OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr III/17/2018 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2019 – 2026.

Uchwała Nr III/17/2018 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2019 – 2026.

Numer uchwały: 17
Numer sesji: III
Rok: 2018

U C H W A Ł A NR III/17/2018
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 28 grudnia 2018 roku
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice
na lata 2019 – 2026.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 994 ze zmianami) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włoszakowice na lata 2019 – 2026 obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu lub przeznaczenia nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Informacja o relacji wielkości dochodów i wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, na lata 2019-2026 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, na lata 2019 –2026 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Włoszakowice do:
1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć,
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3) upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/303/2017 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2018-2026.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.
Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Kurpisz

Uzasadnienie - objaśnienie:

1. W przedkładanym projekcie uchwały w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2019-2026 uwzględniono uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej, a więc:
1) doprowadzono do zgodności spłaty rat kapitałowych pobranych już kredytów ( poz.14.1 ),
2) doprowadzono do zgodności kwoty wynikajace z projektu uchwały budżetowej na rok 2019,
3) uaktualniono dane cząstkowe przytoczone w mylnych kwotach oraz w związku ze zmianą kwot cząstkowych ujętych w aktualnym projekcie uchwały budżetowej na rok 2019,
4) w załączniku dotyczącym przedsięwzięć urealniono kwoty łącznych limitów zobowiazań oraz wprowadzono zmiany uaktualniając sytuację obecną Gminy,
5) wprowadzono poprawne dane w poz. 12.2, 12.2.1 i 12.2.1.1 oraz 12.5, 12.3 i 12.4 ( środki zewnętrzne na zadania bieżące ).

2. Uaktualniono dane dotyczące roku 2019 w związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu, które okazały się niezbędne, a pojawiły się w okresie po złożeniu projektu.

3. Kolumnę dotyczącą roku 2018 uaktualniono wpisując jako przewidywane wykonanie dane z planu budżetu aktulne na dzień dzisiejszy.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2019-01-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-01-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06