OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr III/23/2018 w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2019-2023

Uchwała Nr III/23/2018 w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2019-2023

Numer uchwały: 23
Numer sesji: III
Rok: 2018

(uchwała opublikowana w Dz.Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 295 z dnia 7 stycznia 2019 r.)

UCHWAŁA Nr III/23/2018
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2019-2023


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) w związku z uchwałą nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:

§ 1.
Uchwala się wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023, który stanowi załącznik do uchwały.


§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

KAZIMIERZ KURPISZ

UZASADNIENIE

Przyjęty przez Radę Ministrów wieloletni program „Posiłek w szkole i w domu”
na lata 2019-2023 zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.
Program przewiduje udzielanie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego
w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego
w postaci produktów żywnościowych.

Ze środków w ramach Programu sfinansowane mogą zostać zarówno posiłki wydawane na stołówkach, ale również te dowożone osobom dorosłym, w tym osobom niewychodzącym z domu (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), niebędącym w stanie przygotować sobie codziennie gorącego posiłku.
Program jest kontynuacją Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, który wygasa z dniem 31 grudnia 2018 r.

Program „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 przewiduje, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań formalnych,
a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka, o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.
Przyznanie pomocy, w przypadku przyjęcia przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Brak programu osłonowego ogranicza możliwość dofinansowania przez Gminę
w zakresie dożywiania. Pozwala na finansowanie posiłków tylko tym dzieciom, które spełniają kryterium dochodowe, których rodzice dokonali niezbędnych formalności
do przeprowadzenia postępowania administracyjnego a Ośrodek Pomocy Społecznej wydał decyzję w sprawie.
Faktem jest, że wydatki na żywność pochłaniają znaczną część środków finansowych będących w dyspozycji osób i rodzin, pogarszając standard ich życia, a tym samym ograniczając możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych.
W związku z powyższym podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Elżbieta Guć
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2019-01-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-01-08
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06