OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr III/22/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów zmian statutów sołectw z mieszkańcami

Uchwała Nr III/22/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów zmian statutów sołectw z mieszkańcami

Numer uchwały: 22
Numer sesji: III
Rok: 2018

UCHWAŁA Nr III/22/2018
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 28 grudnia 2018 r.


w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów zmian statutów sołectw z mieszkańcami


Na podstawie art. 5a ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami), oraz na podstawie Uchwały Nr XVIII/145/2004 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 20 września 2004 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Włoszakowice (Dz.Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2004 r. Nr 159 poz. 3403) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1
Zarządza się konsultacje z mieszkańcami sołectw Gminy Włoszakowice projektów zmian statutów poszczególnych jednostek pomocniczych - sołectw.

§ 2
Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie zebrań mieszkańców poszczególnych jednostek pomocniczych - sołectw.
§ 3
Miejsce, dzień i godzinę zebrania oraz wykaz osób wyznaczonych na przewodniczących zebrań stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

Informacje o zarządzeniu konsultacji i przeprowadzeniu konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości w formie obwieszczeń na terenach objętych konsultacją oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Włoszakowice

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Kazimierz Kurpisz

U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr III/22/2018
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 28 grudnia 2018 r.


W Statutach Sołectw Gminy Włoszakowice należy dokonać zmian dotyczących długości kadencji sołtysów i rad sołeckich, który winien być tożsamy z długością kadencji Rady Gminy i tym samym zastosować statutowy zapis, ze wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza się nie później niż 6 miesięcy po wyborach do rady Gminy.
Ponadto planowana jest zmiana zasad wyboru sołtysów bezpośrednio na zebraniach wiejskich.

Uchwalenie statutów sołectw i ich zmiana zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym winna być poprzedzona konsultacjami z mieszkańcami (art. 35).
Zarządzenie konsultacji należy do kompetencji Rady Gminy na podstawie wcześniej ustalonych przez Radę Gminy Włoszakowice zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Włoszakowice.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2019-01-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-01-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06