00 złotych to pomoc Powiatu Leszczyńskiego dla OSP Włoszakowice na zakup namiotu ratowniczego, a reszta to uaktualnienie planu niektórych pozycji dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe Gminy.

2. Zwiększa się środki dla jednostek zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem na prowadzenie działalności bieżącej, tj. dla SP w Bukówcu Górnym 161.706,00 złotych, dla SP w Dłużynie 28.700,00 złotych, dla SP w Jezierzycach Kościelnych 145.000,00 złotych, dla SP w Krzycku Wielkim 23.500,00 złotych, dla ZSO 30.000,00 złotych, dla Przedszkola 152.000,00 złotych, dla ŚDS 15.000,00 złotych, dla GOPS-u 298.000,00 złotych i dla urzędu 260.587,26 złotych. Środki uzyskane z dotcji przeznacza się na zadania, których dotyczą dotacje, zmniejsza się wydatki majątkowe kosztem wydatków bieżących w kwocie 10.600,00 złotych, zwiększa się dotacje przekazane; po 2.000,00 złotych dla OSP Włoszakowice i dla Miasta Leszna oraz dokonuje się przesunięć w ramach przyznanych środków zgodnie z wnioskami złożonymi przez GOPS, GOSiR, ZDG i urząd gminy.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2018-10-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-10-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06