OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr II/15/2018 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.

Uchwała Nr II/15/2018 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.

Numer uchwały: 15
Numer sesji: II
Rok: 2018

UCHWAŁA NR II/ 15 /2018
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 30 listopada 2018 roku

w sprawie: zmiany budżetu na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zmianami ), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zmianami ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu na 2018 rok określonych w § 1 Uchwały Nr XXXIV/302/2017 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok o kwotę 12.950,00 złotych, co jest wynikiem zwiększenia dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zmianę klasyfikacji dotacji celowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 51.849.925,07 złotych, w tym dochodów bieżących 44.691.011,35 złotych i dochodów majątkowych 7.158.913,72 złote.
§ 2. 1. Dokonuje się przeniesień i zwiększenia wydatków budżetu na rok 2018 określonych w § 2 Uchwały Nr XXXIV/302/2017 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok o 12.950,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. W wyniku dokonanych zmian
1) kwota wydatków bieżących zmniejsza się o 82.050,00 złotych i wynosi 41.573.423,91 złotych, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych zmniejsza się o 55.522,00 złote i ogółem wynoszą 26.410.127,75 złotych, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 209.948,00 złotych i ogółem wynoszą 16.103.284,74 złote,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o 265.470,00 złotych i ogółem wynoszą 10.306.843,01 złotych,
b) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i wynoszą ogółem 2.074.600,00 złotych,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o 26.528,00 złotych i wynoszą 12.537.972,00 złote,
d) wydatki na programy z udziałem środków europejskich nie zmieniają się i wynoszą 250.724,16 złotych
e) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 300.000,00 złotych,
2) kwota wydatków majątkowych zwiększa się o 95.000,00 złotych i kwota wydatków majątkowych ogółem wynosi 15.187.539,86 złotych, zgodnie z załacznikiem Nr 4 do uchwały, w tym dotacje zwiększają się o 15.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
3.Zmiany, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności przeniesienia wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 56.760.963,77 złotych, w tym wydatków bieżących 41.573.423,91 złotych i wydatków majątkowych 15.187.539,86 złotych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.
Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Kurpisz
Uzasadnienie


1. Dochody zwiększa się o 12.950,00 złotych. Są to dodatkowe pozycje wypracowane w Urzędzie Gminy.

2. Zwiększa się środki dla jednostek zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem na prowadzenie działalności bieżącej, tj. dla SP w Krzycku Wielkim 62.750,00 złotych, dla ZSO we Włoszakowicach 125.350,00 złotych oraz zmniejsza dla GOPS o 50.000,00 złotych i dla Urządu Gminy 125.150,00 złotych, zwiększa się wydatki majątkowe kosztem wydatków bieżących o kwotę 95.000,00 złotych, w tym zwiększa się dotacje przekazane o 15.000,00 złotych z przeznaczeniem dla Gminnego Ośrodka Kultury na zakup instrumentu dla orkiestry oraz dokonuje się przesunięć w ramach przyznanych środków zgodnie z wnioskami złożonymi przez GOPS, GOSiR, ZDG, ZSO i urząd gminy.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2018-12-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-12-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06