OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr III/24/2018 w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023

Uchwała Nr III/24/2018 w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023

Numer uchwały: 24
Numer sesji: III
Rok: 2018

(uchwała opublikowana w Dz.Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 296 z dnia 7 stycznia 2019 r.)

Uchwała Nr III/24/2018
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 28 grudnia 2018 roku


w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 maca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.), w związku z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:

§ 1.

Podwyższa się do 150% kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, dla osób objętych rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 i korzystających z pomocy społecznej w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.


§ 2.

Traci moc Uchwała Nr XXXIII/272/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.


§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY KAZIMIERZ KURPISZ


UZASADNIENIE


Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Kryterium to od dnia 1 października 2018 r. stanowią kwoty: 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 528 zł na osobę w rodzinie.
Uchwałą Nr 140 z dnia 15 października 2018 r. Rada Ministrów ustanowiła wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Program ten przewiduje udzielanie wsparcia finansowego gmin w zakresie dożywiania osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości do 150 % kryterium, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
Zgodnie z treścią uchwały Rady Ministrów gmina może udzielać wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości do 150 % kryterium, tylko w przypadku uchwalenia przez radę gminy stosownej uchwały podwyższającej kryterium dochodowe do tego poziomu, o której mowa w ustawie o pomocy społecznej.
W związku z trudną sytuacją dochodową i życiową osób i rodzin korzystających z wsparcia systemu pomocy społecznej, podwyższenie do 150 % kryterium dochodowego w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności ułatwi oraz uskuteczni działalność zapobiegającą rozszerzaniu się ubóstwa, a także umożliwi osobom i rodzinom,
a w szczególności rodzinom wielodzietnym i niepełnym zabezpieczenie potrzeb żywieniowych.
Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Elżbieta Guć
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2019-01-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-01-08
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06