OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr II/10/2018 w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Gminy Włoszakowice

Uchwała Nr II/10/2018 w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Gminy Włoszakowice

Numer uchwały: 10
Numer sesji: II
Rok: 2018

UCHWAŁA Nr II/10/2018
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 30 listopada 2018 r.


w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Gminy Włoszakowice

             Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami), § 3 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz.U. z 2000 r. Nr 61, poz. 710) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1
Ustala się dietę miesięczną dla przewodniczącego Rady Gminy Włoszakowice w wysokości 1.300 zł.

§ 2
1. Ustala się jednorazową dietę dla radnych Gminy Włoszakowice, za wyjątkiem przewodniczącego Rady Gminy Włoszakowice, za udział w sesjach rady, posiedzeniach komisji oraz innych czynnościach zlecanych przez Radę Gminy Włoszakowice w wysokości:
1) sesje rady:
a) wiceprzewodniczący 440 zł
b) radni 400 zł
2) posiedzenia komisji:
a) przewodniczący komisji 440 zł
b) radni 400 zł
3) inne zlecane czynności 400 zł

2. Podstawę do wypłacenia diety radnemu stanowi lista obecności lub inny dokument potwierdzający uczestnictwo radnego w czynnościach o jakich mowa w ust. 1 pkt 2 i 3.

§ 3
Traci moc Uchwała Nr XIV/120/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych w Gminie Włoszakowice.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice
(-) Kazimierz KurpiszU z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr II/10 /2018
z dnia 30 listopada 2018 r.


Planowana działalność Rady Gminy i jej Komisji w ciągu miesiąca jak i uchwalone wysokości diet uwzględniają zasady zawarte w art. 25 ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym i w § 3 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy.

Wójt Gminy Włoszakowice

(-) Robert Kasperczak

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2018-12-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-02-18
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06