OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr III/21/2018 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy.

Uchwała Nr III/21/2018 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy.

Numer uchwały: 21
Numer sesji: III
Rok: 2018

 

(uchwała opublikowana w Dz.Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 294 z dnia 7 stycznia 2019 r.)

Uchwała Nr III/21/2018
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy.

Na podstawie art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (teks jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się górną stawkę opłaty za odbiór odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób nieselektywny na kwotę:
1) 23 zł za jednorazowy wywóz 40 l niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
2) 26 zł za jednorazowy wywóz 60 l niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
3) 28 zł za jednorazowy wywóz 90 l niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
4) 33 zł za jednorazowy wywóz 120 l niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
5) 48 zł za jednorazowy wywóz 240 l niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
6) 110 zł za jednorazowy wywóz 660 l niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
7) 190 zł za jednorazowy wywóz 1100 l niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
8) 1100 zł za jednorazowy wywóz kontenera KP7 niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
9) 190 zł za jednorazowy wywóz 1 m³ niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych odbieranych z posesji luzem.

§ 2. Ustala się górną stawkę opłaty za odbiór odpadów komunalnych zbierany i odbierany w sposób selektywny na kwotę:
1) 20 zł za jednorazowy wywóz 40 l niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
2) 23 zł za jednorazowy wywóz 60 l niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
3) 25 zł za jednorazowy wywóz 90 l niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
4) 30 zł za jednorazowy wywóz 120 l niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
5) 37 zł za jednorazowy wywóz 240 l niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
6) 85 zł za jednorazowy wywóz 660 l niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
7) 140 zł za jednorazowy wywóz 1100 l niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
8) 950 zł za jednorazowy wywóz kontenera KP7 niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
9) 140 zł za jednorazowy wywóz 1 m³ niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych odbieranych z posesji luzem.

§ 3. Ustala się górną stawkę opłaty za wywóz nieczystości ciekłych na kwotę 20,00 zł za 1m³ odebranych nieczystości ciekłych.

§ 4. Opłaty, o których mowa w § 1, § 2 i § 3 uwzględniają podatek VAT, koszt transportu oraz koszty składowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz zrzutu nieczystości ciekłych na stacjach zlewnych.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XIX/144/2012 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 25 października 2012 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Kazimierz Kurpisz

Uzasadnienie do
Uchwały Nr III/21/2018
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) Rada gminy określa, w drodze uchwały, górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Rada gminy określając stawki opłat, o których mowa wyżej, stosuje wyższe stawki, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
Obowiązek zwiększenia górnych stawek opłaty za odbiór odpadów komunalnych wynika w szczególności ze wzrostu kosztów odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych oraz opłat za ich zrzut i zagospodarowanie w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Trzebanii, a co z tym się wiąże konieczność pokrycia kosztów świadczonych usług przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie. Obecnie obowiązująca uchwała Rady Gminy Włoszakowice dotycząca górnych stawek opłat za świadczenie tych usług została podjęta w 2012 r., gdzie koszty zagospodarowania 1 tony (Mg) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wynosiły 250,00 zł brutto.
Na chwilę obecną opłata za zagospodarowanie 1 tony (Mg) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wynosi 300,08 zł brutto i w dalszej perspektywie będzie wzrastać.

Zatem mając na uwadze powyższe, konieczne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Albert Cygan
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2019-01-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-01-08
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06