OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr III/18/2018 w sprawie: zmiany budżetu na 2018 rok

Uchwała Nr III/18/2018 w sprawie: zmiany budżetu na 2018 rok

Numer uchwały: 18
Numer sesji: III
Rok: 2018

UCHWAŁA NR III/18/2018
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie: zmiany budżetu na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zmianami ), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zmianami ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu na 2018 rok określonych w § 1 Uchwały Nr XXXIV/302/2017 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok o kwotę 25.943,00 złote, co jest wynikiem zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 56.300,00 złotych i zmniejszenia dochodów majątkowych o 82.243,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 51.823.982,07 złotych, w tym dochodów bieżących 44.747.311,35 złotych i dochodów majątkowych 7.076.670,72 złote.

§ 2. 1. Dokonuje się przeniesień i zmniejszenia wydatków budżetu na rok 2018 określonych w § 2 Uchwały Nr XXXIV/302/2017 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok o 25.943,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. W wyniku dokonanych zmian
1) kwota wydatków bieżących zmniejsza się o 21.143,00 złote i wynosi ogółem 41.552.280,91 złotych, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych zmniejsza się o 23.482,00 złote i ogółem wynoszą 26.415.595,75 złotych, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 24.602,00 złote i ogółem wynoszą 16.189.336,74 złote,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o 48.084,00 złote i ogółem wynoszą 10.226.259,01 złotych,
b) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o 3.000,00 złotych i wynoszą ogółem 2.077.600,00 złotych, jak w załączniku Nr 3 do uchwały,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o 661,00 złotych i ogółem wynoszą 12.508.361,00 złotych
d) wydatki na programy z udziałem środków europejskich nie zmieniają się i wynoszą 250.724,16 złotych
e) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 300.000,00 złotych,
2) kwota wydatków majątkowych zmniejsza się o 4.800,00 złotych i ogółem wynosi 15.182.739,86 złotych, zgodnie z załacznikiem Nr 4 do uchwały,
4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 56.735.020,77 złotych, w tym wydatków bieżących 41.552.280,91 złotych i wydatków majątkowych 15.182.739,86 złotych.

§ 3. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/15/2018 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały stanowi uzupełnienie danych w dz. 751 rozdz. 75109 w załączniku pn. " Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2018" wprowadzonych Zarządzeniem Nr 67/2018 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 25.10.2018 roku.

§ 5.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz KurpiszUzasadnienie:
1. W dochodach ( zał. Nr 1 ) zwiększono pozycje, które w urzędzie zostały wykonane w kwocie wyższej niż zakładano oraz obniżono pozycję dotyczącą przychodów ze sprzedaży majątku.
2. W wydatkach
1) dokonano regulacji i przeniesień na wnioski złożone przez Zarząd Dróg Gminnych, Szkołę Podstawową w Dłużynie, Jezierzycach Kościelnych, Krzycku Wielkim, Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach oraz urząd gminy ( załącznik Nr 2, 3 i 4 ),
2) uwzględniając wskazania RIO w Poznaniu doprowadzając do zgodności danych w poszczegolnych załącznikach wcześniej podjętej uchwały i zarządzeń ( załącznik 5 i 6 ).Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2019-01-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-01-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06