OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr III/16/2018 w sprawie: budżetu na 2019 rok.

Uchwała Nr III/16/2018 w sprawie: budżetu na 2019 rok.

Numer uchwały: 16
Numer sesji: III
Rok: 2018

(uchwała opublikowana w Dz.Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 303 z dnia 7 stycznia 2019 r.)

UCHWAŁA NR III/16/2018
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie: budżetu na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zmianami ), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zmianami ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:


§ 1. 1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 48.831.154,15 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 43.896.804,00 złotych,
2) dochody majątkowe w kwocie 4.934.350,15 złote.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.637.873,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
2) dotacje celowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 4.389.674,15 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2. 1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 51.331.154,15 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 40.071.727,38 złotych, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 26.927.986,38 złotych, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 17.368.269,00 złote,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 9.559.717,38 złotych,
b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.895.500,00 złotych,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10.576.017,00 złotych,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich w wysokości 352.224,00 złote,
e) wydatki na obsługę długu w wysokości 320.000,00 złotych.
2) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, w wysokości 11.259.426,77 złotych, z czego całość to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 230.000,00 złotych.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.637.873,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
2) wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 9.377.299,77 złotych, w tym majątkowe 9.025.075,77 złotych, z czego 150.000,00 złotych to wydatki poza programem, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3.Deficyt budżetu w kwocie 2.500.000,00 złotych zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5.176.136,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.676.136,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.565.500,00 złotych,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 560.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 6. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 49.500,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 7. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 45.000,00 złotych przeznacza się w całości na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 261.700,00 złotych przeznacza się na:
1) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.000,00 złotych,
2) na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 258.700,00 złotych.

§ 9. Dochody z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów w kwocie 1.160.000,00 złotych przeznacza się w całości na finansowanie prowadzonej gospodarki odpadami.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6.676.136,00 złotych, w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.500.000,00 złotych,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.500.000,00 złotych,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 2.676.136,00 złotych.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 złotych,
2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 5.176.136,00 złotych,
3) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 1.500.000,00 złotych,
4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,
a) w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b) w zakresie wydatków majątkowych między zadaniami,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 101.184,38 złotych,
2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 135.000,00 złotych,

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Kurpisz

Uzasadnienie:
Przedkładany projekt uchwały budżetowej względem wcześniejszego projektu zawiera kilka autopoprawek Wójta wynikających z uwzględnienia przesunięć wynikających z przedłożonych przez jednostki planów finansowych, co spowodowało zmianę kwot w poszczególnych paragrafach i jednocześnie w wyszczególnionych grupach wydatków, czego najistotniejszym efektem jest to, że wydatki majątkowe zmalały o 134.549,00 złotych kosztem wydatków bieżących na skutek przesunięcia w Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach.
Wykorzystując wskazania Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu uwzględnione w wydanej opinii o przedłożonym projekcie budżetu na 2019 rok:
1) doprowadzono do zgodności kwot dotyczących limitu zobowiązań w treści uchwały,
2) w planie dochodów wprowadzono 10.000,00 złotych w dziale 855, rozdz. 85502, paragraf 2360, umniejszając jednocześnie pozycję wpływów z tytułu "karty podatkowej",
3) ZSO we Włoszakowicach w ogóle zrezygnował z planowanego zadania inwestycyjnego wykorzystując całość przyznanych środków na wydatki bieżące,
4) pozycja dotycząca pomocy dla powiatu została usunięta w zał. Nr 9 - planowana kwota dotyczyła pomocy rzeczowej i w w/w załączniku znalazła się omyłkowo,
5) uzupełniono katalog wydatków o poz. dział 852, rozdz. 85205, paragraf 4210 dotyczącą zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kosztem wydatków na zasiłki celowe: dział 852, rozdział 85214 paragraf 3110.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2019-01-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-01-08
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06