OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 67/2018 w sprawie zmiany budżetu gminy

Zarządzenie Nr 67/2018 w sprawie zmiany budżetu gminy

Numer dokumentu: 67
Rok: 2018

ZARZĄDZENIE NR 67/2018
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 25 października 2018 roku

w sprawie: zmiany budżetu na 2018 rok.


Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zmianami ) oraz § 11 pkt 4 Uchwały Nr XXXIV/302/2017 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu na 2018 rok określonych w § 1 Uchwały Nr XXXIV/302/2017 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok o kwotę 138.992,57 złotych, co wynika ze zwiększenia dochodów bieżących o 138.992,57 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 118.325,57 złotych, co daje kwotę ogólną dotacji w wysokości 12.980.351,71 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 51.815.160,87 złotych, w tym dochodów bieżących 44.656.247,15 złotych i dochodów majątkowych 7.158.913,72 złote.

§ 2. 1. Dokonuje się przeniesień i zwiększenia wydatków budżetu na rok 2018 określonych w § 2 Uchwały Nr XXXIV/302/2017 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok o 138.992,57 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.
2. W wyniku dokonanych zmian kwota wydatków bieżących zwiększa się o 138.992,57 złotych i wynosi 41.633.659,71 złotych, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 100.040,57 złotych i ogółem wynoszą 26.424.435,55 złotych, w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 41.954,01 złotych i ogółem wynoszą 15.858.761,54 złote,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 58.086,56 złotych i ogółem wynoszą 10.565.674,01 złotych,
b) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o 31.850,00 złotych i wynoszą ogółem 2.074.600,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 7.102,00 złote i ogółem wynoszą 12.583.900,00 złotych,
d) wydatki na programy z udziałem środków europejskich nie zmieniają się i wynoszą 250.724,16 złotych
e) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 300.000,00 złotych,
3.Zmiany, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 118,325,57złotych i kwota ogółem po zmianie wynosi 12.980.351,71 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia.
4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 56.726.199,57 złotych, w tym wydatków bieżących 41.633.659,71 złotych i wydatków majątkowych 15.092.539,86 złotych.§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2018.


Wójt Gminy

Stanisław WaligóraUzasadnienie:

1. Po stronie dochodów wprowadza się kwotę 138.992,57 złotych jako dotacje Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na:
1) wyposażenie szkół w podręczniki 191,79 zł
2) wypłatę zasiłków stałych 10.573,00zł
3) wypłatę świadczeń dla uczniów 3.474,00zł
4) "Wyprawkę szkolną" 620,00zł
5) wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych 6.000,00zł
6) wypłatę akcyzy rolnikom 118.133,78zł

2. Taką samą kwotę, czyli 138.992,57 złotych wprowadza się po stronie wydatków z przeznaczeniem na powyższe zadania realizowane w Urzędzie i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz dokonuje się przesunięć wydatków bieżących między paragrafami i działami zgodnie ze złożonym wnioskiem przez ZDG we Włoszakowicach i urząd gminy.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2018-11-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-11-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06